Låt omgivning och utsikt boosta dina affärer

Hur mycket påverkas vi av omgivningen på jobbet? Kan kontorets läge göra skillnad? David Brinnen på Energy Machines har egen erfarenhet av att rätt arbetsmiljö påverkar produktiviteten, och att en grönskande utsikt lyfter kreativiteten - och forskningen ger stöd för detta.

En ny under­sök­ning genom­förd av Future Workplace visar att natur­ligt dags­ljus under arbets­da­gen har stor bety­del­se för vår pro­duk­ti­vi­tet, kre­a­ti­vi­tet, och men­ta­la häl­sa. Eftersom många av oss arbe­tar fram­för skär­mar hela dagar­na är det där­för vik­tigt att vi byter fokus emel­lanåt, och ser till att få lite dags­ljus och nya intryck. Detta under­lät­tas om kon­to­ret är bra pla­ne­rat och har ett gynn­samt läge, vil­ket David Brinnen, IT-ingen­jör på Energy Machines, sät­ter stort vär­de på.

 

– När jag job­bar så sit­ter jag mesta­dels fram­för en skärm, och det känns helt omöj­ligt att job­ba långa dagar utan att byta fokus mel­lan var­ven. Ungefär var tju­gon­de minut pla­ce­rar jag blic­ken på något annat för att få nya intryck. Eftersom mitt kon­tor lig­ger i World Trade Center på Skeppsgatan i Västra Hamnen i Malmö så är min arbets­plats exem­pla­risk för kre­a­ti­vi­te­ten, även rent visu­ellt.

 

I Västra Hamnen finns fle­ra goda möj­lig­he­ter för att hål­la sig aktiv. Här finns när­lig­gan­de idrotts­cen­ter och grön­om­rå­den intill World Trade Center fas­tig­he­ten. Miljön inne på kon­to­ret främ­jar ock­så häl­sa och pro­duk­ti­vi­tet. Här ger Patrik Grahn, pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi, tips på hur du kan få in mer gröns­ka på kon­to­ret, vil­ket bland annat även gyn­nar åter­hämt­ning från stress.

En nystart i skapandet

När David Brinnen för en tid sedan leta­de nytt kon­tor var det vik­tigt att det hade ett bra läge med nära till kom­mu­ni­ka­tion och gär­na i en trev­lig mil­jö. Att World Trade Center i Malmö har utsikt mot Öresundsbron och havet är ett stort plus och även att kon­to­ret är akti­vi­tets­ba­se­rat. Det inne­bär att man har till­gång till oli­ka utrym­men bero­en­de på vad man ska göra.

– Jag är helt över­ty­gad om att det här hjäl­per mig att få en nystart i tan­ke­verk­sam­he­ten. Jag job­bar väl­digt kre­a­tivt som IT-ingen­jör och ibland behö­ver mitt ska­pan­de verk­li­gen en extra skjuts.

”Det här hjäl­per mig att få en nystart i tan­ke­verk­sam­he­ten!”

Då ser han till att kanske byta rum vil­ket ger nya synin­tryck och en helt ny utsikt över and­ra delar av sta­den.

– För att jag ska kun­na orka job­ba ibland väl­digt långa dagar, tror jag att det spe­lar en stor roll att jag kan ta en paus, byta rum eller gå ut för en nypa luft och blic­ka ut över havet.

Naturligt dagsljus påverkar produktiviteten

Undersökningen från Future Workplace visar även att var­je med­ar­be­ta­res indi­vi­du­el­la pre­sta­tion ökar om utsik­ten från kon­to­ret är fro­dig och har­mo­nisk. Det mins­kar stress och ger ett ökat fokus på arbets­plat­sen. En del män­ni­skor föds ock­så med biop­hi­lia, ett med­fött behov av att vara kopp­lad till natu­ren, vil­ket gör det svårt att fun­ge­ra bra i kon­tors­mil­jö­er i till exem­pel indu­stri­om­rå­den.

 

Vi påver­kas alla posi­tivt av kon­tors­ut­sikt mot natu­ren – humö­ret blir bätt­re, hjär­nan kan ta nya vägar när det gäl­ler att bear­be­ta infor­ma­tion och utveck­la idéer. Hjärtfrekvens och blod­tryck sjun­ker, vil­ket ock­så kan bidra till läg­re sjuk­från­va­ro.

 

The Space Place ger här en över­blick över forsk­nings­lä­get, och lyf­ter fram­för allt nya insik­ter kring vik­ten av föns­ter på arbets­plat­sen. Här kan du läsa mer om stra­te­gi­er och för­de­lar med att få in mer dags­ljus inom­hus. Thorbjörn Laike, pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi, ger dig här tips på hur du inre­der kon­to­ret för opti­ma­la ljus­för­hål­lan­den.

Miljön bidrar till lönsamma affärer

Eftersom vi till­bring­ar allt mer tid fram­för skär­mar vid skriv­bor­det, blir det ännu vik­ti­ga­re att balan­se­ra upp det­ta på oli­ka sätt. David Brinnen anser att arbets­mil­jön och omgiv­ning­en spe­lar en vik­tig roll för arbets­pre­sta­tio­nen och där­med ger kon­kur­rens­för­de­lar när det gäl­ler att gene­re­ra affä­rer.

– Att job­ba i en inspi­re­ran­de mil­jö ger mig och mina kol­le­gor många för­de­lar. Vi har nära till det mesta och jag kän­ner mig myc­ket pri­vi­le­gi­e­rad att kun­na ta en lunch­pro­me­nad i vac­ker omgiv­ning.

 

Energy Machines har även ett kon­tor i Köpenhamn och när kol­le­gor­na där­i­från kom­mer till Malmö för möten bru­kar de ofta kom­men­te­ra kon­to­rets fan­tas­tis­ka läge.

– Nyligen berät­ta­de en av dem att när han hade varit här under en dag och arbe­tat, var han lika pro­duk­tivt under en och sam­ma dag som han van­ligt­vis är under en hel arbets­vec­ka. Det ser jag som ett kvit­to på vil­ken bety­del­se kon­to­rets läge, mil­jö och utsikt verk­li­gen har, avslu­tar David Brinnen.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.