Nöjda medarbetare är nyckeln till nöjda kunder

Ett kontor som främjar en god arbetsmiljö ger rätt förutsättning för att få nöjda medarbetare – och glada medarbetare ger nöjda kunder och maximerar affärsresultatet. Här får du goda råd för hur du skapar en kontorsmiljö där medarbetarna utvecklas och din organisation växer!

Att dina med­ar­be­ta­re trivs på arbets­plat­sen känns som en själv­klar mål­sätt­ning, men dagens före­tags­le­da­re är inte all­tid med­vet­na om hur stor påver­kan med­ar­be­tar­nas triv­sel fak­tiskt har på affärs­re­sul­ta­tet. En nöjd och enga­ge­rad med­ar­be­ta­re är ditt i sär­klass bäs­ta verk­tyg för att ska­pa nöj­da och loja­la kunder.

En posi­tiv inställ­ning smit­tar av sig och en med­ar­be­ta­re som tyd­ligt trivs på sin arbets­plats får lät­ta­re kun­dens för­tro­en­de. Dessutom får du behål­la dina star­ka rekry­te­ring­ar, vil­ket ger goda för­ut­sätt­ning­ar för att fort­sät­ta byg­ga framgång.

Här kan du läsa om hur mjuk­va­ru­fö­re­ta­get SportAdmin har inrett sitt kon­tor för att spor­ra vinnarmentaliteten.

Forskning stödjer fokus på medarbetarna

Det finns ett tyd­ligt sta­tis­tiskt sam­band mel­lan med­ar­be­tar­nas väl­be­fin­nan­de och enga­ge­mang och nöj­da kun­der. En ana­lys av sam­spe­let mel­lan des­sa fak­to­rer har gjorts av Andrew Chamberlain och Daniel Zhou vid rekry­te­rings­saj­ten Glassdoor, och resul­ta­tet pub­li­ce­ras i Harvard Business Review. Analysen stöds av övrig forsk­ning och gör det tyd­ligt att om du vill sät­ta kun­der­na i främs­ta rum­met gör du klokt i att även foku­se­ra på dina med­ar­be­ta­res välbefinnande.

Här får du tre steg på vägen mot lyck­li­ga­re med­ar­be­ta­re genom att främ­ja gott självledarskap.

Skapa en arbetsplats där medarbetarna mår bra

Men vil­ka fak­to­rer är det då som all­ra mest påver­kar om dina med­ar­be­ta­re är nöj­da och enga­ge­ra­de? Förutom själv­kla­ra saker som ledar­skap, kol­le­gor, arbets­upp­gif­ter och kanske för­må­ner, spe­lar även arbets­mil­jön på kon­to­ret en vik­tig roll. Vanligen till­bring­ar vi många tim­mar var­je dag på kon­to­ret så det har stor påver­kan på hur vi mår och kän­ner oss.

Kontoret påver­kar hur både kun­der och med­ar­be­ta­re upp­fat­tar ditt varu­mär­ke och er verk­sam­het.  Det finns någ­ra grund­läg­gan­de saker att tän­ka på:

  • Rätt yta för rätt aktivitet

På ett modernt kon­tor mås­te det fin­nas oli­ka typer av ytor för oli­ka typer av arbets­upp­gif­ter. En tyd­lig trend som är här för att stan­na är det akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­to­ret, där med­ar­be­tar­na inte har en egen plats utan väl­jer utrym­me helt och hål­let efter akti­vi­tet. För att fun­ge­ra mås­te såda­na kon­tor vara väl genom­tänk­ta och erbju­da till­räck­ligt med alter­na­tiv så att alla kan arbe­ta i en opti­mal mil­jö för upp­gif­ten. I mer tra­di­tio­nel­la kon­tors­lös­ning­ar är det vik­tigt att ändå för­sö­ka hit­ta den vari­a­tion som krävs för att var­je med­ar­be­ta­re ska få sina behov uppfyllda.

  • Rum för spon­ta­na möten

Många goda idéer och sam­ar­be­ten föds i det spon­ta­na mötet så se till att det finns lämp­li­ga ytor som inbju­der till att dina med­ar­be­ta­re pra­tar med varand­ra spon­tant. Om alla sit­ter stil­la i sin egen bubb­la sker inga spän­nan­de syner­gi­er, och det blir hel­ler inte så trev­lig stäm­ning. Bra ytor för såda­na möten är exem­pel­vis en kaf­felounge, med gott kaf­fe och inbju­dan­de sitt­möb­ler, och där det gär­na får vara liv och rörelse.

  • Underlätta avkopp­ling

Möjligheten till stän­dig upp­kopp­ling inne­bär att det kan vara svårt att sät­ta en tyd­lig gräns mel­lan jobb och vila. Som leda­re är det där­för vik­tigt att du hjäl­per dina med­ar­be­ta­re att kopp­la av. Det kan hand­la om allt från gemen­sam­ma pau­ser där ni övar mind­ful­ness, till att ska­pa vilout­rym­men med sto­ra natur­bil­der, lugn musik, en liten por­lan­de fon­tän eller kanske lju­det av fågelsång.

  • Låt varu­mär­ket sät­ta känslan

Försök att låta ert varu­mär­ke åter­speglas i form­giv­ning­en av kon­to­ret. Det kan vara med enk­la medel, som fär­ger och for­mer i lin­je med er gra­fis­ka pro­fil. Det kan ock­så vara att sät­ta upp tavor i loka­ler­na som fång­ar före­ta­gets iden­ti­tet och berät­tar er före­tags­hi­sto­ria„ eller att på något sätt ankny­ter till er pro­dukt eller ser­vice­käns­la. Genom att använ­da ert varu­mär­ke på det här sät­tet ska­par du stolt­het hos med­ar­be­tar­na och nyfi­ken­het hos besökare.

Olika sätt att mäta medarbetarnöjdhet

För att få mer kun­skap kring hur nöj­da och enga­ge­ra­de dina med­ar­be­ta­re fak­tiskt är, och även kun­na mäta för­änd­ring­ar över tid, kan du göra på oli­ka sätt. Det finns  klas­sis­ka med­ar­be­tar­un­der­sök­ning­ar, men även mer moder­na, digi­ta­la meto­der som appar och moln­lös­ning­ar. Här kan du läsa mer om oli­ka verk­tyg för att mäta hur dina med­ar­be­ta­re mår.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.