Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Mångfald i teamet en säker väg till nya marknader

Vem kan en utländsk marknad bättre än någon med bakgrund i den delen av världen? Skånska företag som vill in i nya länder bör lära av amerikanska startups – och bygga team med mångfald, menar Vinnovas Sylvia Schwaag Serger.

Det sägs ofta att en rik­tigt bra pro­dukt eller tjänst säl­jer sig själv på vil­ken mark­nad som helst.

Det hål­ler inte Sylvia Schwaag Serger, direk­tör för inter­na­tio­nell stra­te­gi vid den stat­li­ga inno­va­tions­myn­dig­he­ten Vinnova, med om.

Olika län­der och mark­na­der har oli­ka pre­fe­ren­ser och behov – och många gång­er sva­rar inte des­sa pre­fe­ren­ser mot det erbju­dan­de som på hem­ma­plan har sålt sig själv från dag ett.

För att kun­na eta­ble­ra sig och lan­se­ra på en ny mark­nad behövs där­för tidigt stor lokal­kän­ne­dom och insikt om den loka­la eko­no­min och kon­sum­tio­nen. En vik­tig nyc­kel till sådan kun­skap kan vara en egen ambas­sa­dör – någon som kan över­bryg­ga kul­tur­skill­na­der­na mel­lan de båda mark­na­der­na och som för­står mål­grup­pen på ett dju­pa­re plan.

I fram­gångs­ri­ka bolag är den per­so­nen inte säl­lan en med­ar­be­ta­re med utländsk bak­grund som kom­mit in i inter­na­tio­na­li­se­ring­en och expan­sio­nen, menar Sylvia Schwaag Serger.

– Många svens­ka före­tag frå­gar sig: Hur ska jag när­ma mig Kina? Samtidigt mis­sar man att vi har en bety­dan­de andel kine­sis­ka stu­den­ter som beta­lat för att få kom­ma hit, men som ald­rig släpps in på arbets­mark­na­den. Det är ett system­fel, för­kla­rar hon under ett sam­tal på HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel i Malmö.

 

Svenska företag missar mångfaldens värden

För att byg­ga mång­kul­tu­rel­la team, och inte­gre­ra mång­fald som en själv­klar stra­te­gi i sin till­växt­plan, mås­te före­tags­le­da­re bli bätt­re på att rekry­te­ra med­ar­be­ta­re med utländsk bak­grund. Men lika myc­ket som det hand­lar om att hit­ta med­ar­be­ta­re hand­lar det om att som arbets­gi­va­re loc­ka med­ar­be­ta­re och bli attrak­tiv som inter­na­tio­nell aktör.

Annars går talang­er­na någon annan­stans. Eller – om de kan – åker till­ba­ka till hem­lan­det, vil­ket gör att Sverige går mis­te om nöd­vän­dig kom­pe­tens och kun­skap.

Som exem­pel tar Sylvia Schwaag Serger upp Carl Peis, den 25-åri­ge ent­re­pre­nö­ren från Peking som väx­te upp i Sverige men hop­pa­de av sin utbild­ning vid Handelshögskolan i Stockholm för att grun­da smartp­ho­ne­suc­cén OnePlus i Kina.

Under det förs­ta året på plats i Shenzhen omsat­te Oneplus över 2,5 mil­jar­der kro­nor. I dag säljs mobil­te­le­fo­ner­na i 62 län­der och bola­get är en av värl­dens störs­ta smartp­ho­ne­till­ver­ka­re.

Hur hade histo­ri­en sett ut om Peis valt att stan­na i Sverige och grun­da bola­get här?

– Sverige slö­sar i dag bort utländsk kom­pe­tens hos invand­ra­re. En bekant till mig som är chef och som hade för­sökt ta sig in i Kina berät­ta­de för mig att fram­gång­en kom när han anställ­de en kines, som eröv­ra­de hela den kine­sis­ka mark­na­den för honom, berät­tar Schwaag Serger under kon­fe­ren­sen.

 

Skåne bör snegla på Silicon Valley

Men var ska man bör­ja?

”Jag hade varit tvek­sam till en kar­riär här.”
Enligt Schwaag Serger är det i dag lätt att kän­na sig avskräckt från att söka sig till ledan­de pos­ter i svens­ka före­tag om man har utländsk bak­grund. Utifrån sett ver­kar des­sa pos­ter näm­li­gen inte till­gäng­li­ga för and­ra än svens­kar, för­kla­rar hon under sam­ta­let med HD-Sydsvenskans mode­ra­tor Heidi Avellan.

– Jag hade varit tvek­sam till om jag skul­le våga sat­sa på en kar­riär i ett svenskt före­tag om jag tit­ta­de på vil­ka som satt i top­pen. Kan jag se mig själv sit­ta där om fem år? Nej, det är bara svens­ka medel­ål­ders män i top­pen, det kom­mer tro­li­gen inte att hän­da.

– Då går jag hell­re till en ung, ame­ri­kansk-kine­sisk star­tup där det finns med­ar­be­ta­re från hela värl­den redan från bör­jan, säger hon.

En inter­na­tio­nell ambi­tion mås­te vara något som genom­sy­rar hela verk­sam­he­ten, inte något som inte­gre­ras i en del eller avdel­ning av före­ta­get först efter ett tag.

– Rekrytera män­ni­skor från oli­ka delar av värl­den till oli­ka delar av före­ta­get och var tyd­lig med att kom­mu­ni­ce­ra att du gör det.

 

Från Skåne till världen med rätt rekrytering

Stora, svens­ka före­tag som till exem­pel Ericsson har haft resur­ser att tidigt byg­ga forsk­nings­labb i utlan­det för att kun­na vara nära sina kun­der och eta­ble­ra part­ner­skap med loka­la uni­ver­si­tet, berät­tar Schwaag Serger.

För mind­re före­tag är det för­stås inte lika enkelt.

– Sitter du i Skåne och dri­ver ett litet eller medel­stort före­tag så kör inte bara på – fun­de­ra noga på var du vill vara och med vil­ket erbju­dan­de. Sprid dig inte för tunt utan sik­ta på en spe­ci­fik mark­nad som du verk­li­gen lär kän­na. Analysera var du har din styr­ka: Finns den i ditt human­ka­pi­tal eller någon unik tek­nik som du har? ”Jag har en käck liten app här och den behö­ver kine­ser­na”-tän­ket fun­ge­rar inte.

– Fortsätter vi med exemp­let Kina så är det en enorm mark­nad för ett mind­re före­tag. Du kanske bör­jar med att bli väl­digt stor i pro­vin­sen Zhejiang och väx­er där­i­från, medan du är lyhörd för mark­na­den och tar in öns­ke­mål på vägen.

Enligt Sylvia Schwaag Serger mås­te små­fö­re­tag job­ba export­främ­jan­de redan långt innan det är dags för export.

– I dag bör­jar man med det all­de­les för sent. Vet du att du på sikt vill in på fle­ra mark­na­der – våga ta in export­främ­jan­det tidi­ga­re i pro­ces­sen, och gör det med rätt med­ar­be­ta­re, säger hon.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.

velit, risus. dolor. felis Praesent ut ut

Pin It on Pinterest