Hitta rätt bidrag för ditt företag

Dags att söka kapital till ditt företag? Det finns mängder av bidrag och finansiering att söka – men det gäller att börja i rätt ände. Chrissie Faniadis, affärskonsult med lång erfarenhet av finansieringsarbete, tipsar om hur du hittar rätt i bidragsdjungeln.

Varje år utly­ses en upp­sjö av bidrag från både offent­li­ga och pri­va­ta aktö­rer i Sverige, inte minst oli­ka for­mer av EU-medel. Ändå är svens­ka före­tag gene­rellt dåli­ga på att utnytt­ja möj­lig­he­ten att få bidrag, både från natio­nel­la och inter­na­tio­nel­la käl­lor. Det finns en för­dom om att ansök­nings­pro­ces­ser­na är krång­li­ga och utdrag­na, vil­ket avskräc­ker många från att ge sig in i bidrags­djung­eln.

Men vet man var man ska leta finns det gene­rö­sa bidrag att häm­ta som inte behö­ver inne­bä­ra en enorm arbetsin­sats. Det menar Chrissie Faniadis, grun­da­re av kon­sult­bo­la­get Eunia, som har mång­å­rig erfa­ren­het av bidrags­an­sök­ning­ar och före­tags­fi­nan­ser på både svensk och inter­na­tio­nell nivå:

– De fles­ta före­ta­ga­re vet att det finns medel att söka, men tar ald­rig reda på vad som krävs för att kun­na söka det. Stöden är unde­ran­vän­da, och de som utnytt­jar dem är ofta sam­ma aktö­rer. Det har bli­vit som en klubb för de som lärt sig hur man gör. Genom att byta fokus från vil­ka peng­ar som finns att söka, till att tän­ka nät­verk, poten­ti­el­la sam­ar­be­ten och stra­te­gi, kan man söka sto­ra bidrag utan att behö­va dra det sto­ra las­set själv, säger hon.

Chrissie Faniadis, bidrag, företag, WTC

Inför bidrag: Definiera företagets affärsmål med bidraget

Det förs­ta man bör frå­ga sig är enligt Chrissie vad peng­ar­na i själ­va ver­ket ska gå till. Handlar det om medel för att dri­va ett inno­va­tivt utveck­lings­pro­jekt, eller stöd för att utveck­la nya pro­duk­ter och tjäns­ter? Hur pas­sar syf­tet in i ett stör­re sam­häll­s­per­spek­tiv?

Olika bidrag finns till för oli­ka ända­mål. Utvecklar man exem­pel­vis en inno­va­tion som är mer expe­ri­men­tell kan det vara svårt att hit­ta ett pas­san­de bidrag. I de fal­len väl­jer en del före­tag att använ­da sig av crowd­fun­ding.

– Jag vet inte om det någon­sin kom­mer att ersät­ta offent­ligt stöd, men för pro­jekt som kan byg­gas med en kam­panj är crowd­fun­ding ide­a­liskt. Det pas­sar den som vill byg­ga en ’crowd’, en stör­re mas­sa av poten­ti­el­la kun­der. Crowdfunding krä­ver dock myc­ket PR och kom­mu­ni­ka­tion för att stän­digt för­se sina föl­ja­re med påmin­nel­ser och sti­mu­lans. Metoden används fram­för allt av före­tag inom film­bran­schen, håll­bar­hets­in­du­strin och häl­so­vår­den, säger hon.

Internationella bidrag bäst för projekt

Vill man söka spe­ci­fi­ka bidrag anting­en från svens­ka käl­lor, inter­na­tio­nel­la käl­lor som admi­ni­stre­ras i Sverige eller käl­lor i utlan­det bör man i stäl­let över­vä­ga att gå ihop med en annan aktör. Enligt Chrissie Faniadis är svens­ka före­tag bätt­re på att söka offent­li­ga medel från svens­ka myn­dig­he­ter som Vinnova och Tillväxtverket, än på att ingå i inter­na­tio­nel­la sam­ar­bets­pro­jekt. Internationella medel är ofta ämna­de för pro­jekt­fi­nan­sie­ring i stäl­let för före­tags­fi­nan­sie­ring.

– Börja med att se över vad det finns för nät­verk du kan söka dig till. Många bran­scher och inter­na­tio­nel­la organ har gemen­sam­ma nät­verk med mötes­plat­ser där du kan träf­fa lika­sin­na­de. Dessa är en bra gro­grund för sam­ar­be­ten. När jag tän­ker till­ba­ka på före­tag jag har job­bat med, är det många gång­er just så de genu­i­na part­ner­ska­pen – som lett till pro­jekt som fått bidrag – har bör­jat. Det är all­tid väl­digt givan­de. Utöver finan­sie­ring­en gör sam­ar­be­tet att man träf­far här­li­ga part­ners, byg­ger kapa­ci­tet och kan öpp­na nya mark­na­der.

Utnyttja vägledning från rätt myndighet

Nästa steg är att ta reda på vil­ken myn­dig­het eller insti­tu­tion som admi­ni­stre­rar vil­ka typer av stöd för små och medel­sto­ra före­tag. Förr kun­de mind­re före­tag som vil­le söka EU-bidrag vän­da sig till något av Vinnovas och Tillväxtverkets sex oli­ka sup­port­kon­tor, och söka så kal­lat pla­ne­rings­bi­drag för att få stöd i utform­ning­en av ansök­ning­ar­na. År 2015 togs pla­ne­rings­bi­dra­get bort och de sex sup­port­kon­to­ren slogs ihop till ett enda natio­nellt cent­rum för kost­nads­fri råd­giv­ning – sup­port­kon­to­ret EU SME Support 2020. Där kan små och medel­sto­ra före­tag få hjälp med vil­ka pro­gram som finns att söka och hur en ansö­kan ska skri­vas, med stöd från Enterprise Europe Network.

– Hos riks­da­gens EU-upp­lys­ning kan du se vil­ka myn­dig­he­ter som skö­ter de pro­gram som är aktu­el­la för ditt före­tag. Kontakta ock­så ditt när­mas­te Europa Direkt-kon­tor– de har som upp­gift att för­med­la kun­skap och kon­tak­ter kring oli­ka ini­ti­a­tiv och pro­gram. I Skåne finns Europa Direkt-kon­tor i Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Sjöbo, säger Chrissie Faniadis.

Även EU-kom­mis­sio­nen har en egen digi­tal platt­form för mind­re före­tag som vill söka peng­ar, med infor­ma­tion och väg­led­ning om samt­li­ga fon­der, bidrag och pro­gram.

Internationalisering nyckeln till framgång

Enligt Chrissie Faniadis är det ofta avgö­ran­de om pro­jek­tet för bidrags­an­sö­kan är inter­na­tio­nellt eller ej. Svenska före­tag må arbe­ta i en inter­na­tio­nell anda, men inte på det sätt som berät­ti­gar bidrag.

– Internationaliseringen är ett stort hin­der för svens­ka aktö­rer. Man kanske har en inter­na­tio­nell var­dag, med kun­der i utlan­det och han­del på and­ra mark­na­der – det är svens­ka före­tag väl­digt duk­ti­ga på. Men den inter­na­tio­nel­la ambi­tio­nen mås­te egent­li­gen fin­nas redan på ett affärs­stra­te­giskt plan, som en del av den över­gri­pan­de stra­te­gin. Det är något som blir vär­de­fullt när man söker bidrag från inter­na­tio­nel­la käl­lor.

Har man som före­tag ald­rig lett ett inter­na­tio­nellt sam­ar­bets­pro­jekt är det en god idé att hop­pa på som part­ner i ett befint­ligt sådant.

– Då står du för din insats och tar din del av ansva­ret, men bär inte hela pro­jek­tet på dina axlar. Det vik­ti­ga är att det finns en över­ty­gel­se om att sam­ar­bets­for­men är ett bra sätt att job­ba på, och det kan vi i Sverige bli bätt­re på, säger Chrissie Faniadis.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.