Möt Enfo Zipper

IT-utvecklingen går snabbt. Det blir alltmer nödvändigt för företagen att hålla sina datorer uppdaterade och att göra det till en låg kostnad. Enfo Zipper har högt satta mål – att bli världsledande i sitt område.

– Vi är exper­ter på effek­ti­va instal­la­tio­ner av pro­gram­va­ror och vår vision är att vi ska vara bäst i värl­den på det. Vi har natur­ligt­vis kon­kur­ren­ter men våra kun­der visar oss att vi är på rätt väg, säger Daniel Sollerby, regi­on­chef för Enfo Zipper i Malmö.

Daniel Sollerby beskri­ver ett van­ligt pro­jekt för Enfo Zipper som tre klot­sar. Inför en migre­ring pake­te­ras och för­be­reds alla appli­ka­tio­ner (den förs­ta klot­sen), man för­be­re­der infra­struk­tu­ren och byg­ger en ny platt­form på öns­kat ope­ra­tiv­sy­stem (den and­ra klot­sen) och sedan kan migra­tio­nen, över­flytt­ning­en, till den nya platt­for­men ske (den tred­je klot­sen).

– Datoranvändarna, både inom tjäns­te- och pro­duk­tions­bo­lag, behö­ver sina dato­rer näs­tan åtta tim­mar om dagen. Det bety­der att migre­ring­en mås­te gå snabbt och där­för är för­be­re­del­ser­na myc­ket vik­ti­ga.

Självbetjäningsportal

Daniel Sollerby har just med­ver­kat vid en stor lan­se­ring av den senas­te ver­sio­nen av Enfo Zippers själv­be­tjä­ningspor­tal, ZervicePoint, på huvud­kon­to­ret i Göteborg och intres­set bland gam­la och poten­ti­el­la kun­der var stort.

– Självbetjäningsportalen finns bland annat för att effek­ti­vi­se­ra rutin­ar­be­te som tidi­ga­re gjor­des med blan­ket­ter, för­kla­rar han. En per­so­nal­chef kan till exem­pel använ­da den för att under­lät­ta vid anställ­ning­ar och då behö­ver man bara mata in infor­ma­tio­nen om den nyan­ställ­de en gång.

ZervicePoint tar hand om infor­ma­tio­nen och ska­par inlogg­nings­upp­gif­ter, så att man kan få rätt behö­rig­het till rätt system, läg­ga beställ­ning på en ny dator, tele­fon och pas­ser­kort. ZervicePoint finns ock­så i en Cloud-ver­sion.

I före­ta­gets vision står det att Enfo Zipper ska vara bench­mark, det före­tag som alla and­ra i bran­schen jäm­för sig med. Här trivs de anställ­da bäst (tred­je plats i Great Place To Work), före­ta­get ska ha de nöj­das­te kun­der­na och Microsoft ska även i fort­sätt­ning­en vara huvud­sak­lig part­ner.

Tidigare på E.ON

Daniel Sollerby kom till Zipper från E.ON för ett och ett halvt år sedan. Där ansva­ra­de han för E.ON:s datormil­jö och delar av infra­struk­tu­ren och var då en av de störs­ta kun­der­na till Enfo Zipper i Malmö. Han är data­tek­ni­ker i bot­ten men har läst pro­jekt­led­ning på Malmö hög­sko­la och upp­täck­te då att IT-lös­ning­ar inte bara är tek­nik utan ock­så hand­lar om män­ni­skor.

Zipper är ett av sex bolag inom Enfokoncernen och sedan 2008 finns Malmökontoret på World Trade Center Skeppsgatan.

– Jag var inte här när vi flyt­ta­de in – men jag vet var­för vi sit­ter kvar, säger han.

– Vi har gjort en enkät bland de anställ­da och de fick väl­ja mel­lan att flyt­ta till and­ra bra lägen i stan eller att stan­na kvar. Pendlarna upp­skat­tar när­he­ten till sta­tio­nen, det finns ett stort lunch­ut­bud och vi har en till­mö­tes­gå­en­de hyresvärd.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.