Internationell handel

Inspiration om import, export och utlands­ex­pan­sion; prak­tis­ka tips inför import, export och utlands­ex­pan­sion; råd om nät­verk och råd­gi­va­re för att lyc­kas med import, export eller utlandsetablering.

Så internationaliserar du din e‑handel

Mindre än hälf­ten av svens­ka e‑handelsföretag säl­jer till utlan­det. Men för före­tag som vill växa krävs oftast en för­hål­lan­de­vis snabb inter­na­tio­na­li­se­ring. Entreprenören Karsten Deppert lis­tar vad e‑handelsföretag bör tän­ka på vid en internationalisering.

Läs hela artikeln →

Så bygger du ditt internationella nätverk

Många svens­ka små- och medel­sto­ra före­tag ser bris­ten på kon­tak­ter och nät­verk som ett av de störs­ta hind­ren vid en inter­na­tio­na­li­se­ring. Hur ska man gå till­vä­ga för att hit­ta rätt inter­na­tio­nel­la kon­tak­ter? Vad ska man tän­ka på när man nät­ver­kar? Fredrik Lindqvist, affärs­ut­veck­lings­chef på Invest in Skåne, ger dig tips för att kny­ta kon­tak­ter­na som kan hjäl­pa ditt före­tag att lyc­kas utomlands.

Läs hela artikeln →

Här får du hjälp att gå internationellt

Är ditt före­tag redo att gå inter­na­tio­nellt? Då kan det vara bra med lite goda råd och hjälp längs vägen. Lyckligtvis finns det en rad orga­ni­sa­tio­ner dit man kan vän­da sig. En av dem är utbild­nings­pro­gram­met World Trade Manager Program. I mer än två decen­ni­er har pro­gram­met hjälpt små- och medel­sto­ra före­tag att ta det glo­ba­la språnget.

Läs hela artikeln →

Etikettskola för Norden

Våra nor­dis­ka grann­län­der har alla sina egna soci­a­la koder för möten och hur man bör bete sig vid för­hand­lings­bor­den. Här är World Trade Centers tips för vad du ska – och inte ska – göra vid affä­rer med våra nor­dis­ka gran­nar i någ­ra enk­la punkter.

Läs hela artikeln →

Så undviker du kulturkrockar vid förhandlingsbordet i Danmark

Ska man göra affä­rer utom­lands gäl­ler det att ha koll på affärskul­tu­ren. I värs­ta fall kan en miss­upp­fatt­ning leda till att ditt före­tag går mis­te om intäk­ter. Här får du tip­sen på vad ditt före­tag bör hål­la koll på om ni gör affä­rer i Danmark.

Läs hela artikeln →

Nyckeln till exportframgång

Våra nor­dis­ka grann­län­der top­par lis­tan över län­der vi expor­te­rar mest varor och tjäns­ter till. Här är skä­len till var­för vi hand­lar med våra gran­nar och tip­sen du behö­ver för att bör­ja expor­te­ra dit.

Läs hela artikeln →

Global arbetskraft

Bostad. Arbetstillstånd. När per­so­nal ska flyt­ta till eller från Sverige mås­te en rad prak­ti­ka­li­te­ter lösas. Key Relocation är fullser­vice­or­ga­ni­sa­tio­nen som får det inter­na­tio­nel­la närings­li­vet att fun­ge­ra som van­ligt i sam­band med per­sonal­för­flytt­ning över hela värl­den. Vi träf­far Lisa Anderson som bekräf­tar att det inte bara hand­lar om att pac­ka flytt­lå­dor och boka en lastbil.

Läs hela artikeln →

Från telegraf till telekom

Vi är omgiv­na av tele­kom­mu­ni­ka­tion. Det är så var­dag­ligt idag att vi inte ens tän­ker på det. På World Trade Center i Malmö har vi träf­fat ett av värl­dens störs­ta och älds­ta före­tag inom elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion på glo­bal nivå, British Telecom.

Läs hela artikeln →