Mer mindful på jobbet – fem goda vanor att börja med

Vill du minska stressen och bli mer mindful på jobbet? Då finns det flera bra stunder att ta vara på under arbetsdagen. Mindfulnessinstruktören Danny Cranmer tipsar här om fem enkla, goda vanor du kan införa på jobbet för att bli mer mindful.

Mindfulnessträning på job­bet, går det verk­li­gen ihop?

Ja, enligt mind­ful­nes­sin­struk­tö­ren Danny Cranmer är kon­to­ret fak­tiskt en opti­mal plats för att öva upp ditt fokus och mins­ka den upp­lev­da stres­sen. Det är näm­li­gen på arbets­plat­sen och i ditt hem du tro­li­gen är som minst med­ve­tet när­va­ran­de – och kan göra störst skill­nad i din stressnivå.

På plat­ser där du till­bring­ar myc­ket tid mat­tas din nyfi­ken­het och upp­märk­sam­het på omgiv­ning­en natur­ligt av. Det gör att du inte upp­le­ver nuet lika nyan­se­rat och rikt som när du befin­ner dig i nya mil­jö­er, för­kla­rar Danny Cranmer.

Därför behö­ver du aktivt trä­na på att bli mer när­va­ran­de på job­bet och inte för­svin­na in i stressmolnet.

– Jämför med när du reser och verk­li­gen är nyfi­ken i nuet. Då gläds du mer åt varen­da detalj du ser, hör, dof­tar och kän­ner – du är natur­ligt mind­ful och får ofta en käns­la av mening och när­va­ro. Utmana dig själv att vara nyfi­ken och upp­märk­sam även i de mil­jö­er där du vis­tas mycket.

Du behö­ver inte göra någ­ra stör­re för­änd­ring­ar för att upp­nå stör­re fokus och väl­be­fin­nan­de. Det räc­ker att infö­ra någ­ra få, goda vanor under arbets­da­gen för att mins­ka stress­ni­vån – här är Danny Cranmers fem bäs­ta tips.

 

1. Gör om fikarasten till mindfulness-pass

När du ändå tar paus på job­bet kan du pas­sa på att göra en dålig vana till en god. Skippa kaf­fet och söt­sa­ker­na och ställ i stäl­let fram ett fat med färsk frukt. Ladda ner en mind­ful­ness-app och gör ett fem- eller tio­mi­nu­ters­pass, för­slagsvis till­sam­mans med kollegorna.

Det är enkla­re än du tror, och det behö­ver inte ta lång tid att kom­ma ner i varv.

– Blir det en för stor grej kom­mer all­tid något annat emel­lan och det kom­mer inte att bli av. Det kanske till och med ska­par mer stress för att det blir ett nytt mås­te, så håll det enkelt, säger Danny Cranmer.

Mindfulness – med­ve­ten när­va­ro – har bli­vit allt van­li­ga­re att prak­ti­se­ra just som ett sätt att mins­ka den upp­lev­da stres­sen i vardagen.

När vi under lång tid upp­le­ver att vi inte kan han­te­ra livets alla upp­gif­ter, sam­ti­digt som vi inte får till­räck­ligt med åter­hämt­ning, rea­ge­rar krop­pen på sam­ma vis som när vi befin­ner oss i en hot­full situ­a­tion. Den akti­ve­rar det sym­pa­tis­ka nerv­sy­ste­met, sam­ma system som går igång när krop­pen för­be­re­der sig för kamp eller flykt, för­kla­rar Danny Cranmer.

Men bara en kort stunds mind­ful­ness-övning om dagen kan lug­na både kropp och sin­ne. Läs mer här om hur du gör mind­ful­ness på 15 minuter.

 

2. Ta foton med mobilen på väg till jobbet

Även om du inte är spe­ci­ellt foto­in­tres­se­rad är ett bra tips att ploc­ka upp mobi­len och foto­gra­fe­ra fina motiv i din omgiv­ning, på väg till eller från job­bet eller under arbetsdagen.

Försök att hit­ta spän­nan­de detal­jer som fång­ar din blick, kanske ett spän­nan­de skugg­spel eller ett vac­kert möns­ter. När du foku­se­rar på att fånga moti­vet på bäs­ta sätt blir du auto­ma­tiskt upp­slu­kad av och när­va­ran­de i just det kre­a­ti­va ögonblicket.

– Tanken är inte främst att du ska göra något med bil­den sena­re. Det är ska­pan­det i sig som ger posi­tiv effekt på din när­va­ro, säger Danny Cranmer.

 

3. Ät din lunch i lugn takt – och få mer energi

När det är lunch­dags, lär dig att vara med­ve­tet när­va­ran­de i var­je tug­ga och del av mål­ti­den – så kal­lad mind­ful eating.

Prova att stänga ögo­nen och kon­cen­tre­ra dig på hur maten och dryc­ken dof­tar och sma­kar. Öppna ögo­nen: Hur ser det ut runt omkring dig? Känn hur situ­a­tio­nen fyl­ler krop­pen med ny energi.

Det här hjäl­per din kropp att akti­ve­ra det para­sym­pa­tis­ka nerv­sy­ste­met som gör dig mer avkopp­lad och under­lät­tar mat­smält­ning­en.

– Även kor­ta stun­ders akti­ve­ring av det para­sym­pa­tis­ka nerv­sy­ste­met gör att blod­tryc­ket sjun­ker och att krop­pen utsönd­rar må bra-hor­mo­net oxy­to­cin. Kom gär­na över­ens med dina kol­le­gor om att inte pra­ta jobb eller annat som kan stres­sa dig under lun­chen. Lunchpausen ska vara en stund för att lad­da om med ny ener­gi och foku­se­ra på sådant du mår bra av, berät­tar Danny Cranmer.

Ofta är vi bätt­re på det­ta när vi är hem­ma eller på semes­ter, medan mål­ti­der­na på job­bet är stres­si­ga­re. Läs mer om hur du beva­rar lug­net även på jobbet.

 

4. Byt mobiltelefonen mot mikropauser

I snitt tar vi upp och tit­tar på mobi­len fle­ra hund­ra gång­er om dagen. När du får en reflex att ploc­ka upp mobil­te­le­fo­nen – ta i stäl­let en mikro­pa­us varan­nan gång. Det kom­mer att göra stor skill­nad på din stressnivå.

En mikro­pa­us kan till exem­pel bestå av att du tar tio rik­tigt dju­pa ande­tag. Du kan ock­så se dig omkring i rum­met och för­sö­ka upp­täc­ka en helt ny detalj, något du inte tänkt på för­ut. En sådan enkel övning gör att du kom­mer till­ba­ka till nuet.

 

5. Träna empati med dina kollegor

Relationerna med kol­le­gor­na på job­bet spe­lar stor roll för vår livs­kva­li­tet. Därför är det vik­tigt att du löpan­de trä­nar på att ha ett empa­tiskt för­håll­nings­sätt till dina medarbetare.

“Gör något osjäl­viskt var­je dag, som att häm­ta en kopp kaf­fe till någon som ser ut att behö­va lite omtanke.” 
Försök till exem­pel att tän­ka dig in i en kol­le­gas var­dag och före­ställ dig hur den per­so­nen har det just nu.

Öva på med­ve­ten kom­mu­ni­ka­tion, det vill säga att fun­de­ra över om du kan uttryc­ka dig på ett mer omtänk­samt sätt, och för­sök att verk­li­gen kän­na hur det du säger lan­dar hos din kollega.

Gör ock­så något osjäl­viskt var­je dag. Det kan vara så enkelt som att häm­ta en kopp kaf­fe till någon som ser ut att behö­va lite omtan­ke, tip­sar Danny Cranmer.

– Mindfulness och empa­ti går hand i hand. När du blir mer med­ve­ten om de män­ni­skor du har omkring dig blir du mer empa­tisk, vil­ket ger ring­ar på vatt­net hos dina kol­le­gor. Ni kän­ner er mer sed­da och bekräf­ta­de, mår bätt­re och blir då mer produktiva.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.