Licens på kostnadskontroll

Har du koll på ditt företags programvaror? Vet du hur mycket de används, och framför allt vad licenserna kostar dig? Vi har träffat Crayon som specialiserat sig på att optimera kostnaderna på just programlicenser.

Crayon AB ver­kar i en bransch som lär bli allt vik­ti­ga­re för före­tag, orga­ni­sa­tio­ner och myn­dig­he­ter: SAM – Software Asset Management.

Enkelt uttryckt arbe­tar Crayon med att opti­me­ra sina kun­ders utväx­ling av de pro­gram­va­ror som används i den dag­li­ga drif­ten.

– Vi är exper­ter på att opti­me­ra inve­ste­ring­ar i pro­gram­va­ra och licen­ser. Vi har ett starkt team av kon­sul­ter inom Software Asset Management och har under sena­re år eta­ble­rat en orga­ni­sa­tion inom Microsofts infra­struk­tur- och moln­tjäns­ter som Azure, Enterprise Mobility Suite och Office 365, berät­tar Erik Svensson, Director och Senior Advisor på Crayon.

För en lek­man kan det vara svårt att hål­la reda på oli­ka tek­nis­ka ter­mer och för­stå vad som fak­tiskt sker bakom datorskär­men. Oavsett pro­fes­sion, så finns det pro­gram­va­ra i dato­rer­na vi använ­der. Finns det pro­gram­va­ra så finns det även en använ­dar­kost­nad.

– SAM eller Software Asset Management inne­bär att vi, uti­från kun­dens bäs­ta, för­be­re­der inför avtals­teck­nan­de och avtals­för­ny­el­ser med pro­gram­varu­till­ver­ka­re genom att iden­ti­fi­e­ra de mest lämp­li­ga avtals­for­mer­na och licensmo­del­ler­na uti­från dagens behov och på exem­pel­vis tre till sex års sikt, för­kla­rar Erik Svensson.

För att kun­na möta efter­frå­gan och behov hos kun­der­na är det vik­tigt att behärs­ka tek­no­lo­gin och pro­gram­va­ror­na som finns på mark­na­den. Crayon sam­ar­be­tar där­för med de fles­ta pro­gram­varu­till­ver­kar­na på mark­na­den där någ­ra av de mest namn­kun­ni­ga är Microsoft, IBM Oracle, Adobe, Citrix, Veeam och VMware.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.