Mindfulness på jobbet – så bevarar du lugnet efter semestern

När du yrvaket ramlar in på jobbet efter semestern kanske stressen griper tag i dig igen efter ledighetens lugn. Genom att bli mer medveten om hur din hjärna fungerar kan du hantera vardagen på ett hållbart och långsiktigt sätt. Hälsoutvecklare och sjukgymnast Stina G Dahan förklarar hur du lär dig att använda mindfulness på jobbet.

En solig mor­gon i augusti gäs­tas World Trade Center Malmö av mind­ful­nes­sin­struk­tö­ren Stina G Dahan, som före­lä­ser om hur vi kan göra plats för mer åter­hämt­ning i var­da­gen med mind­ful­ness på job­bet.

Stina G Dahan är i grun­den sjuk­gym­nast, men i dag verk­sam både som häl­so­ut­veck­la­re inom men­tal, fysisk och soci­al häl­sa på före­tag, mind­ful­nes­sin­struk­tör och före­lä­sa­re. Hennes mis­sion är att sät­ta stör­re fokus på hur hjär­nan fun­ge­rar.

Du kan tack­la var­da­gens utma­ning­ar bätt­re genom att lära dig hur hjär­nan fun­ge­rar och på så sätt fat­ta bätt­re beslut, menar hon.

− Många pra­tar om att vi har en savann­hjär­na, det vill säga att den inte för­änd­rats nämn­värt sedan vi lev­de på savan­nen. Och hjär­nan är egent­li­gen ing­et annat än en över­lev­nads­ma­skin som i alla lägen job­bar för att vi ska över­le­va som art. Många pro­gram­me­ring­ar är kvar sedan den tiden och anpas­sa­de efter mil­jön vi lev­de i då.

Samtidigt, berät­tar hon, vet man nume­ra att hjär­nan fak­tiskt är form­bar – något du kan lära dig att använ­da för att öka ditt väl­må­en­de och hit­ta ditt inre lugn.

 

Så kan du påverka dina egna tankar

Förr var den sprid­da upp­fatt­ning­en att hjärn­cel­ler suc­ces­sivt dör med tiden, men det stäm­mer inte. Hjärnan är plas­tisk, det vill säga att den är form­bar. Olika områ­den i hjär­nan byggs upp och bryts ned – en pro­cess som du själv kan sty­ra.

− Genom att med­ve­tet äga pro­ces­sen behål­ler du en god hjärn­kon­di­tion och blir mer med­ve­ten om dina ohäl­so­sam­ma bete­en­den. Du får till­gång till en natur­lig stress­broms, som mins­kar ris­ken att hjär­nan över­be­las­tas, för­kla­rar Stina G Dahan.

Hon refe­re­rar till psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Paul Gilbert, som defi­ni­e­rat tre system som regle­rar våra käns­lor och som vi mer eller mind­re omed­ve­tet väx­lar mel­lan:

  • Drivsystemet – som ger intres­se, nyfi­ken­het, entu­si­asm och mål­in­rikt­ning, och får oss att pre­ste­ra, vil­ket utsönd­rar dopa­min i vår hjär­na
  • Hotsystemet – som trig­gar räds­la, ång­est, aggres­si­vi­tet och skam, och leder till stress, vil­ket utsönd­rar adre­na­lin och kor­ti­sol i vår hjär­na
  • Trygghetssystemet – som dri­ver gläd­je, lugn, vän­lig­het och omsorg, och leder till själv­med­käns­la, vil­ket utsönd­rar oxy­to­cin och endor­fi­ner i vår hjär­na

− Beroende på hur du han­te­rar det som hän­der omkring dig väx­lar du mel­lan des­sa system. De styr fak­tiskt dina bete­en­den och hur du inte­ra­ge­rar med din omgiv­ning. Dina tan­kar ger dig käns­lor, som i sin tur styr dina bete­en­den. Och dina bete­en­den blir dina resul­tat.

När du bör­jar iden­ti­fi­e­ra det­ta hos dig själv kan du trä­na dig i att akti­ve­ra ditt trygg­hets­sy­stem ofta­re. Då mins­kar käns­lan av stress, och du kan se situ­a­tio­nen för vad den är – inte ett hot om livet utan kanske bara en bil­kö.

 

Mindfulness på jobbet med mental återhämtning

Om du inte är med­ve­ten om vad som utlö­ser din käns­la av stress, är det lätt hänt att du bara snur­rar vida­re. Skulle du ”kra­scha” blir det ännu svå­ra­re för din hjär­na att åter­häm­ta sig – ska­dad hjärn­väv­nad och nerv­väv­nad läker näm­li­gen lång­samt.

Det är där­för det är så vär­de­fullt att arbe­ta mer pro­ak­tivt än reak­tivt, berät­tar Stina G Dahan, exem­pel­vis med mind­ful­ness på job­bet. Stress är i sig inte dåligt – det är bris­ten på åter­hämt­ning som får dig att kra­scha.

− Vi tyc­ker att det är själv­klart att en eli­tid­rot­ta­re pla­ne­rar sin trä­ning och sin åter­hämt­ning klokt för att bli rik­tigt bra och hål­la länge. Men när det gäl­ler arbets­li­vet glöm­mer vi allt det­ta. Där ska vi hela tiden vara på hug­get, vil­ket ofta går hand i hand med en käns­la av stress. Stressen är vik­tig och fyl­ler en funk­tion, men den bör var­vas med åter­hämt­ning så att du kan hit­ta balan­sen mel­lan des­sa två lägen.

Så hur ska du göra för att åter­häm­ta dig bätt­re i var­da­gen och på job­bet?

 

Bli medveten och påverka hur hjärnan förändras

Det finns ing­et givet svar som pas­sar alla, men Stina G Dahan ger någ­ra tips. Till exem­pel att hjär­nan tyc­ker om att göra en sak i taget, och att det kan vara åter­häm­tan­de för många.

− Sluta mul­ti-tas­ka och bör­ja mono-tas­ka! Du kanske tror att det är effek­tivt att göra fle­ra saker sam­ti­digt, men forsk­ning visar att du då gör mer fel, på grund av att du inte är när­va­ran­de och att hjär­nan stres­sas. Om du nu envi­sas med att ha många bol­lar i luf­ten är det ännu vik­ti­ga­re att du läg­ger in tid för åter­hämt­ning, genom att ska­pa mel­lan­rum mel­lan göromå­len.

Stina G Dahan tip­sar ock­så om att ”ha själv­med­käns­la”. Ta hand om dig själv även i situ­a­tio­ner när det kri­sar. Oftast gör vi det mot­sat­ta – vi läm­nar oss själ­va och blir själv­kri­tis­ka, vil­ket ska­par stress istäl­let för åter­hämt­ning och trygg­het.

Fysisk akti­vi­tet är ock­så ett effek­tivt sätt att få stress att läm­na krop­pen och byg­ga upp hjär­nans kon­di­tion under dagen, till exem­pel genom att ta en pro­me­nad. Du kan ock­så pau­sa genom att lyss­na på skön musik, eller bara läg­ga dig ner en stund i en sof­fa och göra ingen­ting.

Det vik­ti­ga är att det blir av, och att det fun­ge­rar för dig.

 

Mer mindful på jobbet – fem tips från hälsoexperten Stina G Dahan

  • Gör en sak i taget – ät en mål­tid utan dis­trak­tion, kör bil utan radi­on på, låt en arbets­upp­gift få din ful­la upp­märk­sam­het, var när­va­ran­de i det sam­man­hang du är i – det är vil­samt för hjär­nan.
  • Flytta ditt fokus från stress till åter­hämt­ning. Tänk: Hur ska jag få in åter­hämt­ning i min var­dag utö­ver en god natts sömn? Stressen är vär­de­full i våra liv, men kom ihåg att inte över­ut­nytt­ja den.
  • Träna på att han­te­ra den lite obe­hag­li­ga käns­lan av att avbry­ta en upp­gift för dagen utan att vara helt klar – och lita på att du fix­ar den imor­gon.
  • Gör en ”men­tal detox” – var var­sam med vad du matar din hjär­na med, och låt den ibland få pau­sa från allt.
  • Våga sim­ma mot ström­men och ge dig själv utrym­me för åter­hämt­ning. Du kan ock­så bli ambas­sa­dör för åter­hämt­ning i din omgiv­ning. Det är många som läng­tar efter en lug­na­re livs­stil, även om det väc­ker rast­lös­het i bör­jan.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.