Nu vill vi dela istället för att äga

En viktig pusselbit i omställningen till mer hållbar konsumtion är att dela underutnyttjade resurser, som transporter, ytor och saker. Att äga har blivit mindre viktigt, och allt fler har exempelvis gått från tjänstebil till bilpool. Nästa steg är mobilitetspoolen, där även elcyklar, lådcyklar och elscootrar ingår. Midrocs hållbarhetssamordnare Ulrika Viderum berättar hur vi ska bygga framtidens samhälle för att möjliggöra hållbara val.

Allt fler före­tag tar ett aktivt grepp om sin håll­bar­hets­pro­fil och letar fler kli­mats­mar­ta lös­ning­ar. En vik­tig del av håll­bar­hets­ar­be­tet hand­lar om våra trans­por­ter, som står för en bety­dan­de del av vårt kli­matav­tryck. Hur kan resur­ser använ­das på nya och bätt­re sätt, utan att vi behö­ver göra avkall på vär­den som flex­i­bi­li­tet och bekväm­lig­het? När forsk­ning visar att bilar i genom­snitt står still 95 pro­cent av tiden, blir det själv­klart för många före­tags­le­da­re att för­sö­ka under­lät­ta för de anställ­da att ta sig till och från job­bet på ett håll­bart sätt. 

Nya lösningar ger hållbara färdmedel som alternativ

Sedan en tid finns oli­ka lös­ning­ar för bil­del­ning, och vi bör­jar så smått vän­ja oss vid att det inte är nöd­vän­digt med egen bil för att kla­ra våra trans­port­be­hov. Många letar ock­så alter­na­tiv till bilen, och väl­jer att pend­la med exem­pel­vis elcy­kel istäl­let. Ett natur­ligt näs­ta steg är att kny­ta sam­man des­sa tren­der för att erbju­da lös­ning­ar som är prak­tis­ka, flex­ib­la och håll­ba­ra – och det är här mobi­li­tets­poo­len kom­mer in. En del aktö­rer har bör­jat eta­ble­ra sig med såda­na erbju­dan­den, och mark­na­den vän­tas växa rejält framöver. 

Samhället måste underlätta hållbara val

En ny syn på mobi­li­tet i var­da­gen mås­te gå hand i hand med sam­hälls­ut­veck­ling­en. För att män­ni­skor ska kun­na väl­ja mer håll­ba­ra färd­sätt utan att för­lo­ra var­ken tid eller kom­fort, behövs struk­tu­rer som under­lät­tar för det­ta. Det gäl­ler allt från hur gatu­ut­rym­met dis­po­ne­ras till att utveck­la digi­ta­la lös­ning­ar som gör bok­ning av for­do­nen enkel och säker.

Ett exem­pel på ökad med­ve­ten­het om del­nings­e­ko­no­mins bety­del­se för håll­bar stads­ut­veck­ling är det nya områ­det Embassy of Sharing, som Midroc utveck­lar i Hyllie. Det är ett stads­ut­veck­lings­pro­jekt med FN:s 17 glo­ba­la mål som ledstjärnor. 

– I det­ta sju kvar­ter sto­ra områ­de kom­mer män­ni­skor att bo, arbe­ta och mötas, med syf­tet att främ­ja inklu­de­ring, häl­sa och håll­bar­het. Hela kon­cep­tet utgår från en del­nings­e­ko­no­mi, där pro­ces­ser sker i krets­lopp där resur­ser åter­vinns, åter­an­vänds och delas, säger Ulrika Viderum, som är håll­bar­hets­sam­ord­na­re på Midroc Properties. 

Läs mer om Embassy of Sharing och om att for­ma fram­ti­dens sam­häl­le här

Samarbeta och dela resurser inom området 

Ulrika Viderum beskri­ver att det finns en stör­re efter­frå­gan på en mobi­li­tets­pool än på van­lig bil­pool, vil­ket lig­ger i lin­je med deras nud­ging-arbe­te för att hjäl­pa kun­der­na att väl­ja håll­ba­ra lösningar.

– Mobilitetslösningar som drivs av för­ny­bar ener­gi bidrar till att vi till­sam­mans med våra kun­der mins­kar kli­mat­på­ver­kan i jäm­fö­rel­se med en genom­snitt­lig färd­sträc­ka med fos­sil­driv­na fordon.

I en mobi­li­tets­pool kan det ingå eldriv­na for­don av oli­ka slag, där du enkelt bokar det for­don du behö­ver på en gemen­sam digi­tal platt­form. Lokaler ska kun­na använ­das för oli­ka verk­sam­he­ter vid oli­ka tider på dyg­net, och i en av fas­tig­he­ter­na kom­mer ett kom­bi­ne­rat boen­de för äld­re och stu­den­ter att utveck­las, där de kan hjäl­pas åt och till­sam­mans ska­pa en dyna­misk soci­al samvaro.

– Just det­ta pro­jekt är väl­digt inno­va­tivt och spän­nan­de, även om vi på Midroc job­bar brett med håll­bar­het i alla våra fas­tig­he­ter. Särskilt när vi ska­par nya plat­ser och bygg­na­der i nyut­veck­lings­pro­jekt har vi myc­ket höga ambi­tio­ner som inklu­de­rar allt från bygg­nads­ma­te­ri­al och ener­gi­an­vänd­ning till soci­alt ansvars­ta­gan­de hos våra leverantörer. 

Bidra till att bygga framtidens hållbara samhälle

Ulrika Viderum vär­de­sät­ter att job­ba på ett före­tag som pri­o­ri­te­rar håll­bar­het inom sam­hälls­bygg­nads­sek­torn och vill vara med och ta ett bre­da­re ansvar för fram­ti­dens sam­häl­le. Hon och hen­nes kol­le­gor är myc­ket akti­va i oli­ka för­e­ning­ar och sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­ner, så som Sveriges Byggindustrier, Sweden Green Building Council och Lokal Färdplan Malmö 2030. Midroc dri­ver ock­så World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg, och även här vill man ska­pa de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för tryg­ga mil­jö­er och håll­ba­ra val i var­da­gen.

– Våra nypro­du­ce­ra­de World Trade Centers i Malmö och i Lund är bygg­da enligt det svens­ka mil­jö­cer­ti­fi­e­rings­sy­ste­met Miljöbyggnads nivå Guld, vil­ket inne­bär att man använt bäs­ta till­gäng­li­ga tek­nik. Med alla and­ra utveck­lings­fas­tig­he­ter är ambi­tio­nen minst nivå Silver, vil­ket sät­ter hög­re krav än Boverkets byggregler. 

Till var­dags mär­ker World Trade Centers hyres­gäs­ter det­ta fram­för allt på sådant som ven­ti­la­tion och inom­hus­kli­mat, dags­ljusin­släpp och mini­me­rad ener­gi­an­vänd­ning. De har även möj­lig­het att mil­jö­cer­ti­fi­e­ra sina egna före­tag, vil­ket är vik­tigt för många. Allt fler ser idag vär­det i att vara en del av ett aktivt håll­bar­hets­ar­be­te framåt.

Läs mer om hur World Trade Centers bidrar till del­nings­e­ko­no­min här

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.