Nya sätt att mäta hur dina medarbetare mår

Hur har dina medarbetare det på jobbet? Vad skulle det betyda för din verksamhet om de mådde bättre? Med digitala verktyg kan du mäta dina medarbetares välmående på helt nya sätt – snabbare, effektivare och med bättre uppföljning – och få en mer välmående organisation.

Medarbetarundersökningar kan göras på många sätt. Det kan vara allt ifrån tra­di­tio­nel­la, årli­ga utvär­de­rings­sam­tal med Nöjd Medarbetar-Index, mej­len­kä­ter eller under­lag från före­tags­häl­so­vård som ana­ly­se­rar fysisk häl­sa och upp­levd stressnivå.

Välmående defi­nie­ras ock­så oli­ka från före­tag till före­tag och mäts med oli­ka meto­der. En del före­tag utvär­de­rar främst måen­det genom själv­upp­skatt­ning, där med­ar­be­tar­na till exem­pel får upp­skat­ta hur menings­fullt de anser att job­bet är, medan and­ra utvär­de­rar aspek­ter som per­son­ligt läran­de med frå­gor som ”när fick du senast internutbildning?”.

Många che­fer anser där­för att det är svårt att få en hel­hets­bild av med­ar­be­tar­nas väl­må­en­de. Enligt en under­sök­ning av tid­ning­en Chef upp­le­ver mer än var tion­de chef att med­ar­be­tar­un­der­sök­ning­ar ska­par oro bland med­ar­be­ta­re, och var fem­te anser att det rör upp käns­lor i ledningen.

Varannan chef är ock­så tvek­sam till om de får ut vad de behö­ver av under­sök­ning­ar­na. Vad är det egent­li­gen vi mäter, och age­rar vi på resultatet?

Men med digi­ta­li­se­ring­en har nya möj­lig­he­ter dykt upp på mark­na­den. I dag finns det appar och moln­lös­ning­ar för att mäta hur med­ar­be­tar­na mår som både spa­rar tid, ökar enga­ge­mang­et och gör det enkla­re för dig som chef att fånga upp saker snabbt.

 

Fråga om måendet löpande – med en app

Företaget GodEl har till exem­pel valt att mäta med­ar­be­tar­nas väl­må­en­de genom en mobil-app. Medarbetarna får löpan­de frå­gor om hur de mår och upp­le­ver sin arbets­plats skic­ka­de till mobil­te­le­fo­nen och sva­rar ano­nymt. Det tar max ett par minuter.

Appen har inne­bu­rit många för­de­lar för GodEl. Dels gör den digi­ta­la pro­ces­sen mät­ning­en enkel och smi­dig – frå­gor­na går att skräd­dar­sy från gång till gång, de går snabbt att besva­ra för med­ar­be­tar­na och den täta­re utskicks­fre­kven­sen gör att led­ning­en upp­levs som mer engagerad.

”Det är tryg­ga­re än att bara gå på magkänslan.” 
Dessutom kan che­fer­na hin­na age­ra på even­tu­ellt miss­nö­je eller oro som upp­täcks snab­ba­re än om det hade fram­kom­mit vid en årlig undersökning.

 

Tack vare appen har GodEl även fått upp frå­gan om med­ar­be­tar­nas väl­må­en­de hög­re på agen­dan och lyc­kats inte­gre­rat den bätt­re i det var­dag­li­ga arbe­tet, berät­tar vd:n Pontus Winberg för SvD Näringsliv:

– I våras gjor­de vi en mind­re orga­ni­sa­tions­för­änd­ring. Då gjor­de vi både så att vi pra­ta­de om det på mån­dags­mö­te­na, men sam­la­de ock­så in snabb ano­nym feed­back via appen.

Digitala verk­tyg som föl­jer med­ar­be­tar­nas väl­må­en­de så här är en ökan­de trend. Under 2018 blev en lik­nan­de app, Winningtemp, ett av Europast snab­bast väx­an­de tech­bo­lag. Enligt vd:n för bola­get är den störs­ta vins­ten med en sådan app att che­fer och leda­re snab­ba­re kan få in ett säk­ra­re under­lag, och där­med job­ba mer data­dri­vet och pro­ak­tivt med med­ar­be­tar­nas välmående.

– Appen kan till exem­pel före­slå att man som leda­re ska ta ett kort sam­tal med en med­ar­be­ta­re som har en stres­sig peri­od. Datan kan även fun­ge­ra som ett bra dis­kus­sions­un­der­lag på team­mö­ten. Det kan vara tryg­ga­re som leda­re att bely­sa infor­ma­tion som alla har bidra­git till än att bara gå på mag­käns­lan, säger Pierre Lindmark, vd och en av grun­dar­na av appen, till Göteborgs-Posten.

 

Mät hur medarbetarna mår med en må bra-knapp

Ett mer kvan­ti­ta­tivt sätt att mäta med­ar­be­tar­nas väl­må­en­de är att ta tem­pen på deras dags­form genom att låta dem tryc­ka på en digi­tal skärm vid entrén – en så kal­lad Celpax-mätare.

Om du någon gång har kom­mit ut ur en butik och fått möj­lig­het att betyg­sät­ta din butiksupp­le­vel­se genom att tryc­ka på knap­par med gla­da eller leds­na gub­bar, har du kanske pro­vat en sådan.

Celpax-mäta­ren frå­gar med­ar­be­tar­na hur de mår eller hur arbets­da­gen har varit, och de sva­rar genom att tryc­ka på knap­par längs en ska­la. De gör ett spon­tant val.

För dig som chef ger en sådan mät­ning ing­en djup­gå­en­de infor­ma­tion om vad som rör sig i huvu­det hos dina med­ar­be­ta­re, men det kan ge dig en god indi­ka­tion om deras humör och sin­nes­stäm­ning och snabbt fånga upp tren­der i atmo­sfä­ren på arbets­plat­sen. Du kan till exem­pel snabbt mär­ka om en för­änd­ring tas emot posi­tivt eller nega­tivt, eller tidigt upp­täc­ka om något inte står rätt till som kanske annars hade kom­mit fram för sent.

Genom att redo­vi­sa resul­ta­tet från mäta­ren öppet, till exem­pel på en skärm i lunch­rum­met, kan du ock­så visa på möj­lig­he­ten att påver­ka jobbtillvaron.

Ett före­tag som använ­der sig av det­ta är Finax i Helsingborg.

– Vi har varit uppe på väl­digt bra nivå­er med 90-pro­cen­tigt väl­må­en­de och har dalat ner till 40–50 pro­cent när vi till exem­pel har haft drift­pro­ble­ma­tik som ska­pat extra­jobb. Det ger en fing­er­vis­ning om hur med­ar­be­tar­na mår, och jag får som chef en möj­lig­het att direkt föl­ja upp det på vårt lean­mö­te dagen efter, säger Per de Bartha, HR-chef, till tid­ning­en Chef. 

 

Ställ de tre gyllene frågorna

Ytterligare ett nytt sätt att mäta väl­må­en­de på job­bet är att ta reda på hur nöj­da med­ar­be­tar­na är med sin egen insats och till­va­ro genom att stäl­la någ­ra få frå­gor i ett doku­ment i mol­net. Så gör kon­sult­bo­la­get Crisp.

Crisp har valt att läg­ga tra­di­tio­nel­la, omfat­tan­de fråge­for­mu­lär åt sidan och menar att det räc­ker att endast stäl­la tre avska­la­de, kva­li­ta­ti­va frå­gor digitalt:

  1. Hur nöjd är jag med företaget?
  2. Hur nöjd är jag med mina upp­gif­ter internt, när jag inte är hos kund?
  3. Hur nöjd är jag med min situ­a­tion ute hos kund?

Frågorna ställs till med­ar­be­tar­na minst varan­nan månad genom ett delat Google Spreadsheet-doku­ment, och besva­ras uti­från en fem­gra­dig ska­la, berät­tar Crisps orga­ni­sa­tions­coach för Chef.

Gemensamt för Crisp, Finax, GodEl och Winningtemp är att före­ta­gen ser ett stort vär­de i löpan­de utvär­de­ring med snabb feed­back, för att få en bätt­re bild av med­ar­be­tar­nas väl­må­en­de. Ju snab­ba­re det går att age­ra, desto stör­re chans att för­bätt­ra måen­det – och det blir allt enkla­re med digi­ta­la verktyg.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.