Internationell handel

Inspiration om import, export och utlands­ex­pan­sion; prak­tis­ka tips inför import, export och utlands­ex­pan­sion; råd om nät­verk och råd­gi­va­re för att lyc­kas med import, export eller utlandsetablering.

Hur samarbetar vi bäst med Artificiell Intelligens?

Artificiell Intelligens (AI) tar sig in i alla områ­den i sam­häl­let – men hur fun­ge­rar AI och vad kan vi utveck­la med hjälp av AI? Hur kan vi ta vara på möj­lig­he­ter­na och vil­ka ris­ker finns? Erik Man, Senior Arkitekt på Edument, lot­sar oss mot stör­re insikt.

Läs hela artikeln →
Daniel Bergvall

SEB: Är onormalt det nya normala i ekonomin?

Det är en på många sätt för­vir­rad tid just nu, med stor osä­ker­het på oli­ka håll i världs­e­ko­no­min. Dock pekar en hel del siff­ror fort­satt mot en rela­tivt god utveck­ling, så det är vik­tigt att inte låta nega­tiv psy­ko­lo­gi ta över, menar Daniel Bergvall, eko­nom på SEB. Vi sam­man­fat­tar SEB:s kon­junk­tur­rap­port Nordic Outlook September 2019.

Läs hela artikeln →
Daniel Bergvall SEB Nordic Outlook konjunkturrapport WTC World Trade Center företag Malmö

SEB: Svensk tillväxt kommer att öka 2020

Hur ser det eko­no­mis­ka läget ut i Sverige och värl­den just nu? Inte så oro­väc­kan­de som många före­ta­ga­re ver­kar tro, menar Daniel Bergvall, eko­nom på SEB Research and Strategy. I stäl­let bör svens­ka före­tag våga vara mer på hug­get med att sat­sa för att ta del av kom­man­de upp­gång­ar. Vi sam­man­fat­tar SEB:s årli­ga konjunkturrapport.

Läs hela artikeln →
Patrik Romberg, Internationell handel, WTC, World Trade Center, företag, kontor, Malmö Lund Helsingborg

Retail vs industri: Branschernas syn på tillväxt

Hur påver­kas Sveriges ledan­de bran­scher av dagens glo­ba­la han­dels­kli­mat? Hur ser stor­fö­re­tag som Ikea och Trelleborg på digi­ta­li­se­ring, Trump och e‑handel – och vad kan du lära av dem? Så här beskri­ver före­trä­da­re för de två före­ta­gen dagens till­växt och möjligheter.

Läs hela artikeln →
Lena Sellgren, Pernilla Johansson, Internationell handel, WTC, företag, Skåne

Skåne kan bli nav för internationell handel

Nu kan vin­den vän­da för skåns­ka före­tag, som länge job­bat i mot­vind efter finan­s­kris och gräns­kon­trol­ler. Vid en kon­fe­rens om inter­na­tio­nel­la affä­rer lyfts Skåne fram som ett väx­an­de cent­rum för inter­na­tio­nell han­del. Så här siar experterna.

Läs hela artikeln →

Bonas resa från butik till global aktör

Att sty­ra upp inter­na pro­ces­ser och våga sat­sa stort i svå­ra tider har varit två av de vik­ti­gas­te nyck­lar­na till Bonas fram­gång. Vi bad vd Kerstin Lindell berät­ta mer om före­ta­gets utma­ning­ar och väg­val genom åren, och hur man lyc­kats fat­ta klo­ka beslut längs hela vägen. 

Läs hela artikeln →
brexit, maria borelius, svenska företag, storbritannien, handel

Här är svenska företags möjligheter efter Brexit

Svenska före­tag har inte råd att inte sneg­la på Londons kapi­tal­mark­nad – för den påver­kar direkt eller indi­rekt alla pri­vat­sek­tor­jobb i Sverige. Det menar jour­na­lis­ten och före det­ta stats­rå­det Maria Borelius. Så här kan du se de affärs­mäs­si­ga möj­lig­he­ter­na efter Brexit.

Läs hela artikeln →
Sara Sterner, expandera internationellt, företag, expansion, WTC, orbital systems

Expandera internationellt – så gjorde Orbital Systems

Vad krävs för att expan­de­ra inter­na­tio­nellt, och säk­ra en till­väx­tre­sa både i Sverige och på utländs­ka mark­na­der? Miljöteknikföretaget Orbital Systems från Malmö har lyc­kats med just det. Här är kom­mu­ni­ka­tions­che­fen Sara Sterners vik­ti­gas­te lär­do­mar – och sju bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →
förhandla internationellt, evan westerlund, WTC

Lär dig förhandla framgångsrikt internationellt

Att för­hand­la rätt krä­ver för­be­re­del­ser – inte minst vid inter­na­tio­nel­la affä­rer. Hur för­säk­rar du dig om att du går nöjd från för­hand­lings­bor­det sam­ti­digt som din mot­part kän­ner sam­ma sak? Så här för­be­re­der du dig inför en fram­gångs­rik inter­na­tio­nell för­hand­ling, enligt exper­ten Evan Westerlund.

Läs hela artikeln →
Stefan Karlsson, EKN, affärsmöjligheter i Asien, skånska företag, export

“Världens affärsmöjligheter i Asien för svenska företag”

Svenska före­tag har värl­dens affärs­möj­lig­he­ter i Asien, menar Stefan Karlsson på Exportkreditnämnden (EKN). När EKN sät­ter kre­dit­be­tyg på värl­dens län­der, på lik­nan­de sätt som ban­ker kre­dit­be­dö­mer pri­vat­per­so­ner, ser till­väx­ten i Asien star­ka­re ut än någon annanstans.

Läs hela artikeln →