I Västra Hamnen blomstrar skånsk innovation

Området Västra Hamnen i Malmö ska bli ännu mer innovativt som svensk tillväxtmotor. Här samlas företagsledare och beslutsfattare för att mobilisera skånsk drivkraft och innovation.

När ame­ri­kans­ka affärs­tid­ning­en Forbes lis­tar värl­dens mest inno­va­ti­va stä­der, sett till anta­let patent i för­hål­lan­de till anta­let invå­na­re, ham­nar Malmö till­sam­mans med Lund på en fjär­de­plats som gro­grun­der för inno­va­tion.

Endast hol­länds­ka Eindhoven samt San Diego och San Fransisco i Kalifornien anses vara mer inno­va­ti­va stä­der.

Det inter­na­tio­nel­la ryk­tet som kre­a­tiv inno­va­tions­stad kan Malmö ha myc­ket att tac­ka det som skett och sker i Västra Hamnen för. I Malmös gam­la indu­stri­om­rå­de sam­ver­kar i dag både kom­mun, närings­liv och aka­de­mi vägg i vägg – ”Västra Hamnen” med omnejd är hem åt såväl före­tagsin­ku­ba­to­rer och inter­na­tio­nel­la huvud­kon­tor som hög­sko­lan och fler­ta­let kon­tors­ho­tell som bland annat World Trade Centers båda kon­tors­hus.

Och stör­re pla­ner finns för att ytter­li­ga­re stär­ka affärskli­ma­tet i stads­de­len.

 

”En tydlig struktur för innovation – snart har vi spårväg”

– En stor del av Sveriges Internet of Things-tek­no­lo­gi utveck­las här i Västra Hamnen och bland annat inku­ba­torn MINC bidrar med till­växt och inno­va­tion. Om 5–8 år tror jag att vi har fått en egen spår­väg som kny­ter ihop ham­nen med cent­rum, och fler restau­rang­er och café­er som ger liv åt stads­de­len under kvälls­tid, säger Christer Larsson, stads­bygg­nads­di­rek­tör i Malmö och aktiv med­lem i tan­kes­med­jan Nordic City Network för sam­hälls­pla­ne­ra­re, samt Västra ham­nen Ekonomisk Förening.

Västra Hamnen Ekonomisk Förening, med slo­ga­nen ”Hav(e) it all”, fick sin nuva­ran­de form i och med att Malmö stads mål att göra strå­ket mel­lan cen­tral­sta­tio­nen och Turning Torso till värl­dens mest inno­va­ti­va affärs­stråk.

Föreningen är ett vik­tigt nät­verk för före­tag och orga­ni­sa­tio­ner som vill enga­ge­ra sig i utbygg­na­den av det inno­va­ti­va Malmö i Västra Hamnen, och som vill utby­ta kon­tak­ter, insik­ter och kun­ska­per.

– Det finns så myc­ket kom­pe­tens och resur­ser här. Genom nät­ver­ket kan vi ska­pa affärsnyt­ta för före­ta­ga­re och ent­re­pre­nö­rer i områ­det. Det ger ett mer­vär­de att kun­na vara med och föl­ja dis­kus­sio­ner­na om hur vi byg­ger en struk­tur för att främ­ja affä­rer till­sam­mans – en form av delan­de, säger Helena Paulsson, sek­tions­chef för sam­hälls­ut­veck­ling på ÅF och ord­fö­ran­de i för­e­ning­en.

 

Därför attraherar Västra Hamnen tillväxtföretag

Vad är det som gör att vis­sa områ­den blir gro­grund för kre­a­ti­vi­tet, inno­va­tion och ent­re­pre­nör­skap, så som Västra Hamnen – till skill­nad från regel­rät­ta före­tags­kvar­ter?

Enligt Christer Larsson och Helena Paulsson lig­ger myc­ket av Västra Hamnens attrak­tions­kraft i den håll­ba­ra arki­tek­to­nis­ka stads­pla­ne­ring­en, kom­bi­na­tio­nen av oli­ka näring­ar samt den star­ka när­va­ron av star­tup- och medi­e­hus som är öpp­na och till­gäng­li­ga för all­män­he­ten.

Många av de 400 före­ta­gen i Västra Hamnen är dess­utom verk­sam­ma inom snabb­väx­an­de bran­scher som IT och tek­no­lo­gi, och via dela­de arbets­plat­ser som World Trade Center har före­ta­gen till­gång till inter­na­tio­nel­la han­dels­nät­verk och resur­ser för att byg­ga ut sin import- och export­verk­sam­het.

Närheten till Köpenhamn är ock­så ett vik­tigt argu­ment för före­tag som väl­jer att anläg­ga sina kon­tor här, menar Helena Paulsson.

– Att läg­ga Malmö hög­sko­la här var ett aktivt val. Det finns en sär­skild inno­va­tions­an­da i luf­ten – och så har vi ju havet. Västra Hamnen är ett namn utom­lands inte bara på grund av Turning Torso. Tillsammans med utbygg­na­den av Hyllie, Varvsstaden och Nyhamnen är Malmö en stark inno­va­tions­stad inte bara i Sverige utan i värl­den.

 

Skånsk innovation på världskartan

De senas­te åren har bland annat Findus, Orkla Foods, Peugeut, Oatly, Ikano Bank och Nord-Lock valt att flyt­ta sina huvud­kon­tor till Malmö och IBM har öpp­nat sitt förs­ta svens­ka Client Innovation Center i Västra Hamnen (lis­ta: före­ta­gen som flyt­tat sina huvud­kon­tor till Malmö).

Flera fram­gångs­ri­ka star­tup-bolag har även kas­tat ljus över den poten­ti­al som finns i söd­ra Sveriges snab­bast väx­an­de områ­den, där­ibland dusch­till­ver­ka­ren Orbital Systems, spel­till­ver­ka­ren Massive Entertainment och hjälm­till­ver­ka­ren Hövding.

– Nu tit­tar vi på hur vi med geo­gra­fins kraft kan sam­man­fö­ra driv­kraf­ten i alla de kvar­ter – egna små varu­mär­ken – som till­sam­mans bil­dar en stads­del, och bju­der in de som vill enga­ge­ra sig att vara med och utveck­la det, säger Helena Paulsson.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.