Lysande utsikter för Wattguard

En grön låda som sänker elförbrukningen för belysning med 40 procent från dag ett, utan några investeringskostnader. Låter det för bra för att vara sant? Möt Wattguard, Malmöföretaget som är på väg att göra revolution i belysningsbranschen – världen över.

– Vänta, nu blir det för krång­ligt. Jag är säker på att vi kan berät­ta det här på ett enkla­re sätt, säger Mats Karlsson, VD för Wattguard, ännu en gång.

I prak­ti­ken är det inte alls krång­ligt. Genom att instal­le­ra en grön Wattguard-låda nära elskåpet i till exem­pel en indu­stri­bygg­nad eller stor­mark­nad, mins­kas elför­bruk­ning­en från förs­ta stund. Enkelt uttryckt får man ut mer ljus per watt.

Å and­ra sidan är det många som har tviv­lat på att det fak­tiskt är möj­ligt.

– Vi blev tvung­na att byta affärsmo­dell, för var­je gång vi pre­sen­te­ra­de Wattguarden för någon som kun­de lite grann om el, sa de: ”Nej, det går inte. Det fun­kar inte.” När vi änd­ra­de modell, betyd­de det att vi tog ansvar för att leve­re­ra en garan­te­rad bespa­ring till kun­den, som i sin tur kän­de att han eller hon gjor­de en risk­fri inve­ste­ring. Det var då affä­rer­na tog fart.

För bra för att vara sant?

– I bör­jan möts vi all­tid av en skep­tisk nega­ti­vism. Sen byts den mot en skep­tisk nyfi­ken­het. Till slut får vi en vän för livet, säger Mats Karlsson.

wattguard2
Mats Karlsson, VD för Wattguard

Bruttobesparingar på 40 pro­cent från dag ett, för­dubb­lad livs­längd på lys­rö­ren, snabb instal­la­tion och – fram­för allt – garan­te­rat resul­tat. Det är sådant som gör att vän­ner­na blir fler och fler. I Sverige utgörs de bland annat av City Gross stor­mark­na­der samt skogs- och sågin­du­strin. Nu är Wattguard på väg att eröv­ra res­ten av värl­den.

– I janu­a­ri 2012 star­ta­de vi det svens­ka bola­get. Nu är Portugal, Danmark och Norge uppe och rul­lar, och näst på tur blir Spanien, Tyskland, Holland, Polen, Baltikum och Malaysia, berät­tar Mats Karlsson.

Embryot till Wattguard föd­des redan 2003. En ungersk fysi­ker hade upp­fun­nit en ny sorts trans­for­ma­tor, men det var i sam­ar­be­te med svens­ke Anders Nyberg som upp­fin­ning­en fick sin slut­gil­ti­ga skep­nad.

– Anders job­ba­de inom just den mil­jön där Wattguarden används, inom bygg­na­der och indu­stri, för­kla­rar Mats Karlsson.

Själv blev han indra­gen i pro­jek­tet via en kom­pis, när Anders Nyberg behöv­de hjälp med en inle­dan­de ana­lys.

– Vi träf­fa­des under vin­tern 2009–2010 för att se om det fanns en för­ut­sätt­ning för pro­duk­ten att bli någon­ting. Under en helg satt vi och gjor­de en affärs­plan.

Idag är Anders Nyberg ansva­rig för ser­vice och under­håll inom Wattguard och den ungers­ke upp­fin­na­ren är en av delä­gar­na i före­ta­get. Mats Karlsson själv hade ing­en tidi­ga­re erfa­ren­het av bran­schen utan beskri­ver sig som en renod­lad ent­re­pre­nör.

– Om man vill lyc­kas mås­te man hit­ta den där balan­sen mel­lan tek­nik och affär, påpe­kar han.

Vägen mot global succé

Under de föl­jan­de åren sked­de en inten­siv tek­nisk utveck­ling dels i Ungern, dels vid LTH. 2012 påbör­ja­des for­ma­li­se­ring­en av den säl­jan­de orga­ni­sa­tio­nen. Idag arbe­tar fem per­so­ner hos Wattguard International med huvud­kon­tor i World Trade Center Malmö. Utöver det­ta finns sälj- och mark­nads­kon­tor run­tom i Sverige samt utom­lands. Mats Karlsson för­kla­rar att de har valt att outsour­ca till­verk­ning­en, men pro­dukt­ut­veck­ling­en gör man helt själ­va.

– Snart kom­mer vi ut med helt nya pro­duk­ter base­ra­de på sam­ma inno­va­tion, men de är än så länge hem­li­ga.

Mats Karlsson tror att LED kom­mer att domi­ne­ra mark­na­den i tra­di­tio­nel­la mil­jö­er inom 5–10 år. Däremot är han gans­ka säker på att lys­rö­ret även fort­sätt­nings­vis kom­mer att vara oöver­träf­fat på hög höjd.

– I indu­stri­er, lager­lo­ka­ler, sport­hal­lar, köp­cent­ra – det är här vi age­rar. I tuf­fa mil­jö­er har vi vår fram­tid.

Han fun­de­rar en stund innan han tilläg­ger:

– Om du ska få ett hum om hur stor den här pro­duk­ten kan bli, kan du tit­ta på USA. Där gör de av med 200 mil­jar­der kilo­wat­tim­mar var­je år, enbart på lys­rör. Om vi instal­le­ra­de Wattguards i hela USA, skul­le vi allt­så mins­ka för­bruk­ning­en med 40 pro­cent och spa­ra unge­fär 160 mil­jar­der kilo­wat­tim­mar åt våra kun­der.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.