Här samlas chefernas chefer

Även chefer behöver utbyta erfarenheter, skapa informella allianser och mentorskap. Directors Club har blivit platsen för just det.

2005 grun­da­de Christian Engelsen det förs­ta dedi­ke­ra­de nät­ver­ket exklu­sivt tilläg­nat per­so­ner med de högs­ta ledar­po­si­tio­ner­na inom närings­li­vet.

Sedan man star­ta­de sin förs­ta Directors Club har Presidents Institute vux­it till att omfat­ta någ­ra tusen med­lem­mar i Europa. Genom att adde­ra ytter­li­ga­re verk­sam­he­ter, vil­ka bland and­ra omfat­tar utbild­nings­pro­gram led­da av någ­ra av värl­dens främs­ta utbil­da­re på exe­ku­tiv nivå, har verk­sam­he­ten utveck­lats, vux­it och ökat sitt renom­mé inom affärs­värl­den.

Värdefullt erfarenhetsutbyte

– Presidents Institute är ett exklu­sivt, för­tro­ligt och pro­fes­sio­nellt ledar­nät­verk som syf­tar till att stär­ka och utveck­la svens­ka leda­res yrkes­mäs­si­ga och per­son­li­ga kom­pe­ten­ser, berät­tar VD Christian Engelsen.

– Nätverkandet sker på fle­ra nivå­er och nät­verks­platt­for­men består av fle­ra svens­ka och euro­pe­is­ka grup­per med direk­tö­rer, före­tags­ä­ga­re och sty­rel­se­med­lem­mar.

Medlemsansökan i Presidents Institute görs inte på tra­di­tio­nellt vis.

– Till våra nät­verks­grup­per antar vi endast med­lem­mar som vi har valt ut och bju­dit in, eller som har bli­vit rekom­men­de­ra­de av våra exi­ste­ran­de med­lem­mar. Varje med­lem arbe­tar på topp­ni­vå i en medel­stor eller stor verk­sam­het, då vi anser att det vik­ti­gas­te fun­da­men­tet för ett vär­de­fullt erfa­ren­hets­ut­byte är lik­vär­dig­het.

Obundna till bransch

Lejonparten av nät­ver­ket finns i Danmark, tätt följt av med­lem­mar från Sverige, Norge och Nederländerna. Men repre­sen­ta­tion finns även från Belgien och Tyskland.

har-samlas-chefernas-chefer
Christian Engelsen, VD, Presidents Institute

Konkurrens finns så klart även på den­na nisch­mark­nad, men där många lik­nan­de nät­verk age­rar väl­digt spe­ci­fikt inom bransch eller geo­gra­fiskt läge, har President’s Institute valt att gå åt and­ra hål­let.

– Till skill­nad från många and­ra nät­verks­or­ga­ni­sa­tio­ner har vi valt att vara ett nät­verk öppet för leda­re inom alla typer av bran­scher och funk­tions­om­rå­den, säger Christian Engelsen.

Han slår dock fast att nivån på med­lem­mar­na är väl­digt homo­gen och att Presidents Institute arbe­tar med ”che­fer­nas che­fer”.

– Vi foku­se­rar på nät­ver­kan­de och per­son­lig och pro­fes­sio­nell utveck­ling både för våra med­lem­mar i Sverige och i de län­der vi repre­sen­te­rar i Europa. Många gil­lar det micro-macro­per­spek­tiv som upp­står då man både har sitt loka­la nät­verk sam­ti­digt som man är en del av ett stör­re, inter­na­tio­nellt nät­verk.Christian Engelsen

Kontaktskapare

Även om Presidents Institute till sto­ra delar är for­mellt orga­ni­se­rat genom sina oli­ka och myc­ket kva­li­fi­ce­ra­de tjäns­ter och för­må­ner, fram­kom­mer det väl­digt tyd­ligt att verk­sam­he­tens huvud­sak­li­ga syf­te är att ver­ka som en faci­li­ta­tor. En faci­li­ta­tor för att kny­ta kon­tak­ter och ver­ka för både pro­fes­sio­nell och per­son­lig utveck­ling genom mötet med and­ra män­ni­skor i sam­ma posi­tion.

På den avslu­tan­de frå­gan om han är vil­lig att name­drop­pa någon eller någ­ra med­lem­mar i Sverige, får jag ett vän­ligt men bestämt svar.

– Nästan alla stör­re svens­ka före­tag finns repre­sen­te­ra­de. Vilka des­sa är blir först rele­vant att dis­ku­te­ra när vi talar med dig om ett even­tu­ellt med­lem­skap.

Fakta Presidents Institute

Presidents Institute grun­da­des av Flemming Lindeløv och Christian Engelsen i Köpenhamn 2005. Medlemsantalet upp­går till runt 4 000 och består enbart av män­ni­skor i närings­li­vets högs­ta chefs­be­fatt­ning­ar. Medlemskap sker genom inbju­dan och rekom­men­da­tio­ner. Nätverket finns i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och Tyskland.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.