På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Nordeas konjunkturprognos: Skåne mest optimistiskt

När Nordea sammanfattar konjunkturprognosen för svensk ekonomi höjs ett varningens finger för övertron på tillväxten. Den drivs främst av export- och byggindustrin – branscher med arbetskraftsbrist i Skåne. Samtidigt är det i Skåne och Blekinge som optimismen är som störst. Så här ska du som arbetsgivare tänka enligt Nordea.

Vid HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell han­del på World Trade Center i Malmö pre­sen­te­rar Susanne Spector, seni­or mak­ro­a­na­ly­ti­ker på Nordea Markets, de regi­o­na­la kon­junk­tur­pro­gno­ser­na.

Hon är för­sik­tigt opti­mis­tisk – ana­ly­ser­na spår god till­växt och hög­kon­junk­tur, men det är lätt att bli blind för var­nings­kloc­kor som ring­er. Utvecklingen skul­le näm­li­gen när som helst kun­na sak­ta ner.

– Det går väl­digt, väl­digt bra för världs­e­ko­no­min just nu. Och när det går väl­digt bra är det lätt att mis­sa alla utma­ning­ar som finns. Vi har bara haft två läng­re kon­junk­tur­upp­gång­ar som varat läng­re än den­na i USA och om den fort­sät­ter till som­ma­ren 2019 blir det den längs­ta vi någon­sin haft, säger hon.

– Mycket ser ut som det gjor­de 2007. Antalet nyan­mäl­da plat­ser hos Arbetsförmedlingen har brom­sat in och nega­ti­va sig­na­ler för­kla­ras bort. I byg­gin­du­strin tror majo­ri­te­ten i Stockholm på en för­säm­ring inom ett år och det är defi­ni­tivt ett tec­ken som jag tyc­ker att man ska vara upp­märk­sam på.

Samtidigt visar före­ta­gen i söd­ra Sverige en sär­skilt stark till­tro till utveck­ling­en, berät­tar Susanne Spector.

 

Skånska företag positiva – men har svårt med rekrytering

Den svens­ka till­väx­ten drivs nu fram­för allt av export- och byg­gin­du­strin. Optimismen hos närings­li­vet är enligt Nordea som störst i Skåne och Blekinge, inte minst bygg­bran­schen här är mer posi­tiv än nor­malt.

Det går ock­så bätt­re i Sverige än vad det gör i Danmark.

– Man tän­ker ibland att Danmark är så vik­tigt för söd­ra Sverige eftersom ent­re­pre­nö­rer inte­ra­ge­rar i hög grad med dans­kar­na, men hur det går i övri­ga Sverige är vik­ti­ga­re än hur det går för Danmark, säger Susanne Spector.

Den sto­ra utma­ning­en i söd­ra Sverige är dock arbets­krafts­bris­ten. Företag här har svårt att rekry­te­ra och ser just nu svå­rig­he­ten att hit­ta per­so­nal som det främs­ta hind­ret för att kun­na växa.

– Vi ser en hög andel arbets­lö­sa, men det intres­san­ta är att i söd­ra Sverige har 75 pro­cent, allt­så tre av fyra arbets­lö­sa, en gym­na­sie- eller uni­ver­si­tets­ut­bild­ning. Utbildning och kom­pe­tens är inte sam­ma sak, men hela arbets­mark­na­den har bli­vit mer hög­kva­li­fi­ce­rad, både job­ben och de som job­bar, säger Susanne Spector.

 

Konjunkturprognos: räntehöjningar väntar 2018

Hur ser då pro­gno­sen ut för rän­te­höj­ning­ar och infla­tion? Finns det anled­ning för före­ta­ga­re att pla­ne­ra sina inve­ste­ring­ar och lån mer för­sik­tigt inför de kom­man­de två, tre åren?

Enligt Susanne Spector finns det i dag ingen­ting som tyder på hög­rän­te­mil­jö. Däremot för­står hon att före­ta­ga­re kan bli ner­vö­sa när det talas om att den star­ka till­väx­ten skul­le kun­na över­gå i “ett nytt eko­no­miskt läge”.

– Det kan fin­nas skäl att bli ner­vös. Under 2005 argu­men­te­ra­de ledan­de fors­ka­re för att det inte skul­le kom­ma någ­ra fler kon­junk­tur­cyk­ler, och de hade goda skäl för det­ta. Men som vi vet så hade de fel.

Hon menar att finans­mi­nis­tern och Riksbanken just nu dri­ver en extremt expan­siv poli­tik som kom­mer att inne­bä­ra rän­te­höj­ning­ar, men att de inleds först i decem­ber.

– Inflationen lig­ger till­fäl­ligt på målet, men vår bedöm­ning är att den kom­mer att lig­ga på unge­fär 1,5 pro­cent under näs­ta år. Givet Riksbankens fokus på infla­tion finns det ing­en anled­ning för dem att höja rän­tan. Vi tror ändå att den förs­ta rän­te­höj­ning­en kom­mer att kom­ma i okto­ber 2018. Redan i bör­jan av näs­ta år kom­mer de san­no­likt att trap­pa ner på åter­in­ve­ste­ring­ar­na, men de kom­mer att gå otro­ligt för­sik­tigt fram.

– Riskerna gäl­ler fram­för allt bostads­mark­na­den och hus­hål­len, säger hon.

 

Inga större löneökningar att räkna med

När det gäl­ler löne­lä­get ser Susanne Spector inga ökning­ar utö­ver avta­len för 2017.

I kom­mu­ner­na ökar löner­na med 4 pro­cent trots avtal på endast 2 pro­cent, men annars ses inga stör­re tec­ken på upp­väx­ling.  

– Det beror på fle­ra saker, bland annat att 40-talis­ter­na nu ersätts av per­so­ner föd­da kring 1990. Det påver­kar löne­mas­san, och rim­li­ga löner är vik­tigt för export­fö­re­ta­gen. Vi tror på någon typ av mind­re upp­väx­ling i löner­na här, men ing­et som kom­mer att göra något stör­re intryck, säger hon.

 

Konjunkturuppgång i Europa positivt för svenska företag

Sammantaget spår Nordea en god till­växt för Sverige och skåns­ka före­tag. Sysselsättningen väx­er i snab­ba­re takt än vad befolk­ning­en väx­er.

– Som det ser ut i Europa har Euroområdet pre­cis påbör­jat sin kon­junk­tur­upp­gång, vil­ket talar för att svensk eko­no­mi kan växa ett tag till. Däremot ökar det ris­ken för ett kraf­tigt fall dagen det väl kom­mer. Men sam­man­fatt­nings­vis har vi fan­tas­tis­ka utsik­ter just nu, både för söd­ra Sverige och Sverige som hel­het, säger Susanne Spector.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.

vel, id neque. dictum Praesent libero. accumsan efficitur. adipiscing leo consectetur

Pin It on Pinterest