Knäck koden och nätverka på nya platser

Vissa verkar vara födda till att nätverka och behärskar konsten till fullo, medan andra kan känna sig obekväma i typiska mingelsammanhang. Då kan det vara smart att släppa på tyglarna lite och hitta andra platser för att ta kontakt. Prova de här tipsen – och bygg affärsrelationer på nya sätt.

Att ska­pa ett nät­verk och sedan under­hål­la det är en vik­tig fram­gångs­fak­tor, oav­sett om ditt mål är att hit­ta nya kun­der, kol­la upp en leve­ran­tör eller kanske hål­la ögo­nen öpp­na efter ett nytt jobb. Enligt exper­ten Joanne Horton, gäst­pro­fes­sor på Handelshögskolan vid Göteborgs uni­ver­si­tet, visar hen­nes forsk­ning att före­tags­le­da­rens nät­verk spe­lar roll för både lön­sam­het och inno­va­tions­för­må­ga. Den proff­si­ga nät­ver­ka­ren ser det till och med som en kost­nads­ef­fek­tiv inve­ste­ring.

 

Kluvna känslor kring jobbmingel

Den bäs­ta och snab­bas­te vägen till nya möj­lig­he­ter går ofta genom refe­ren­ser, och ing­en ifrå­ga­sät­ter idag vik­ten av ett starkt nät­verk. De fles­ta för­sö­ker där­för del­ta i bransch­ming­el, nät­verk­sträf­far och lik­nan­de. Många tyc­ker dock att det kan kän­nas lite obe­kvämt, och har svårt att han­te­ra för­vänt­ning­ar­na på att man ska vara på hug­get och hela tiden inle­da sam­tal med nya bekant­ska­per. En under­sök­ning bland ame­ri­kans­ka stu­den­ter visa­de att trots att 95 pro­cent upp­gav att de gär­na vil­le ta kon­takt med nya män­ni­skor, gick mer än hälf­ten av ming­el­ti­den åt till att pra­ta med män­ni­skor de redan kän­de.

 

Nätverkandets gyllene regler

För att bli mer avslapp­nad och få ut mer av nät­ver­kan­det kan det vara bra att för­be­re­da sig lite och kom­ma ihåg vad det egent­li­gen hand­lar om – det vill säga att ska­pa rela­tio­ner med män­ni­skor. Ingen gil­lar en per­son som bara ser till sitt eget bäs­ta utan att vil­ja ge någon­ting till­ba­ka. Det är där­för en bra tum­re­gel att lyss­na mer än att pra­ta, och att stäl­la många frå­gor. Här får du någ­ra exem­pel för att kom­ma igång.

 

Öppna upp för nya typer av möten

Som expert i ämnet är Joanne Horton ofta ute och före­lä­ser och ger all­tid sam­ma tips till män­ni­skor som vill utveck­la sina soci­a­la nät­verk.

– Nätverka med män­ni­skor du nor­malt inte skul­le ta kon­takt med. Det är lite job­bi­ga­re eftersom vi kän­ner oss tryg­ga med såna som lik­nar oss själ­va, men det är här du får ny infor­ma­tion och lär dig nya saker. Undvik att ska­pa fler kon­tak­ter i grup­per som du redan är kopp­lad till. Det tar trots allt tid att under­hål­la alla rela­tio­ner.

 

Fyra nya ställen där du kan knyta kontakter

Om du vill tes­ta hen­nes råd är det bara att sät­ta igång. Fundera ige­nom hur din var­dag ser ut och var just du kan hit­ta nya möj­lig­he­ter att ta kon­takt på ett natur­ligt sätt. Du kan nät­ver­ka på de all­ra fles­ta plat­ser där män­ni­skor möts, både fysiskt och digi­talt. Börja exem­pel­vis med någon av des­sa:

 

  • På trä­ning­en

Oavsett om du går på gym, tar en yoga­klass eller far omkring i sko­gen på cykel möter du and­ra män­ni­skor med gemen­sam­ma intres­sen. Ofta känns det natur­ligt att snac­ka lite efter trä­ning­en när man mår bra och kän­ner sig avslapp­nad. Våga stäl­la frå­gor kring arbe­te och övri­ga intres­sen – och känn efter vem som ver­kar nyfi­ken på att pra­ta vida­re.

 

  • I kvar­te­ren runt job­bet och hem­met

Brukar du gå och ta en kaf­fe på sam­ma stäl­le regel­bun­det eller kanske hand­la i bage­ri­et eller när­bu­ti­ken vid sam­ma tid på dagen? Håll ögo­nen öpp­na efter and­ra med sam­ma ruti­ner som du. Visa att du kän­ner igen per­so­nen och snart blir det natur­ligt att byta någ­ra ord. Att bli till­ta­lad av någon man kän­ner igen litegrann tyc­ker de fles­ta bara är trev­ligt.

 

  • Kring barn eller hun­dar

När man häng­er vid lek­plat­sen eller är ute på hund­pro­me­na­den känns det enkelt att småpra­ta lite med and­ra i sam­ma situ­a­tion. Både barn och hun­dar är tryg­ga och tack­sam­ma sam­tal­säm­nen som kan leda vida­re till prat om jobb och and­ra intres­sen. Var lyhörd och följ­sam så ris­ke­rar du inte att tränga dig på.

 

  • Under buss- eller tåg­pend­ling­en

Ibland kanske pend­lings­ti­den behövs för att var­va upp eller ner, men and­ra dagar kan det kän­nas som slö­se­ri med dyr­bar tid. Passa då på att se dig omkring och leta efter tec­ken på att någon annan kän­ner lika­dant – och öpp­na med en enkel pend­lings­re­la­te­rad frå­ga. Om ni pend­lar till och från unge­fär sam­ma plat­ser vid sam­ma tider, finns goda chan­ser att ni har en hel del gemen­samt.

 

Hur blir du en proffsig nätverkare?

Om du kän­ner dig obe­kväm i typis­ka ming­el­sam­man­hang hand­lar det om att pus­ha dig själv bort­om kom­fort­zo­nen i var­da­gen. Det kan du göra genom att föl­ja tip­sen som listas ovan. Om du bör­jar med små enk­la steg och tar kon­tak­ter med nya per­so­ner på trä­nings­pas­set eller på väg till arbets­plat­sen kom­mer du snabbt upp­täc­ka att det även blir enkla­re och natur­li­ga­re att nät­ver­ka i jobb­sam­man­hang.

 

Om ditt kon­tor delar exem­pel­vis recep­tion, skri­va­re eller gym med and­ra före­tag, är des­sa plat­ser ock­så per­fek­ta att byg­ga nät­verk på. Idag väl­jer allt fler före­tag moder­na kon­tors­lös­ning­ar som erbju­der gemen­sam­ma utrym­men och ser­vice. Förutom alla prak­tis­ka för­de­lar ger det­ta goda för­ut­sätt­ning­ar för män­ni­skor att utveck­las och göra bätt­re affä­rer.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.