Musik på jobbet – hiss eller diss?

Musik kan enkelt få oss på gott humör och är en självklar del av vardagen för många, även på jobbet. Musik kan öka vår kreativitet, motivation och produktivitet, men även störa och skapa gnissel mellan kollegor. Så vad säger regelverken och forskningen, och hur ska du ta vara på fördelarna men undvika nackdelarna? Här får du några handfasta tips för din egen arbetsplats.

De all­ra fles­ta tyc­ker om musik och har sina egna favo­ri­ter när det gäl­ler musik­stil och artis­ter. En del använ­der musik väl­digt aktivt i sitt liv, medan and­ra mest tyc­ker att den utgör en trev­lig bak­grund. En frå­ga som där­för är stän­digt aktu­ell på många kon­tor är om det ska spe­las musik, och i så fall vil­ken typ av musik.

Hitta en balans som fungerar för alla

Om ni inte är så många på kon­to­ret kan det vara en god idé att till­sam­mans ta fram en musik­po­li­cy, som regle­rar på vil­ka sätt man får spe­la musik. När alla får vara med och bestäm­ma reg­ler­na bru­kar det vara enkla­re att mötas i något som känns ok för samtliga.

På stör­re före­tag mås­te frå­gan kanske lyf­tas i led­ning­en, och då kan även fak­to­rer som lagar och regel­verk bli aktu­el­la. Arbetsmiljölagen är inte sär­skilt tyd­lig utan säger att en avväg­ning mel­lan oli­ka intres­sen mås­te göras, och att arbets­gi­va­ren har det främs­ta ansva­ret för en god arbets­mil­jö. Om musi­ken spe­las väl­digt högt kan den klas­sas som bul­ler, och då regle­ras med hjälp av Arbetsmiljöverkets krav. På arbets­plat­ser med över 40 anställ­da kan det ock­så vara nöd­vän­digt att ha ett licens­av­tal med STIM och SAMI, som till­va­ra­tar musi­ker­nas upphovsrätt.

Musik kan göra dig mer produktiv

När det gäl­ler musik på job­bet finns ing­et svart eller vitt, utan många fak­to­rer påver­kar om det är en god idé eller inte. Hur en per­son rea­ge­rar på musik beror på vil­ken typ av musik det är, om du gil­lar musi­ken och vil­ken typ av arbets­upp­gif­ter du ska utfö­ra. För en del går arbe­tet som en dans till de senas­te hit­sen, medan and­ra behö­ver still­samt pianok­link för att kun­na sam­la tan­kar­na och pre­ste­ra på topp.

Enligt en under­sök­ning om män­ni­skors musik­va­nor på job­bet, som LinkedIn gjort i sam­ar­be­te med Spotify lyss­nar 68 pro­cent av oss på musik när vi arbe­tar. Den främs­ta anled­ning­en är att musik gör oss mer pro­duk­ti­va samt hål­ler kre­a­ti­vi­te­ten och moti­va­tio­nen uppe.

Flest lyssnar med egna hörlurar

Enligt under­sök­ning­en var pop den musik­stil som accep­te­ra­des av flest del­ta­ga­re, och lis­tan top­pa­des av Abba, medan rap och annan musik med tyd­ligt tex­t­in­ne­håll eller snabbt tem­po ham­na­de längst ner på lis­tan. Närmare 40 pro­cent av del­ta­gar­na lyss­na­de oftast med egna hör­lu­rar medan drygt 20 pro­cent lyss­na­de mest i hög­ta­la­re. I ett öppet kon­tors­land­skap kan det såklart upp­le­vas som stö­ran­de av kollegor.

- Vi söker väl alla flow, det där till­stån­det då man job­bar utan att tän­ka. Musiken har en vik­tig upp­gift att både kopp­la bort det som stör, och sam­ti­digt att för­bätt­ra moti­va­tion och kon­cent­ra­tion. Utmaningen på en arbets­plats blir att hit­ta musik som till­freds­stäl­ler så många som möj­ligt, säger Lisa Gunnarsson, Nordenchef på LinkedIn.

Men hur van­ligt är det att före­tag ger grönt ljus för musik på job­bet? Enligt en under­sök­ning som tid­ning­en Kollega genom­fört tillå­ter åtta av tio arbets­plat­ser det­ta. 61 pro­cent av före­ta­gen ger ok för att lyss­na på musik i hög­ta­la­re, medan 21 pro­cent ger ok endast med egna hör­lu­rar. Samtidigt visar under­sök­ning­en att en av tre har upp­levt musi­ken som störande.

Ökar flödet av må-bra-hormoner i hjärnan

Vad säger forsk­ning­en då om effek­ter­na? Arbetar vi fak­tiskt bätt­re med musik eller inte? Den avgö­ran­de fak­torn är om vi gil­lar musi­ken, vil­ket ju är högst indi­vi­du­ellt. Ett antal under­sök­ning­ar visar att vi blir mer posi­ti­va och job­bar effek­ti­va­re om vi lyss­nar på musik vi tyc­ker om. Då får musi­ken vår hjär­na att utsönd­ra ämnen som dopa­min, sero­to­nin och nora­d­re­na­lin, vil­ket gör oss mer avslap­pan­de, moti­ve­ra­de och foku­se­ra­de. Till exem­pel visar det sig att män­ni­skor som lyss­nar på musik medan de utför mer enfor­mi­ga arbets­upp­gif­ter job­bar snab­ba­re och gör fär­re miss­tag.

Andra under­sök­ning­ar slår fast att musik kan vara effek­tiv för att mins­ka upp­le­vel­sen av stress, vil­ket ock­så har kun­nat mätas genom sänk­ta kor­ti­sol­ni­vå­er i blo­det. Lugn musik har ock­så visat sig kun­na sän­ka både blod­tryck och puls. Om vi inte gil­lar musi­ken kan den dock ha mot­satt effekt – så det är vik­tigt att hit­ta en balans så att inte en per­sons musiklyss­nan­de påver­kar fle­ra and­ra per­so­ners pre­sta­tion negativt.

Se upp med musik vid inlärning 

Finns det då till­fäl­len när du inte alls bör lyss­na på musik? Ja, när du ska läsa mer kom­pli­ce­ra­de tex­ter eller lära dig någon­ting nytt. Då behö­ver hjär­nan hela kapa­ci­te­ten för att kla­ra upp­gif­ter­na på ett bra sätt. Om du ändå vill lyss­na på musik är det vik­tigt att väl­ja bort låttex­ter, eftersom de lätt kan stö­ra din inre röst. Det är ock­så för­del­ak­tigt att väl­ja musik du är väl­digt bekant med, för att spa­ra hela din hjärnka­pa­ci­tet till arbetet.

Så här får du mest nytta av musik på jobbet

  • Gör med­vet­na musik­val bero­en­de på vil­ka arbets­upp­gif­ter du ska utfö­ra. Behöver du lite pepp eller behö­ver du stres­sa ner? Känn efter hur musi­ken påver­kar din sin­nes­stäm­ning. Exempelvis kan lång­sam och mono­ton musik sän­ka hjärtryt­men, och hjäl­pa dig att slapp­na av och foku­se­ra bättre.
  • Om du kän­ner av en liten efter­mid­dags­dipp kan musik vara lös­ning­en. En posi­tiv uptem­po-låt påver­kar din hjär­na att utsönd­ra dopa­min, som är en natur­lig sig­nal­sub­stans som får oss att må bra. Oväntade musi­ka­lis­ka vänd­ning­ar sti­mu­le­rar ock­så hjär­nans kog­ni­ti­va tanke­pro­ces­ser och ökar din kre­a­ti­vi­tet. Välj en pigg och glad låt som du gil­lar och lyss­na högt i dina hör­lu­rar – så får du genast ny energi.
  • Om du står inför arbets­upp­gif­ter som är mer enfor­mi­ga, och kanske till och med lite trå­ki­ga, så ta hjälp av musi­kens kraft. Välj något du verk­li­gen gil­lar, kanske något nytt du är nyfi­ken på. Tiden fly­ger iväg och du kom­mer sam­ti­digt att göra ett rik­tigt bra jobb.
  • Ska du där­e­mot lära dig nya saker eller behö­ver vara extremt kon­cen­tre­rad, ska du ha det helt tyst eller möj­ligt­vis väl­ja still­sam, instru­men­tal musik utan låttex­ter. Helst någon­ting du redan kän­ner till så att hjär­nan inte behö­ver öds­la kapa­ci­tet på att tol­ka den. Kanske ett klas­siskt favoritstycke.
  • Använd även musik för att vid behov effek­tivt stänga ute stö­ran­de ljud omkring dig. Med hör­lu­rar på ger du ock­så sig­na­ler till dina kol­le­gor om att inte stö­ra dig i onödan.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.