Med fokus på medmänskliga affärer

MINE är organisationen med ett tydligt mål: en öppnare och mer inkluderande arbetsmarknad. Vi har träffat MINES:s verksamhetsledare, Maja Mutsson, som berättar hur framgång genom mångfald funkar.

Vad är MINE?

– MINE är en med­lems­or­ga­ni­sa­tion som ver­kar för ökad mång­fald och inklu­de­ring i arbets­li­vet. MINE består av 60 med­lem­mar och är Sveriges störs­ta nät­verk av mång­falds­smar­ta före­tag och offent­li­ga orga­ni­sa­tio­ner. Vi ver­kar för att göra mång­falds­frå­gor­na mer kon­kre­ta och tyd­li­ga­re kopp­la des­sa till lön­sam­het, verk­sam­hets­ut­veck­ling, affärsnyt­ta och till­växt. Förkortningen MINE står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education.

Vad är tanken bakom MINE?

–MINE grun­da­des för tolv år sedan som ett ini­ti­a­tiv av arbets­gi­va­re – för arbets­gi­va­re. Bland grun­dar­na fanns Malmö Stad, Malmö Högskola, MFF och ett antal pri­va­ta aktörer.

Vad vill ni uppnå?

– Vår vision har all­tid varit att låta MINE vara ett kun­skaps­cent­rum för frå­gor som rör mång­fald och inklu­de­ring kopp­lat till orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling och arbets­mark­nad. Men fram­för allt vill vi vara en dri­van­de kraft för håll­bar sam­hälls­ut­veck­ling, där arbe­tet med atti­tyd­för­änd­ring på både före­tags- och indi­vid­ni­vå är en huvudingrediens.

Hur mäter man framgång, baserat på er affärsidé?

– Under åren har vi utveck­lat en rad meto­der och kon­kre­ta verk­tyg som används av våra med­lems­fö­re­tag. Syftet med des­sa är att bli bätt­re på att kopp­la mång­falds­sats­ning­ar till orga­ni­sa­tio­nens över­gri­pan­de eko­no­mis­ka utveckling.

Hur ser man resultaten?
Framgångarna visas ofta tyd­ligt i form av ett mer attrak­tivt arbets­gi­var­va­ru­mär­ke, nöj­da­re kun­der, öka­de intäk­ter, läg­re per­so­nal­om­sätt­ning och stör­re innovationsförmåga. 

Vilka företag jobbar ni tillsammans med?

– Bland de före­tag som vi arbe­tar mest med i dags­lä­get kan jag näm­na IKEA, Eon, MKB, Vinge, Pwc, Ikano Bank, Skanska och SEB. Stora offent­li­ga aktö­rer som Region Skåne, Länsstyrelsen och Malmö Högskola är akti­va med­lem­mar och använ­der sig av våra tjäns­ter både när det gäl­ler det inter­na lika­be­hand­lings­ar­be­tet men även när det gäl­ler exem­pel­vis rekry­te­ring­ar och annat stra­te­giskt arbe­te som skall genom­sy­ras av mång­fald, jäm­ställd­hets- och inkluderingstänk.

Arbetar ni även med mindre företag?

– Jovisst, vi har ett antal före­tag och orga­ni­sa­tio­ner i vårt nät­verk som har ett fåtal anställ­da, vil­ket vi så klart välkomnar.

Vilka typer av tjänster erbjuder ni?

– Vår verk­sam­het är inde­lad i två delar – en del som består av renod­la­de med­lems­för­må­ner och en annan som består av kon­sult­tjäns­ter. Våra med­lem­mar får stöd och råd­giv­ning när det gäl­ler fram­för allt deras mång­falds­ut­veck­lings­ar­be­te, jäm­ställd­hets­in­te­gre­ring och likabehandlingsarbete.

Och på konsultsidan?

– På kon­sult­si­dan erbju­der vi bland annat före­läs­ning­ar och works­hops i Diversity & Inclusion där norm­kri­tik, anti­dis­kri­mi­ne­ring och inklu­de­ran­de ledar­skap står i fokus. Även vir­tu­el­la verk­tygs­lå­dor med kon­kre­ta tips på hur man i prak­ti­ken går till­vä­ga har bör­jat bli en allt­mer efter­frå­gad tjänst.

Finns det någon eller några tjänster som är mer populära än andra?

– Vårt flagg­skepp har all­tid varit men­tor­skap och vårt kon­cept ”Be a fri­end of MINE”. Det är byggt uti­från arbets­gi­var­nas behov av nyan­ställ­ning­ar, där vi mat­char uti­från rekry­te­rings­be­hov. Kandidaterna är utri­kes­föd­da aka­de­mi­ker och men­to­rer­na är yrkes­verk­sam­ma som genom del­ta­gan­de i pro­gram­met får kom­pe­tens­ut­veck­ling i Diversity Management, Employer Branding och Cultural Intelligence. Mer än hälf­ten av adep­ter­na får jobb efter avslu­tat pro­gram – en siff­ra som vi är myc­ket nöj­da med!

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.