Hur samarbetar vi bäst med Artificiell Intelligens?

Artificiell Intelligens (AI) tar sig in i alla områden i samhället – men hur fungerar AI och vad kan vi utveckla med hjälp av AI? Hur kan vi ta vara på möjligheterna och vilka risker finns? Erik Man, Senior Arkitekt på Edument, lotsar oss mot större insikt.

Många när­mar sig idag AI med skräck­blan­dat intres­se och har svårt att grep­pa vil­ka kon­se­kven­ser den kan få för vårt sam­häl­le. Alla är dock över­ens om att det finns sto­ra möj­lig­he­ter och sam­ti­digt sto­ra ris­ker. På ett väl­be­sökt semi­na­ri­um på World Trade Center Malmö berät­tar Erik Man, Senior Arkitekt på Edument, hur vi kan använ­da AI och vad vi bör tän­ka på för att sty­ra utveck­ling­en åt rätt håll. Han inled­de med att beskri­va ett eget litet pro­jekt han genomfört. 

–  Mest för att det var roligt vil­le jag se hur AI kun­de hjäl­pa mig att lösa Rubiks kub. Jag kon­stru­e­ra­de en algo­ritm som kan läsa av hela kuben och sedan visa mig ste­gen till rätt lös­ning genom ett inter­ak­tivt gränssnitt.

Nästa industrirevolution står för dörren

Enligt Erik Man visar exemp­let på just de två saker vi behö­ver för att ”pra­ta” med dato­rer och maskiner:

  • AI för att maski­ner ska “för­stå” den värld vi lever i, till exem­pel att kän­na igen objekt i bil­der eller för­stå mänsk­ligt tal
  • AR (Augmented Reality eller för­stärkt verk­lig­het) som sedan pro­ji­ce­rar till­ba­ka datorns infor­ma­tion så att den visas i vår värld, exem­pel­vis via en mobil-app eller ett headset

När vi kom­bi­ne­rar AI och AR får vi en glimt av hur män­ni­skor och maski­ner kan samarbeta. 

Ett annat exem­pel häm­tar Erik Man från indu­strin, där det blir allt van­li­ga­re att arbe­tar­na bär AR-head­set för att få till­gång till infor­ma­tion och lös­ning­ar direkt ute på plats. Om du till exem­pel ska han­te­ra en ny typ av utrust­ning kan du få ovär­der­lig hjälp av instruk­tio­ner pro­ji­ce­ra­de rakt på utrust­ning­en som visar dig steg för steg hur du ska använ­da den.

–  Vi står pre­cis i ett läge där sam­ar­be­tet mel­lan dato­rer och män­ni­skor kom­mer att ta helt nya steg.

Läs mer om hur du anpas­sar din affärsmo­dell för digitaliseringen

Deep Learning är inspirerat av hjärnans sätt att fungera

Erik Man för­kla­rar ock­så begrep­pen AI, Machine Learning och Deep Learning – där AI är den över­gri­pan­de ter­men för pro­gram som för­sö­ker lösa upp­gif­ter som behö­ver mänsk­lig intel­li­gens. Största delen av den AI vi använ­der idag kan bara lösa väl­digt spe­ci­fi­ka upp­gif­ter. När det gäl­ler mer kom­pli­ce­ra­de pro­blem får vi bäst resul­tat med så kal­lad Machine Learning, där pro­gram­met lär upp sig själv från data. Algoritmen i sig kan inte göra någon­ting för­rän vi trä­nat upp den.

Det områ­de inom Machine Learning som växt all­ra mest är så kal­lad Deep Learning. Där lär sig algo­rit­men med hjälp av så kal­la­de neu­ra­la nät­verk, som inspi­re­rats av hur vår hjär­na fun­ge­rar. Deep Learning är sär­skilt bra på att hit­ta sig­na­ler i kom­plexa möns­ter.

Deep Learning kan använ­das i vitt skil­da syf­ten – allt från att göra det möj­ligt att pra­ta med smar­ta hög­ta­la­re till att påver­ka män­ni­skors åsik­ter med hjälp av rik­ta­de annon­ser på Facebook. Här finns sto­ra utma­ning­ar för oss när det gäl­ler att för­stå vad Deep Learning fak­tiskt inne­bär, och sty­ra vil­ka kraf­ter vi tyc­ker ska få dra nyt­ta av det­ta.

–  När det gäl­ler exem­pel­vis skan­da­len kring Cambridge Analytica så med­de­la­des det att de rade­rat all sin data, men de har ju kvar sina neu­ra­la nät­verk som trä­nats upp med hjälp av datan. Och des­sa kan fort­sät­ta att använ­das på pre­cis det sätt omvärl­den rea­ge­ra­de mot.

Viktigt att mäta rätt saker

Utöver att få grepp om vad vi vill att AI ska använ­das till och inte, finns en annan stor utma­ning – näm­li­gen att AI behö­ver siff­ror och mås­te kun­na mäta någon­ting för att opti­me­ra vida­re. Vi behö­ver allt­så reda ut vad vi egent­li­gen ska mäta för att få använd­ba­ra resul­tat. Erik Man ger ett exem­pel på hur det kan gå snett. 

–  När YouTube för­sö­ker mäta hur nöj­da deras använ­da­re är, mäter de hur lång tid man till­bring­ar på platt­for­men. Men det är ju egent­li­gen inte alls sam­ma sak. Att opti­me­ra för att få folk att stan­na så länge som möj­ligt ger inte auto­ma­tiskt mer nöj­da besökare.

När vi inte kan mäta det vi egent­li­gen är ute efter utan bör­jar mäta någon­ting annat bara för att det är enkla­re att mäta, så kal­lad proxy metric, upp­står lätt pro­blem. De saker man mäter ris­ke­rar då att få orim­ligt stor bety­del­se. Att stir­ra sig blind på ensta­ka mäte­tal i en modell kan ock­så göra att vi mis­sar det sto­ra per­spek­ti­vet.

–  Man kan jäm­fö­ra det lite med hur vi män­ni­skor age­rar, exem­pel­vis när det var pro­blem med råt­tor i Hanoi och byrå­kra­ter­na beslu­ta­de att beta­la för rått­svan­sar. Då bör­ja­de folk istäl­let föda upp råt­tor för att kun­na läm­na in svan­sar­na och få pengar.

”When a mea­su­re becomes a tar­get, it cea­ses to be a good measure” 

- Goodhart’s Law

Olika kompetenser för att fatta beslut

Det är extremt vik­tigt att män­ni­skor med områ­deskun­skap fort­fa­ran­de är invol­ve­ra­de i att vara med att trä­na AI och fat­ta beslut, tyc­ker Erik Man. 

–  När per­so­ner utan sak­kun­skap fat­tar beslut om hur vi använ­der AI kom­mer vi ohjälp­ligt att få pro­blem. Människor med oli­ka kom­pe­ten­ser mås­te job­ba till­sam­mans i det­ta, och inte bara data­ex­per­ter. Det är ock­så vik­tigt att inte ha allt för stor respekt för algo­rit­mer­na, och inte vara rädd för att ifrå­ga­sät­ta AI-resul­tat. Det som fun­ge­rar all­ra bäst är när män­ni­skor och maski­ner job­bar tillsammans.

Här kan du läsa mer om hur du lyc­kas med grän­sö­ver­skri­dan­de projekt

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.