Expandera internationellt – så gjorde Orbital Systems

Vad krävs för att expandera internationellt, och säkra en tillväxtresa både i Sverige och på utländska marknader? Miljöteknikföretaget Orbital Systems från Malmö har lyckats med just det. Här är kommunikationschefen Sara Sterners viktigaste lärdomar – och sju bästa tips.

Varför lyc­kas vis­sa före­tag bätt­re än and­ra med export och till­växt? Hur pla­ne­rar du egent­li­gen dina affä­rer ur ett inter­na­tio­nellt till­växt­per­spek­tiv och hur gör du för att expan­de­ra i utlandet?

Ett före­tag som lyc­kats byg­ga ett inter­na­tio­nellt varu­mär­ke och ska­pa snabb till­växt på fle­ra mark­na­der är clean tech-bola­get Orbital Systems.

Miljöteknikföretaget från Malmö har utveck­lat en patent­skyd­dad tek­nik som åter­vin­ner vat­ten för använd­ning i hus­hållsap­pli­ka­tio­ner. Tekniken ses som värl­dens mest avan­ce­ra­de dusch­sy­stem som spa­rar över 90 pro­cents vat­ten­för­bruk­ning och 80 pro­cents ener­gi­för­bruk­ning sam­ti­digt som vatt­net blir rena­re än varm­vatt­net i kranen.

Allt bör­ja­de som ett stu­dent­ar­be­te. Företagets grun­da­re Mehrdad Mahdjoubi fick i upp­drag av NASA att under­sö­ka möj­lig­he­ter­na att få vat­ten att räc­ka så länge som möj­ligt, i lin­je med deras pro­gram med visio­nen att skic­ka män­ni­skor till Mars. Sedan del­tog Mehrdad i en täv­ling, där han vann högs­ta pris; att få Niklas Zennström, IT-ent­re­pre­nör och grun­da­re till Skype, som men­tor, berät­tar Sara Sterner, kom­mu­ni­ka­tions­chef och sty­rel­se­le­da­mot på Orbital Systems.

Därmed stod det tidigt klart att affärsidén bakom Orbital Systems behöv­de byg­gas vida­re med en inter­na­tio­nell tillväxtagenda.

 

Gräv där du står – Skåne är en bra utgångspunkt

Enligt Sara Sterner är Skåne en bra regi­on att ta inter­na­tio­nellt avstamp i. Hon menar att det finns en anda av starkt ent­re­pre­nör­skap, inno­va­tion och driv i Skåne som regi­on, och där­med även en vana att han­te­ra patent.

– Det är fan­tas­tiskt, Malmö är värl­dens fjär­de störs­ta hub för patent! Det var per­fekt för oss, och per­fekt att star­ta i en inku­ba­tor – det gjor­de det lätt att byg­ga nät­verk och snabbt hit­ta den kom­pe­tens vi själ­va inte hade i huset. Samtidigt blev expan­sion tidigt nöd­vän­dig för oss, eftersom det inte finns till­räck­ligt myc­ket kapi­tal i den här regionen.

Med väl­ut­veck­la­de och väl­pa­ten­te­ra­de pro­duk­ter, Niklas Zennström som inve­ste­ra­re och CNN som medi­al beund­ra­re stod Orbital Systems redo för glo­bal lansering.

– Vi har all­tid vetat att Sverige inte kom­mer att vara vår huvud­mark­nad. Även om vi har en del pro­blem här ock­så, är vat­ten fort­fa­ran­de rela­tivt bil­ligt. Sedan byggs det så myc­ket fler fas­tig­he­ter i Asien och i Mellanöstern. Där finns sam­ti­digt begrän­sa­de vat­ten­re­sur­ser. Vattentillgången är en vik­tig frå­ga där. Via Niklas Zennström öpp­na­des inter­na­tio­nel­la kon­tak­ter direkt.

 

Expandera internationellt – tänk om kring tillväxtmarknader

Nyckeln till att iden­ti­fi­e­ra till­växt­möj­lig­he­ter i utlan­det är många gång­er gedi­gen rese­arch. Ställ dig själv frå­gor­na: Hur stor mark­nad behö­ver vi? Vilka hål finns det att fyl­la på den nya mark­na­den? Vad har poten­ti­el­la kon­kur­ren­ter redan gjort och vad kan vi göra annorlunda?

Ibland finns den störs­ta till­växt­po­ten­ti­a­len i and­ra mark­na­der än de till synes själv­kla­ra. 

Eftersom Orbital Systems pro­duk­ter är – en slags håll­bar lyx­pro­dukt, där håll­bar­het känns lyx­igt – tänk­te vi först auto­ma­tiskt på Europa och Kalifornien, där det finns ett håll­bar­hets­tänk och folk gene­rellt sett har peng­ar. Men allt eftersom fick vi nya insik­ter vän­de blic­ken mot områ­den där vat­ten fak­tiskt är dyrt. Mellanöstern och Kina har där­med bli­vit myc­ket stör­re mark­na­der för oss, säger Sara Sterner.

 

Identifiera nya marknader med lokala gatekeepers 

Hur gjor­de då Orbital Systems för att ta sig in på des­sa nya mark­na­der? De såg till att skaf­fa sig till­gång till kon­tak­ter och nät­verk i områ­det som kun­de öpp­na dör­rar för nya affä­rer. 

– Vi gjor­de vår rese­arch och använ­de oss givet­vis även av inve­ste­rar­nas och sty­rel­sens kon­takt­nät, men gick ock­så i de rikt­ning­ar där det dök upp kund­för­fråg­ning­ar. Vi har ofta använt oss av den all­ra förs­ta kon­takt­per­so­nen i det nya områ­det för att byg­ga nät­verk och ska­pa part­ner­skap uti­från det, berät­tar Sara Sterner.

En vik­tig insikt hon lyf­ter är vik­ten av loka­la sam­ar­bets­part­ners – inte minst för att för­stå kul­tu­rel­la skill­na­der.

– På den kine­sis­ka mark­na­den är det minst lika vik­tigt att ses och ska­ka hand som att ha skrift­li­ga avtal. I Mellanöstern kla­rar man sig inte utan cice­ro­ner. Se till att ha rätt per­so­ner på plats, råd­gi­va­re som kan mark­na­den och kan age­ra kul­tur­tol­kar, säger Sterner.

 

Finansiering för internationell tillväxt

Ett bety­dan­de till­växt­hin­der är finan­sie­ring­en för att kun­na expan­de­ra inter­na­tio­nellt som pla­ne­rat. Enligt Sara Sterner går dock många ent­re­pre­nö­rer och före­tags­le­da­re mis­te om bidrag och stöd som går att få i just det­ta syfte.

– Fallet med Orbital Systems är kanske lite spe­ci­ellt eftersom vi tidigt hade kapi­tal­star­ka inve­ste­ra­re nära bola­get. Jag vill där­för råda alla att verk­li­gen se sig omkring. Vad och vem finns i din när­het? Vilka bidrag går att ansö­ka om? Otroligt många före­tag med till­väx­tam­bi­tio­ner går mis­te om exem­pel­vis EU-bidrag helt enkelt där­för att de inte ansö­ker om dem. Bidragen brin­ner då inne, och det gör kanske även före­tags­ex­pan­sio­nen, avslu­tar Sara Sterner.

 

Sara Sterners sju tips för en lyckad tillväxtresa

  1. Nätverka! Bygg ett så starkt nät­verk du bara kan, på rätt mark­nad. Bredda nät­ver­ket så fort som möjligt.
  2. Om ditt nät­verk är begrän­sat, var kre­a­tiv och för­sök hit­ta möj­lig­he­ter på and­ra sätt, kanske genom en inkubator.
  3. Våga säga ja till möj­lig­he­ter, men var inte naiv. Alla gör miss­tag. Gör dem bara inte två gånger.
  4. Utnyttja Sveriges star­ka ställ­ning. Vi må ha blyg­sam fysisk när­va­ro, men det svens­ka varu­mär­ket är väl­digt vik­tigt ute i värl­den. Vår ame­ri­kans­ka country mana­ger sa: “Give us a big Swedish flag and we can doub­le the price”.
  5. Våga chan­sa! Våga lita på män­ni­skor som är intres­se­ra­de av era pro­duk­ter och se vad som hän­der, sär­skilt när du vet att du har en rik­tigt bra pro­dukt. Han som är vår jack­pot-per­son och gate­kee­per för hela Asien var fak­tiskt bara ett slump­mäs­sigt sälj­sam­tal från början.
  6. Sök bidrag.
  7. Skapa momen­tum och smid medan jär­net är varmt. Bara kör! Ta chanserna.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.