Kom igång med Walk and Talk-samtal på jobbet

Många av oss är stillasittande större delen av arbetsdagen, inte minst för att vi sitter i möten. Samtidigt vet vi att rörelse och frisk luft ger nya friska tankar – och gör oss mer avspända och kreativa på jobbet. Häng på trenden att ta dina medarbetarsamtal eller möten över en promenad, så kallade Walk and Talk-samtal. Det stärker även relationen mellan dig och dina medarbetare.

Walk and Talk–sam­tal har bli­vit ett popu­lärt sätt att röra mer på sig under arbets­da­gen och sam­ti­digt få till mer effek­ti­va och per­son­li­ga möten.

Enligt en stu­die genom­förd av Cint och Kellogg’s skul­le 75 pro­cent av till­frå­ga­de per­so­ner run­tom i Sverige kun­na tän­ka sig att ersät­ta ett van­ligt möte med ett pro­me­nad­mö­te. Det är både enkelt att infö­ra och ger goda resul­tat.

Så vil­ka är för­de­lar­na med Walk and Talk-sam­tal, och hur kan du dra nyt­ta av dem i din orga­ni­sa­tion?

 

Bättre medarbetarsamtal på promenad

För dig som leda­re är Walk and Talk-sam­tal en utmärkt möj­lig­het för att lyf­ta till exem­pel med­ar­be­tar­sam­tal till nya nivå­er, oav­sett vil­ken posi­tion med­ar­be­ta­ren har i före­ta­get. Ni får båda frisk luft och rörel­se och det kan fram­kom­ma käns­lor och tan­kar kring job­bet som du annars kanske inte skul­le ha fått reda på.

Under en pro­me­nad känns det ofta tryg­ga­re för med­ar­be­ta­ren att lät­ta sitt hjär­ta om even­tu­ellt miss­nö­je eller kon­flik­ter. Att gå sida vid sida ing­er en käns­la av att vara mer jäm­li­ka, vil­ket ska­par en mer avslapp­nad atmo­sfär än i ett mötes­rum.

Det sig­na­le­rar ock­så att du bryr dig och lyss­nar, och kan ge dig en bätt­re bild av hur med­ar­be­ta­ren mår. Läs mer om nya sätt att mäta dina med­ar­be­ta­res väl­må­en­de.

Anna Iwarsson, före­lä­sa­re om fram­ti­dens ledar­skap, har använt sig av Walk and Talk-sam­tal i job­bet i över 15 år. Hon anser att det fun­ge­rar sär­skilt bra vid just med­ar­be­tar­sam­tal, men ock­så när en eller fle­ra med­ar­be­ta­re upp­le­ver att de fast­nat i ett pro­jekt. Promenaden sät­ter då fart på tan­kar­na.

Hon doku­men­te­rar vad som sägs under pro­me­na­den genom att ta anteck­ning­ar.

– Ofta gör jag kor­ta note­ring­ar i min smartp­ho­ne. Eller så spe­lar jag in någ­ra stöd­me­ning­ar för att lät­ta­re kom­ma ihåg, säger hon till tid­ning­en Kollega.

 

Walk and Talk – ett populärt sätt att motivera

Walk And Talk-sam­tal öpp­nar inte bara upp för dju­pa­re och ärli­ga­re sam­tal – de kan ock­så öka dina med­ar­be­ta­res moti­va­tion. När tid­ning­en Chef under­sök­te vad 844 svens­ka che­fer gjor­de för att moti­ve­ra sina med­ar­be­ta­re fanns Walk and Talk-sam­tal med på lis­tan.

En cen­tral slut­sats var att med­ar­be­tar­nas moti­va­tion på job­bet till stor del häng­de ihop med hur sed­da de kän­de sig. Många che­fer upp­gav att de använ­de Walk and Talk-sam­tal som ett verk­tyg för att ge sina med­ar­be­ta­re soci­al bekräf­tel­se på ett nära och per­son­ligt vis, vil­ket gjor­de dem mer moti­ve­ra­de på job­bet i stort.

 

Kreativiteten får nytt syre utomhus

Även när det gäl­ler att spar­ka igång kre­a­ti­vi­te­ten är Walk and Talk-sam­tal effek­ti­va. Hjärnforskare har kun­nat se tyd­li­ga kopp­ling­ar mel­lan rörel­se och kre­a­ti­vi­tet.

För att få så bra resul­tat som möj­ligt är det vik­tigt att inte vara för många i det kre­a­ti­va pro­me­nad­mö­tet – max tre per­so­ner. Annars är det svårt att hål­la ihop flö­det i idége­ne­re­ring­en.

Helst ska pro­me­na­den ock­så ske i en omgiv­ning med gröns­ka och utan allt för många stö­ran­de moment, som tra­fik­ljus eller bull­ri­ga bussta­tio­ner. Här är det en stor för­del om ert kon­tor lig­ger nära en park, ett pro­me­nad­stråk, öpp­na ytor eller vat­ten.

Ni kom­mer ock­så att mär­ka att pro­me­nad­mö­ten mins­kar stress, en annan för­del som Cints under­sök­ning fast­slog. Enligt häl­so­fors­ka­re räc­ker det med 2,5 tim­mars lät­ta­re motion i vec­kan, som till exem­pel pro­me­na­der, för att få bety­dan­de häl­so­vins­ter.

Kombinerar du dess­utom pro­me­nad­mö­ten med en stunds mind­ful­ness kom­mer du att mär­ka hur du blir ännu mer pro­duk­tiv under dagar­na. Läs mer: Mindfulness på 15 minu­ter – så gör du på job­bet.

 

Kreativ brainstorming på promenad – det här händer i kroppen

  • Blodflödet i hjär­nan ökar, vil­ket sti­mu­le­rar nya tan­kar och reso­ne­mang
  • Så kal­la­de ”lyc­ko­sub­stan­ser” som dopa­min, sero­to­nin och nora­d­re­na­lin utsönd­ras, vil­ket får dig att tän­ka mer posi­tivt
  • Förändringar i omgiv­ning­en ger dig ock­så nya per­spek­tiv men­talt
  • Dynamiken mel­lan dig och din med­ar­be­ta­re för­änd­ras och ger nya för­ut­sätt­ning­ar för sam­ar­be­te

 

Kom igång med Walk and Talk-samtal – fem steg

  • Sätt en tyd­lig agen­da för sam­ta­let: Vilka punk­ter ska vi gå ige­nom?
  • Ta med mobil­te­le­fon eller block för stödan­teck­ning­ar
  • Välj en pro­me­nad­run­da utan allt för myc­ket bull­rig tra­fik – gär­na med gröns­ka och vat­ten längs vägen
  • Samla ihop och sam­man­fat­ta sam­ta­let i slu­tet av run­dan
  • Kom över­ens om hur resul­ta­tet ska doku­men­te­ras och vad som är näs­ta steg

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.