Internationell handel

Inspiration om import, export och utlands­ex­pan­sion; prak­tis­ka tips inför import, export och utlands­ex­pan­sion; råd om nät­verk och råd­gi­va­re för att lyc­kas med import, export eller utlandsetablering.

Anna Stellinger, kommerskollegium, WTC Malmö, World Trade Center, trender, globala handeln, handel med utlandet

Sex trender: Så utvecklas vår handel med utlandet

Hur ska du som före­ta­ga­re i Sverige tän­ka kring och pla­ne­ra han­del med utlan­det? Anna Stellinger, gene­ral­di­rek­tör på Kommerskollegium, iden­ti­fi­e­rar sex star­ka tren­der i den glo­ba­la han­deln – så här påver­kar de utrikesaffärerna.

Läs hela artikeln →
Susanne Spector, Nordea Markets, konjunkturprognos, konjunkturrapport, ekonomi, tillväxt, företag, WTC, World Trade Center Malmö

Nordeas konjunkturprognos: Skåne mest optimistiskt

När Nordea sam­man­fat­tar kon­junk­tur­pro­gno­sen för svensk eko­no­mi höjs ett var­ning­ens fing­er för över­tron på till­väx­ten. Samtidigt är det i Skåne och Blekinge som opti­mis­men är som störst. Så här ska du som arbets­gi­va­re tän­ka enligt Nordea.

Läs hela artikeln →
sylvia schwaag serger, vinnova, mångfald, företag, WTC Malmö, World Trade Center

Mångfald i teamet en säker väg till nya marknader

Vem kan en utländsk mark­nad bätt­re än någon med bak­grund i den delen av värl­den? Skånska före­tag som vill in i nya län­der bör lära av ame­ri­kans­ka star­tups – och byg­ga team med mång­fald, menar Vinnovas Sylvia Schwaag Serger.

Läs hela artikeln →
Ylva Berg, Business Sweden, svensk export, Asien, tillväxt, företag, handel

”Stor potential för svensk export till Asien”

Förra året vän­de det för svensk export. Efter en lång­va­rig nedåt­gå­en­de trend behöll Sverige sin mark­nads­an­del av den glo­ba­la export­mark­na­den och färs­ka siff­ror visar att svensk export fort­sät­ter utveck­las i snabb takt. Potentialen finns inte minst i Asien. Såhär bör svens­ka före­ta­ga­re tänka.

Läs hela artikeln →
Daniel Bergvall, SEB Research and Strategy, konjunkturrapport, högkonjunktur, WTC, World Trade Center Malmö

SEB: Så länge håller högkonjunkturen i sig

Hur länge kan hög­kon­junk­tu­ren fort­gå, och hur bör svens­ka före­tag för­hål­la sig till den eko­no­mis­ka med­vind som råder i dag? SEB stäl­ler en ljus pro­gnos: Delar av världs­e­ko­no­min går mot en rekord­lång peri­od av återhämtning.

Läs hela artikeln →
Internationalisering, företag, expansion, global handel, WTC, World Trade Center Malmö

Ledningens bakgrund avgörande vid internationalisering

Ska du bör­ja hand­la med utlan­det? Se då till att före­tags­led­ning­en har erfa­ren­het av inter­na­tio­na­li­se­ring. De före­tag som leds av per­so­ner som har arbe­tat i utlan­det är mer benäg­na att inter­na­tio­na­li­se­ras, visar en ny rapport.

Läs hela artikeln →
Internationalisering, satsa internationellt, expandera, företag, handel, expansion, export, WTC, WTC Malmö, World Trade Center

Sex tips för att lyckas med internationalisering

Är ditt före­tag redo att sat­sa utom­lands? En inter­na­tio­na­li­se­ring är en stor och spän­nan­de resa – om du har för­be­rett dig väl. Här är sex tips för att lyc­kas inter­na­tio­nellt som småföretagare.

Läs hela artikeln →
Finansering, strategi, Fredrik Carling, Hövding, WTC, företag

Hövding om finansiering: ”Så växer du från liten till stor”

Dubbla till­väx­ten – var­je år? Ja, med rätt finan­sie­ring och stra­te­gi är det möj­ligt. Det säger Fredrik Carling, vd på cykel­hjälm­fö­re­ta­get Hövding som vux­it från äng­el­fi­nan­si­e­rad star­tup till börsno­te­rad suc­cé. Här är hans bäs­ta tips för att finan­si­e­ra tillväxt.

Läs hela artikeln →
Martin Williams, EBS, WTC, starta företag Storbritannien

Starta företag i Storbritannien? Så här gör du

På väg att star­ta före­tag i Storbritannien? Som svenskt före­tag har du många för­de­lar när du eta­ble­rar din verk­sam­het på den brit­tis­ka mark­na­den. Så här för­be­re­der du en stra­te­gisk lan­se­ring – och und­vi­ker de van­li­gas­te misstagen.

Läs hela artikeln →

Fem tips inför en lyckad exportsatsning

Vilka är de krav och möj­lig­he­ter som finns för svens­ka före­tag som för förs­ta gång­en vill göra en inter­na­tio­nell sats­ning? Vilka steg är oum­bär­li­ga och vad kan ge en expan­sion en skjuts i rätt rikt­ning? Med ett helt nytt ini­ti­a­tiv genom sex regi­o­na­la export­cent­ra sat­sar rege­ring­en på ökad svensk export under 2017 och fram­åt. Vi reder ut begrep­pen och bidrar med fem tips kring vad ett före­tag behö­ver tän­ka på när det är dags att bege sig utan­för rikets gränser.

Läs hela artikeln →