Cool Minds: Håll fast vid företagets vision under tillväxten

Men hur behåller man strategisk riktning och sin vision i en fas av intensiv tillväxt? Vetenskapsleklandet Cool Minds har gått från idé till etablerad och livskraftig verksamhet på drygt två år. Marielle Sterner, vd på Cool Minds, berättar hur de behållit visionen under tillväxtresan.

Cool Minds har upp­levt utma­ning­ar­na med att hål­la fast vid sin vision och före­tagskul­tur i en stark till­växt­pe­ri­od. Det har gått snabbt för dem redan från bör­jan – när idén föd­des.

Entreprenören Farzin Saber såg sina barn hål­la på med iPads utan att ha en aning om hur pry­lar­na fun­ge­ra­de bakom ytan – och fick en idé.

Han vision var att ska­pa en plats där barn kun­de möta tek­nik och veten­skap på ett lät­till­gäng­ligt och lust­fyllt sätt. År 2015 star­ta­de han Cool Minds i anpas­sa­de och inspi­re­ran­de loka­ler, och sat­te till­sam­mans med exper­ter upp ramar­na för verk­sam­he­ten, som idag drivs av eldsjä­lar som delar hans vision.

Fokus på teknik och programmering

− Genom att visa att tek­ni­ken byg­ger på veten­skap, som man kan expe­ri­men­te­ra och ha roligt med, vill vi väc­ka lus­ten att lära mer. Våra kärn­om­rå­den är tek­nik, elekt­ro­nik och infor­ma­tions­tek­nik (it), men även bio­lo­gi och kemi samt film, media, kera­mik och ljustill­verk­ning. Vi gil­lar all form av kre­a­tivt ska­pan­de, men det är i tek­nik och pro­gram­me­ring vi har vårt hjär­ta, säger Marielle Sterner som är vd för Cool Minds.

Cool Minds har vux­it och utveck­lats starkt sedan star­ten 2015. Det är en levan­de verk­sam­het som stän­digt hit­tar nya vägar fram­åt, uti­från med­ar­be­tar­nas egna idéer eller behov de ser i omvärl­den. Då kan det vara en utma­ning att inte gå vil­se och bibe­hål­la den kär­na som verk­sam­he­ten star­ta­de kring.

− Vi är ett mind­re gäng som står för dag­lig drift och verk­sam­hets­ut­veck­ling, och sedan har vi upp­åt 40 lära­re som alla är spe­ci­a­lis­ter inom något av våra ämnen. De är ofta stu­den­ter som med­ver­kar i just sina egna kur­ser. Våra lära­re får en kor­ta­re intro­duk­tion och utbild­ning i peda­go­gik, men har van­ligt­vis lätt för att kom­ma in i verk­sam­he­ten på ett natur­ligt sätt.

”Vi söker aktivt efter lek­ful­la nör­dar”

Cool Minds star­ta­de uti­från en stark idé om att för­med­la lust­fylld kun­skap som skul­le för­änd­ra bar­nens syn på tek­nik och natur­ve­ten­skap.

− Att behål­la kär­nan, enga­ge­mang­et i det som dri­ver oss, har fak­tiskt varit gans­ka enkelt. Den här typen av verk­sam­het drar till sig män­ni­skor som brin­ner för sitt ämne, som ing­et hell­re vill än att visa för and­ra hur roligt och spän­nan­de det är. En del av vår fram­gång beror abso­lut på det­ta, att vi lyc­kats loc­ka de per­so­ner som är rik­ti­ga nör­dar inom sitt ämne. Det hand­lar inte bara om att de har kun­skap inom sitt områ­de utan lika myc­ket om att de äls­kar ditt ämne. Barnen mär­ker direkt när den som själv lär ut tyc­ker att det­ta är jät­te­ro­ligt, och den käns­lan smit­tar av sig, säger Marielle Sterner.

Om man jäm­för med and­ra veten­skapscen­ter har Cool Minds myc­ket fokus på att bar­nen själ­va får pro­va på att göra oli­ka expe­ri­ment och för­stå vad som fak­tiskt hän­der. De vill hela tiden ska­pa käns­lan att man kan göra saker själv, och inte vara hän­vi­sad till att bara tit­ta på när någon annan gör något spän­nan­de.

Lokalerna är en del av konceptet för att stötta visionen

Cool Minds hål­ler till i en bygg­nad på sta­di­onom­rå­det i Malmö, och loka­ler­na är en cen­tral del av verk­sam­he­ten. De är lju­sa, luf­ti­ga och myc­ket lek­fullt inred­da, med spe­ci­al­rum för var­je ämne. Stämningen är både lätt­sam och nör­dig.

På var­da­gar­na fylls utrym­me­na av skol­klas­ser med sina lära­re och på kväl­lar­na hålls kur­ser med loc­kan­de namn som ”Bli en Youtuber” och ”3D-prin­ta din egen fidget”. På hel­ger­na kan man boka oli­ka tema­ka­las eller kom­ma på drop-in.

− Cool Minds är abso­lut ing­et alter­na­tiv till sko­lan, där fokus lig­ger på att lära ut saker, utan vi vill på oli­ka sätt ska­pa asso­ci­a­tio­nen att det här är coolt. Många vux­na är lite räd­da för de här ämne­na och då får man bör­ja med bar­nen.

– Det finns ju ock­så ett väx­an­de behov av pro­gram­me­ra­re ute i arbets­li­vet, och sam­ti­digt en upp­fatt­ning om att pro­gram­me­ring är jät­tesvårt. Vi vill avdra­ma­ti­se­ra och byg­ga upp en nyfi­ken­het, ge dem möj­lig­het att tes­ta själv och på så sätt för­sö­ka inspi­re­ra dem i fram­ti­da yrkes­val, säger Marielle Sterner.

Ett värdefullt stöd för lärare

I vårt sam­häl­le finns ett väx­an­de behov av kun­skap inom tek­nik­ut­veck­ling. För att möta det­ta har pro­gram­me­ring lagts in i både grund­sko­lans och gym­na­sie­sko­lans läro­pla­ner.

− Många lära­re kän­ner sig osäk­ra eftersom de inte är vana vid att lära ut pro­gram­me­ring. Vi kan bidra genom att erbju­da ett stöd för lära­re. Antingen kom­mer de hit för egen kom­pe­tens­ut­veck­ling eller så tar de med sig sina klas­ser och låter ele­ver­na ta del av den kun­skap vi kan erbju­da. Här finns många män­ni­skor som äls­kar pro­gram­me­ring.

Satsar på fler starka samarbeten

Sedan star­ten har Cool Minds varit helt pri­vat­fi­nan­si­e­rat och det har gått bätt­re och bätt­re för var­je månad. Tillväxten är myc­ket god och Marielle Sterner ser mas­sor av nya möj­lig­he­ter, både att utveck­la den verk­sam­het som redan finns och att pro­va nya idéer.

Man har inte gjort sär­skilt myc­ket mark­nads­fö­ring, men varit med på en del pub­li­ka eve­ne­mang såsom Malmöfestivalen samt bli­vit omskriv­na i lokal press.

− Vi är gans­ka akti­va på Facebook, kanske mest bero­en­de på att det är ett natur­ligt forum för oss eftersom vi själ­va häng­er där. Sedan kon­tak­tar vi för­stås sko­lor för att berät­ta vad vi kan erbju­da.

Cool Minds har eta­ble­rat ett antal sam­ar­be­ten, bland annat med Malmö Stad kring InnoCarnival Skåne, där skol­klas­ser kom­mer ut till oli­ka verk­sam­he­ter i regi­o­nen.

− Vi har sam­ar­be­tat med före­tag och ide­el­la för­e­ning­ar, där vi till exem­pel får hit före­lä­sa­re. Nu senast Kurt Leucht från NASA som berät­ta­de hur det är att resa till Mars, och vi har även haft Christer Fuglesang här. Vi kom­mer att sat­sa ännu mer på lång­sik­ti­ga sam­ar­be­ten av oli­ka slag. Intresset för Cool Minds ökar hela tiden och vi vill star­ta nya pro­jekt och nya kur­ser. När vi kän­ner att vi står på sta­bil grund här i Malmö vill vi ock­så för­sö­ka öpp­na Cool Minds på and­ra plat­ser.

Ökat fokus på jämställdhet och mångfald

På Cool Minds finns ock­så en ambi­tion att ta fler ini­ti­a­tiv som främ­jar jäm­ställd­het och mång­fald. Bland annat pla­ne­ras ”kod­häng” för tje­jer som får pro­va på att pro­gram­me­ra, och kur­ser för socio­e­ko­no­miskt utsat­ta barn.

Marielle Sterner och hen­nes team ser att både verk­sam­he­ten och loka­ler­na kan använ­das på många sätt som invol­ve­rar barn och ung­do­mar, för att bidra till ett bätt­re sam­häl­le.

Behåll visionen genom tillväxt – fem framgångsfaktorer enligt Cool Minds:

  1. Samarbeta med pas­sio­ne­ra­de män­ni­skor – i Cool Minds fall nör­dar­na
  2. Lokalerna – låt din arbets­plats åter­speg­la er verk­sam­het på ett sätt som inspi­re­rar och för­stär­ker det ni står för
  3. Interaktivitet – lär och utveck­las på ett lust­fyllt vis genom att all­tid för­sö­ka upp­munt­ra egna akti­vi­te­ter
  4. Stabil kär­na – håll fast i vision och driv­kraf­ter i alla lägen
  5. Experthjälp – ta hjälp från oli­ka håll för att säker­stäl­la god kva­li­tet i allt ni gör och erbju­der

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.