Starta företag i Storbritannien? Så här gör du

På väg att starta företag i Storbritannien? Som svenskt företag har du många fördelar när du etablerar din verksamhet på den brittiska marknaden. Så här förbereder du en strategisk lansering – och undviker de vanligaste misstagen.

För många skan­di­na­vis­ka ent­re­pre­nö­rer är ste­get att star­ta före­tag i Storbritannien, anting­en i form av ett dot­ter­bo­lag eller av en fri­ståen­de eng­elsk verk­sam­het, ett natur­ligt steg i en inter­na­tio­nell expan­sion. Storbritannien är värl­dens fem­te störs­ta eko­no­mi och drygt 1 000 svens­ka dot­ter­bo­lag finns eta­ble­ra­de här.

För att dra nyt­ta av för­de­lar­na som kom­mer med ett skan­di­na­viskt sig­num gäl­ler det att tidigt för­stå och pla­ne­ra för den brit­tis­ka före­tagskul­tu­ren, som på fle­ra sätt är annorlun­da än den svens­ka.

Det menar Martin Williams, vd på EBS (European Business Solutions), som hjäl­per utländs­ka före­tag att eta­ble­ra sig i Storbritannien.

– I vis­sa avse­en­den är svens­ka och brit­tis­ka före­ta­ga­re väl­digt lika, till exem­pel när det kom­mer till kon­flik­trädsla. Just det kul­tu­rel­la dra­get är ömse­si­digt, och kan göra att det upp­står affärs­si­tu­a­tio­ner där var­ken den ena eller and­ra par­ten för­står vad som ska göras, eftersom ing­en vågar kon­fron­te­ra den and­re. Men när det kom­mer till admi­nist­ra­tion är det van­ligt att svens­kar antar att det fun­ge­rar som hem­ma, när det i själ­va ver­ket fun­ge­rar annorlun­da, berät­tar Martin Williams.

Starta företag i Storbritannien – så kommer du igång

Först gäl­ler det att få admi­nist­ra­tio­nen på plats. Enligt Martin Williams ser själ­va upp­starts­fa­sen för en verk­sam­het i Storbritannien ut unge­fär som den gör i Sverige. Skillnaden är att de oli­ka upp­starts­ste­gen är oli­ka omfat­tan­de och tar oli­ka lång tid.

Det förs­ta ste­get är att regi­stre­ra före­ta­get. Antingen star­tar du ett nytt aktie­bo­lag, ”limi­ted com­pa­ny”, eller ett dot­ter­bo­lag, ”branch”. I Sverige går regi­stre­ring­en ige­nom direkt, men i England får du räk­na med två till tre dagar.

– Kom ihåg att bola­get mås­te regi­stre­ras på en brit­tisk gatu­a­dress, post­box fun­ge­rar inte. Så fort din regi­stre­ring har gått ige­nom kan du bör­ja bedri­va affä­rer, även om du inte har moms­re­gi­stre­rat dig eller skaf­fat bank­kon­to än. Värt att note­ra är att vd-titeln inte exi­ste­rar i Storbritannien – i stäl­let upp­ger du vem som är mana­ging director. Det har att göra med att alla che­fer ska vara jäm­li­ka, säger Martin Williams.

Få rätt på momssatser, skatter och bankkonton

Nästa steg i upp­star­ten är att öpp­na ett bank­kon­to, vil­ket kan ta sex till åtta vec­kor.

– Det kan kän­nas loc­kan­de att bli kund hos en svensk­ägd bank, eftersom bland annat Handelsbanken även finns i Storbritannien. Men tänk på att des­sa ban­ker är helt brit­tis­ka även om de är har svens­ka äga­re. De kom­mer allt­så inte att behand­la dig annorlun­da för att du är svensk, så jäm­för dem på lika grun­der, för­kla­rar Martin Williams.

Därefter åter­står moms­re­gi­stre­ring­en. Du kan göra din så kal­la­de VAT-regi­stre­ring på nätet, men vet du med dig att du kom­mer att omsät­ta mind­re än 83 000 pund under det förs­ta verk­sam­hets­å­ret behövs ing­en regi­stre­ring. 20 % moms­sats är stan­dard i England. Bolagsskatten lig­ger på 19 %, men sänks till 17 % från och med 2020.

– Det har gjorts fle­ra för­änd­ring­ar i Storbritannien för att upp­munt­ra före­ta­gan­de. Exempelvis höj­des nyli­gen grän­sen för hur myc­ket brit­tis­ka bolag får åter­in­ve­ste­ra i fas­ta till­gång­ar från 25 000 pund till 200 000 pund per år, vil­ket kan vara bra att kän­na till.

Lär dig ”brittisk affärsmentalitet”

När admi­nist­ra­tio­nen är på plats gäl­ler det att se till att såväl pake­te­ring­en av dina pro­duk­ter och tjäns­ter som den före­tagskul­tur du byg­ger utgår ifrån det Martin Williams kal­lar ”brit­tisk affärs­men­ta­li­tet”. Nämligen att för­stå vil­ka nyc­kel­vär­de­ring­ar som gäl­ler i det brit­tis­ka närings­li­vet och var­för – och hur du kan använ­da dem till din för­del.

– Storbritannien är en ö. Det inne­bär att man har en typisk ö‑mentalitet. Även om man hand­lar med hela värl­den och är bero­en­de av import vill man ha sina leve­ran­tö­rer och sam­ar­bets­part­ners geo­gra­fiskt nära. Historiskt sett har man dåli­ga erfa­ren­he­ter av sto­ra orga­ni­sa­tio­ner som öpp­nar verk­sam­het i lan­det, men som enbart använ­der utländs­ka leve­ran­tö­rer. Det är vik­tigt att ha i åtan­ke.

Enligt Martin Williams är det ock­så vik­tigt att i alla affä­rer, möten och för­hand­ling­ar verk­li­gen för­säk­ra sig om att man för­stått varand­ra.

– Britter kom­mer att tala med dig som om du för­står det brit­tis­ka syste­met och varen­da detalj i det brit­tis­ka språ­ket, men det kan du omöj­ligt göra. Ställ där­för all­tid följd­frå­gor tills affä­ren är klar och tyd­lig, och kon­kre­ti­se­ra saker och ting så långt det går.

Svensk kvalitet ett försäljningsargument

Som dot­ter­bo­lag till en svensk verk­sam­het kan du med för­del rida på ditt före­tags svens­ka röt­ter. I Storbritannien har svens­ka pro­duk­ter och tjäns­ter ord om sig att hål­la hög kva­li­tet.

– Britter beta­lar gär­na för kva­li­tet. I stäl­let för att jaga pri­skap ten­de­rar före­tag och kon­su­men­ter att väl­ja det alter­na­tiv som ger störs­ta möj­li­ga vär­de över tid. Därför bör du foku­se­ra på de lång­sik­ti­ga för­de­lar­na i din mark­nads­fö­ring och ditt sälj, näs­tan mer än vad du kanske gör i Sverige och Danmark, säger Martin Williams.

Det är ock­så bra att tidigt anstäl­la brit­tisk per­so­nal.

– Det van­li­gas­te bland svens­ka ent­re­pre­nö­rer är att man star­tar ett dot­ter­bo­lag i England och skic­kar över en svensk mana­ger att dri­va det. Han eller hon anstäl­ler sedan brit­tisk per­so­nal. Det är smi­digt och fun­ge­rar väl­digt bra.

Våga ta hjälp av lokala företagsrådgivare

Hur är det då med Brexit – kom­mer det att påver­ka affärs­möj­lig­he­ter­na i Storbritannien? Nej, det finns det ing­en anled­ning att oroa sig för, menar Martin Williams.

– Som mark­na­der behö­ver vi varand­ra, och jag har full tillit till hur våra för­tro­en­de­val­da kom­mer att skö­ta det hela. Är du ändå osä­ker rekom­men­de­rar jag att du anli­tar en före­tags­kon­sult på plats som hjäl­per dig att göra din eta­ble­ring så stra­te­gisk som möj­ligt.

Vill du veta mer om de eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för din verk­sam­het i Storbritannien? Läs mer hos de brit­tis­ka myn­dig­he­ter­na om vad som gäl­ler för upp­start av oli­ka före­tags­ty­per, eng­elsk bolags­skatt och moms­re­gi­stre­ring.

Du kan även ta del av EBS före­tags­råd­giv­ning och närings­livsny­he­ter här.

Hos Europeiska kom­mis­sio­nen hit­tar du kon­tak­ter till Brittisk-Svenska Handelskammaren och Brittiska Ambassaden.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.