På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Ledningens bakgrund avgörande vid internationalisering

Ska du börja handla med utlandet? Se då till att företagsledningen har erfarenhet av internationalisering. De företag som leds av personer som har arbetat i utlandet är mer benägna att internationaliseras, visar en ny rapport.

Att som till­växt­fö­re­tag genom­gå en inter­na­tio­na­li­se­ring är en omfat­tan­de utma­ning, men ock­så ett stra­te­giskt beslut som läg­ger grun­den för verk­sam­he­tens fort­sat­ta till­växt. Med en inter­na­tio­na­li­se­ring öpp­nas nya mark­na­der, nya mål­grup­per och kanske nya kundseg­ment – och varu­mär­ket stärks med nytt vär­de på fle­ra plan.

Företagsledare upp­le­ver dock inter­na­tio­na­li­se­ring­en helt oli­ka bero­en­de på vil­ken erfa­ren­het de själ­va har av inter­na­tio­nellt arbe­te. Det visar den nya stu­di­en Time to start tra­ding with the world från Lunds uni­ver­si­tet.

I stu­di­en har före­tags­le­da­re från 21 före­tag i oli­ka bran­scher med huvud­kon­tor i Skåne inter­vju­ats om sina behov för, och erfa­ren­he­ter av, att lyc­kas eta­ble­ra verk­sam­he­ten inter­na­tio­nellt.

De inter­na­tio­nel­la före­ta­gen har alla en sak gemen­samt: De leds av nyc­kel­per­so­ner som har bott och arbe­tat i utlan­det under en läng­re, sam­man­häng­an­de peri­od av sitt liv.

– Vi är väl­digt över­ras­ka­de över att sam­ban­det är så tyd­ligt. Bland de före­tag som bedri­ver verk­sam­het i minst två län­der utö­ver Sverige har vi fun­nit en 100 pro­cent ”hit rate” – samt­li­ga leds av vd:ar eller före­tags­le­da­re med inter­na­tio­nell bak­grund eller erfa­ren­het. Vi har varit med­vet­na om sam­ban­det, men trod­de inte att det skul­le vara så tyd­ligt för svens­ka före­tag, säger Robert Bolton, inno­va­tion mana­ger på Tyréns och en av för­fat­tar­na av stu­di­en.

 

Flera år utomlands banar väg för internationell framgång

Studien Time to start tra­ding with the world genom­för­des av Robert Bolton och Finn Wentzler vid mas­ter­pro­gram­met för ent­re­pre­nör­skap och inno­va­tion vid Lunds uni­ver­si­tet. Den visar inte bara att före­tags­le­da­re med inter­na­tio­nell erfa­ren­het är mer san­no­li­ka att leda före­ta­get till inter­na­tio­nell expan­sion, utan ock­så att erfa­ren­he­ten ofta är omfat­tan­de.

– Företagsledarna som lyc­kats väl med lan­se­ring utom­lands har stor inter­na­tio­nell erfa­ren­het. Det hand­lar inte om någ­ra få måna­der i ett annat land – en av de inter­vju­a­de har 10 års arbets­livs­er­fa­ren­het i Kina, en annan har job­bat för ett stort mode­fö­re­tag värl­den över i näs­tan fem­ton år och en tred­je har öpp­nat upp ett dot­ter­bo­lag i New York och job­bat där i sex år, berät­tar Robert Bolton.

– Med bak­grund i utlan­det har man ofta bli­vit kvitt för­do­mar­na och räds­lan för utma­ning­ar­na som kom­mer med kul­turkroc­kar, vil­ket gör att man tän­ker annorlun­da.

 

Svenska företagsledare måste utmana jantelagen

För Robert Bolton, som själv är upp­vux­en i USA och har bott och job­bat i bland annat Thailand och nu Sverige, är det uppen­bart att jan­te­la­gen lig­ger många svens­ka före­tags­le­da­re i fatet.

Svenska före­tags­le­da­re kän­ner sig ovana vid admi­nist­ra­tio­nen.
– Svensk före­tagskul­tur byg­ger näs­tan helt och hål­let på för­tro­en­de och ödmjuk­het. Så fun­ge­rar det inte utom­lands, inte ens i Danmark, och den tuf­fa­re före­tagskul­tu­ren i and­ra län­der kan där­för kom­ma som en chock, säger han.

– Det svens­ka före­tags­le­da­re ofta kän­ner sig räd­da för och ovana vid är admi­nist­ra­tio­nen utom­lands. De vet inte hur de ska han­te­ra leve­ran­tö­rer, eller så har de hört skräck­histo­ri­er om små­fö­re­tag som åker till USA och pit­char in idéer som sedan blir stul­na av sto­ra ame­ri­kans­ka kon­cer­ner. Under våra inter­vju­er märk­te jag att myc­ket av ner­vo­si­te­ten gick att här­le­da till jan­te­la­gen.

 

Internationalisering – det sämsta du kan göra är att tveka

Så hur utma­nar man som före­tags­le­da­re jan­te­la­gen, och rus­tar sig för en lyc­kad inter­na­tio­na­li­se­ring? I stu­di­en sva­rar de inter­vju­a­de före­tags­le­dar­na även på frå­gan om vad de skul­le ge för råd till ett före­tag som i dag befin­ner sig i sam­ma sits som de själ­va gjor­de när de skul­le inter­na­tio­na­li­se­ras.

– En av vd:arna, som har job­bat många år i Frankrike, minns att ste­get ut i värl­den kän­des skräm­man­de. Hon var den enda i bola­get med inter­na­tio­nell erfa­ren­het och före­ta­get var då för­hål­lan­de­vis litet. Internationaliseringen visa­de sig dock inte bli så kom­pli­ce­rad som hon hade trott – tvärtom.

– Hennes bäs­ta råd var: ”Åk dit, res runt, pro­va. Våga stic­ka ut hakan. Se till att byg­ga nät­verk tidigt, för i bör­jan kom­mer nät­ver­ket att vara ditt vik­ti­gas­te boll­plank och dina ingång­ar på den nya mark­na­den. Det säms­ta du kan göra är att tve­ka.” Det var pre­cis vad alla i stu­di­en berät­ta­de – så små­ning­om inser du att inter­na­tio­na­li­se­ring­en, kul­turkroc­kar­na och den admi­nist­ra­ti­va biten inte är så svår, utan otro­ligt spän­nan­de och utma­nan­de, säger Robert Bolton.

 

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.

luctus porta. pulvinar sit risus. diam dapibus

Pin It on Pinterest