Nio tips för ett mer hållbart kontor

Vill du också vara med och skapa mer hållbara och miljöanpassade kontor som ger fördelar både idag och för framtiden, men undrar hur du går från ord till handling? Vilka åtgärder, incitament och lösningar behövs? Här får du konkreta tips inom nio viktiga områden – för att sätta igång direkt.

En god start på vägen mot ett mer mil­jö­an­pas­sat kon­tor är att väl­ja en fas­tig­hets­ä­ga­re som arbe­tar mål­med­ve­tet med håll­bar­hets­frå­gor, för att aktivt mins­ka både sin egen och sina kun­ders mil­jöpå­ver­kan. För att du ska kun­na veta om en bygg­nad är håll­bar ur ett soci­alt, eko­no­miskt eller mil­jö­mäs­sigt per­spek­tiv finns oli­ka mil­jö­cer­ti­fi­e­ring­ar. Dessa ska fun­ge­ra som en kva­li­tets­säk­ring för att bygg­na­den möter de krav som har for­mu­le­rats för just den bygg­na­den. Allt fler fas­tig­hets­ä­ga­re mil­jö­cer­ti­fi­e­rar idag sina bygg­na­der.

Som ledare visar du vägen

För att få den bäs­ta råd­giv­ning­en så välj en fas­tig­hets­ä­ga­re som har höga ambi­tio­ner och kom­pe­tens inom miljö‑, ener­gi- och tek­nik­frå­gor. Tillsammans kan ni dis­ku­te­ra, hit­ta och genom­fö­ra åtgär­der och lös­ning­ar samt ska­pa inci­ta­ment som bidrar till att öka mil­jö­med­ve­ten­he­ten bland dina anställ­da. 

Det är vär­de­fullt att invol­ve­ra och enga­ge­ra alla med­ar­be­ta­re, eftersom det ibland krävs en bete­en­de­för­änd­ring och resul­ta­tet blir bätt­re om alla drar åt sam­ma håll. Glöm inte att du som leda­re visar vägen – genom att exem­pel­vis källsor­te­ra, väl­ja eko­lo­giskt, när­pro­du­ce­rat eller fairt­ra­de och att cyk­la till kund­mö­tet.

Förutom mins­ka­de växt­hus­gas­ut­släpp bidrar hand­ling­ar, inci­ta­ment och lös­ning­ar för att mini­me­ra mil­jö­be­last­ning­en ofta till effek­ti­va­re arbets­sätt, läg­re kost­na­der, stol­ta­re med­ar­be­ta­re och ett star­ka­re varu­mär­ke.

Här kan du ock­så läsa mer om hur du ska­par en häl­so­främ­jan­de arbets­plats

Gör så här för att skapa en mer hållbar och miljöanpassad arbetsplats

  • Välj mil­jö­märk­ta pro­duk­ter och utrust­ning

Se över alla inköp och välj all­tid mil­jö­märkt. När det gäl­ler för­bruk­nings­ar­tik­lar som pap­per, tvål och disk­me­del så leta efter Bra Miljöval eller Svanen. Välj eko­lo­giskt, när­pro­du­ce­rat och gär­na fairt­ra­de när det gäl­ler frukt, mjölk, te och kaf­fe.

För all utrust­ning som krä­ver ener­gi så leta efter euro­pisk ener­gi­märk­ning eller den ame­ri­kans­ka cer­ti­fi­e­ring­en ”Energy Star”. Förutom låg ener­gi­för­bruk­ning är det vik­tigt att utrust­ning­en har ener­gis­par­funk­tio­ner som är akti­ve­ra­de. Utrustningen bör ock­så gå att upp­gra­de­ra eller laga. Välj helst TCO-märkt utrust­ning så att du kan ta med drifts­kost­na­der­na i total­kost­na­den, och gör en livscy­ke­la­na­lys för att räk­na hem ener­gi­snå­la och kli­mats­mar­ta inve­ste­ring­ar.

  • Ta kon­troll över elför­bruk­ning­en

Belysning kan stå för en bety­dan­de del av ener­gi­för­bruk­ning­en på kon­to­ret. Skaffa där­för ener­gis­mart belys­ning genom att väl­ja LED-lam­por näs­ta gång det är dags att byta. Dessa hål­ler fem­ton gång­er läng­re och använ­der 80 pro­cent mind­re el. Välj ock­så ener­gis­mar­ta HF-arma­tu­rer med T5-lys­rör istäl­let för kon­ven­tio­nel­la lys­rörsar­ma­tu­rer. Det är en myt att lam­por och lys­rör som tänds och släcks ofta drar mer ener­gi och att brinn­ti­den för­kor­tas. Så släck alla lam­por som inte behövs och instal­le­ra rörel­se­ak­ti­ve­rad belys­ning där det är lämp­ligt.

Apparater i stand­by-läge drar ström, så stäng helst av dem helt. Och, om det inte finns ett till- och från­luft­sy­stem för ven­ti­la­tio­nen – väd­ra rejält och snabbt istäl­let för att ha lite öppet under läng­re tid, så får du in frisk luft utan att släp­pa ut vär­men. Det är ock­så en god idé att låta vär­men sjun­ka utan­för kon­tors­tid, men gå igång direkt vid när­va­ro.

  • Välj ett elav­tal med för­ny­bar el

Byt till mil­jö­märkt el med Bra Miljöval, som är den tuf­fas­te märk­ning­en på för­ny­bar el, och som ock­så garan­te­rar att elen är pro­du­ce­rad i Sverige.

  • Välj rätt trans­por­ter och bud

När det gäl­ler resor till och från job­bet finns myc­ket att vin­na på att pro­me­ne­ra, cyk­la, köra elscoo­ter eller åka kol­lek­tivt, både för kli­ma­tet och för häl­san. Uppmuntra cyk­ling genom säker cykel­par­ke­ring samt dusch­möj­lig­he­ter och lås­ba­ra skåp.

Kanske är det ock­så en god idé att köpa in någ­ra elscoot­rar och tjäns­te­cyklar, för kor­ta­re ären­den och kund­be­sök i när­om­rå­det? Erbjud cykel­hjäl­mar så att dina med­ar­be­ta­re slip­per ta med egna. Välj tåg vid läng­re resor så långt det är möj­ligt. Underlätta ock­så för era besö­ka­re genom att ge infor­ma­tion om kol­lek­ti­va färd­me­del. För bud är för­stås cykel­bud all­ra bäst, följt av trans­por­ter som är märk­ta med Bra Miljöval. 

  • Gå över till fler digi­ta­la möten

Nyttja den moder­na tek­ni­ken för möten över webb, tele­fon eller video för att und­vi­ka onö­di­ga tjäns­te­re­sor. Du mins­kar dras­tiskt din mil­jöpå­ver­kan sam­ti­digt som du spa­rar tid och peng­ar. Digitaliseringen har ock­så gjort det möj­ligt att job­ba mer utan­för kon­to­ret, som ute hos en kund eller hem­ma, vil­ket bidrar till att det tota­la resan­det mins­kar.

  • Ha koll på dato­rer och data­lag­ring

Datorer, serv­rar och allt runt omkring är helt nöd­vän­dig utrust­ning på kon­to­ret, och det gäl­ler att väl­ja så ener­gi­ef­fek­ti­va alter­na­tiv som möj­ligt. Genom att ha med det­ta som en utvär­de­rings­pa­ra­me­ter kom­mer du en bra bit på väg mot ett mer håll­bart kon­tor. När det gäl­ler data­lag­ring i mol­net bör­jar allt fler även utvär­de­ra mil­jöpå­ver­kan från des­sa, och aktivt väl­ja lös­ning­ar som drivs med för­ny­bar ener­gi.

  • Ta ett grepp om mat, kök och disk

I köket finns myc­ket att göra för att kon­to­ret ska bli mer håll­bart och mil­jö­an­pas­sat. Häll upp kran­vat­ten i snyg­ga karaf­fer istäl­let för att köpa vat­ten på flas­ka. Installera en kran som gör bub­bel­vat­ten. Välj eko­lo­gis­ka och när­pro­du­ce­ra­de råva­ror och rät­ter. Kasta ald­rig något ätbart utan var kre­a­tiv och hit­ta nya ser­ve­rings­möj­lig­he­ter, exem­pel­vis i en sal­lad. Och dis­ka smart! Det är myc­ket bätt­re för mil­jön att köra igång en full disk­ma­skin än att dis­ka för hand. Minska ock­så ener­gi­för­bruk­ning­en genom att byta till resurs­snå­la kra­nar eller vat­ten­spa­ran­de kran­mun­styc­ken.

  • Källsortera och åter­vinn allt som går

Källsortera pap­per, glas, bur­kar, metall, bat­te­ri­er, glöd­lam­por, mat­res­ter, kar­tong, plast och elekt­ris­ka artik­lar – och åter­vinn så myc­ket ni kan. Gör det enkelt genom att exem­pel­vis stäl­la kärl för pap­per­så­ter­vin­ning i alla rum. Och kom ihåg att und­vi­ka pap­pers­ut­skrif­ter och kopi­e­ring. Skriv ut dub­belsi­digt så spa­rar du in hälf­ten av papp­ret.

  • Reparera och åter­an­vänd

Byt hel­ler inte ut möb­ler, dato­rer och utrust­ning så snabbt utan för­sök att öka livs­läng­den på dem genom repa­ra­tio­ner och upp­gra­de­ring­ar. Vid inköp av nya möb­ler finns det före­tag som erbju­der nya pro­duk­ter som de åtar sig att reno­ve­ra, göra om eller ge helt nytt liv, för att kun­na behål­la dem i krets­lop­pet.

Här kan du läsa mer om Embassy of Sharing – ett nytt kvar­ter i Malmö där del­nings­e­ko­no­min ska använ­das fullt ut för att för­e­na affärsnyt­ta och sam­hälls­nyt­ta.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.