Hövding om finansiering: ”Så växer du från liten till stor”

Dubbla tillväxten – varje år? Ja, med rätt finansiering och strategi är det möjligt. Det säger Fredrik Carling, vd på cykelhjälmföretaget Hövding som vuxit från ängelfinansierad startup till börsnoterad succé. Här är hans bästa tips för att finansiera tillväxt.

Varje år tar hund­ra­tals små­fö­re­tag i Sverige in finan­sie­ring för att kun­na växa snab­ba­re. Även om det görs enligt kons­tens alla reg­ler är det långt ifrån alla som ror i hamn den där inve­ste­ring­en som tar verk­sam­he­ten till näs­ta nivå.

Men vis­sa före­tag lyckas.

Ett av dem är cykel­hjälm­fö­re­ta­get Hövding, som med sin air­bag-lös­ning för cyklis­ter gått från inve­ste­rings­run­dor på 4 mil­jo­ner kro­nor till intro­duk­tion på Nasdaqbörsen med en emis­sion på 60 mil­jo­ner kronor.

Sedan före­tags­star­ten 2006 har Hövdings pro­dukt lan­se­rats i över 800 buti­ker i 15 län­der – nu sik­tar man på att omsät­ta 250 mil­jo­ner kro­nor de närms­ta åren.

Framgången beror till stor del på en rad stra­te­gis­ka finan­sie­rings­be­slut, som vd:n Fredrik Carling menar att fler före­tag kan inspi­re­ras av för att lyckas.

Framgångsrik finansiering: Sälj in visionen

Vems kapi­tal ska stär­ka före­ta­get? Att hit­ta rätt inve­ste­ra­re är helt avgö­ran­de för verk­sam­he­tens fram­tid, menar Fredrik Carling.

Redan från bör­jan skil­de sig Hövdings upp­lägg och fokus i pit­cher för inve­ste­ra­re från and­ra före­tags. I stäl­let för att pri­märt pit­cha affärsidé, affärsmo­dell och till­växt­kur­va gick Hövding rakt på patos, och måla­de upp den sto­ra ambi­tio­nen på ett visio­närt sätt som tala­de till inve­ste­rar­nas hjärtan.

– Vi gick inte in och beskrev hur vi skul­le tjä­na peng­ar på en befint­lig mark­nad, utan hur vi kun­de byg­ga själ­va mark­na­den och efter­frå­gan. Vi pra­ta­de om cyklis­ters var­dag och hur vi vil­le bidra till att fär­re cyklis­ter omkom­mer i tra­fi­ken. Bakom sam­hällsvi­sio­nen fanns såklart den eko­no­mis­ka pla­nen, men den var sekun­där, säger vd:n Fredrik Carling.

Attrahera långsiktiga, passionerade investerare

Genom att foku­se­ra på det han kal­lar ”den sto­ra tan­ken” kun­de Hövding attra­he­ra just de inve­ste­ra­re som moti­ve­ra­des av sam­ma idé, och som redan från bör­jan loc­ka­des att ope­ra­tivt enga­ge­ra sig i affä­ren – en vik­tig framgångsfaktor.

”Kom ihåg att inve­ste­ra­re är van­li­ga män­ni­skor – trig­ga deras motivation.” 

– Investerare har ett oför­tjänt ryk­te om sig att bara tän­ka peng­ar. Självklart vill de veta hur snabbt de kan få till­ba­ka sin inve­ste­ring, men kom ihåg att de är van­li­ga män­ni­skor. Det är din upp­gift att trig­ga deras moti­va­tion, pre­cis som när du säl­jer in din idé till dina kun­der eller moti­ve­rar dina anställda.

Sök rätt finansiering i rätt fas

Enligt Fredrik Carling är Hövdings finan­sie­rings­re­sa på många sätt ett skolex­em­pel på kapi­ta­lan­skaff­ning i fle­ra steg.

I upp­starts­fa­sen sök­te grun­dar­na främst finan­sie­ring från pri­va­ta affär­säng­lar. Då hand­la­de inve­ste­rings­sum­mor­na om fyra, fem mil­jo­ner kronor.

Därefter gick bland annat LMK Industri och stat­li­ga Industrifonden in med kapital.

– Vi har behövt bju­da in oli­ka typer av inve­ste­ra­re vid oli­ka tid­punk­ter. Våra två förs­ta affär­säng­lar har stöt­tat oss löpan­de, det har egent­li­gen inte fun­nits någon utta­lad exit-stra­te­gi där. När run­dor­na bör­ja­de heta 25–30 mil­jo­ner kro­nor – eller som vid börs­in­tro­duk­tio­nen, 60 mil­jo­ner kro­nor – blev det intres­sant med semi-insti­tu­tio­nel­la inve­ste­ra­re. Då är det lät­ta­re att kom­ma till bords med com­mit­ment från stör­re aktörer.

Investera i att investera – skaffa en affärspartner

Ett annat ess som Hövding haft i ärmen, och som Fredrik Carling varmt rekom­men­de­rar att sat­sa på i ett tidigt ske­de, är ett sam­ar­be­te med en affärspart­ner som kan hjäl­pa före­ta­get att pro­jekt­le­da oli­ka delar av kapitalanskaffningen.

För Hövding har den part­nern varit Västra Hamnen Corporate Finance i Malmö, en Midroc-ägd kon­sult­fir­ma som hjäl­per börs­bo­lag, risk­ka­pi­tal­bo­lag och pri­va­ta bolag med vär­de­ring­ar, råd­giv­ning vid före­tags­för­värv, för­sälj­ning och transaktioner.

– Det kos­tar så klart en del med ett sådant part­ner­skap, men så här i efter­hand kan jag se att det har varit en helt ovär­der­lig till­gång för oss. När du dri­ver ett litet bolag ger det spän­nan­de ingång­ar i stör­re sam­man­hang, och hjäl­per dig att se det stör­re finan­si­el­la per­spek­ti­vet, säger Fredrik Carling.

Väx inte för fort

Så har Hövdings finan­sie­rings­re­sa varit en dans på rosor, med en lätt­såld pro­dukt på en mogen mark­nad och med pas­sio­ne­ra­de inve­ste­ra­re i ryg­gen? Nej, även Hövding har upp­levt neder­lag, och ibland sprung­it snab­ba­re än vad mark­na­den hun­nit med.

”Vi bet lite för hårt där ett tag.” 

– Får du finan­sie­ring för en idé som är glo­balt gång­bar vill du bara ut i län­der­na så fort som möj­ligt. Jag minns hur jag ring­de runt och pit­cha­de vår pro­dukt för köp­cent­rum i utlan­det utan att egent­li­gen ha under­sökt för­ut­sätt­ning­ar­na till­räck­ligt väl, eller hur jag lade all­de­les för myc­ket tid på att få till någon deal med en liten fransk dis­tri­butör som känts fin och bra. Men vi bet lite för hårt där ett tag.

– Vid inter­na­tio­na­li­se­ring mås­te du för­säk­ra dig om att du kan stöd­ja eta­ble­ring­en hela vägen. Hinner du mäta resul­ta­ten? Mäktar du med has­tig­he­ten i din expan­sion? Var rea­lis­tisk, bud­ge­te­ra och för­sök att hål­la jäm­na steg mel­lan kapa­ci­tet och kapital.

Våga lova det omöjliga

I Hövdings fram­gångs­sa­ga finns det en sak som genom­sy­rat samt­li­ga beslut och val av rikt­ning: löf­tet till både kun­der, inve­ste­ra­re och team om att ingen­ting är omöjligt.

– Det låter kanske arro­gant, men fak­tum är att allt går att göra med rätt kapi­tal. Kan du visa en plan för hur du ska göra det omöj­li­ga möj­ligt kan du moti­ve­ra vem som helst. Låt din posi­tio­ne­ring och mark­nads­fö­ring leda vägen för finan­sie­ring­en, i stäl­let för tvärtom.

– Titta på mig, jag är ing­en ”suit-kil­le”, jag går klädd i jeans. Ändå sit­ter jag och ”suit-kil­lar­na” i sam­ma båt, för att vi i slutän­dan är över­ty­ga­de om att vårt gemen­sam­ma mål är möj­ligt, säger Fredrik Carling.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.