Oatly: Här är PR-strategin som fungerar

Få har kunnat missa Oatlys framgångsrika marknadsföring för havrebaserade produkter. Men vilken strategi ligger egentligen bakom PR-succén, och hur kan ditt företag lära av den? Oatlys sociala medier-ansvariga och Art Director delar med sig av PR-knepen som fungerat.

Många nystar­ta­de före­tag för­sö­ker utma­na mark­na­dens jät­tar, men få lyc­kas. Det har där­e­mot hav­re­dryckstill­ver­ka­ren Oatly gjort.

Det är en klas­sisk David mot Goliat-saga: den alter­na­ti­va upp­stic­ka­ren som ger sig i kast med den sto­ra, eta­ble­ra­de mjöl­k­in­du­strin – och gör PR-suc­cé.

Oatly änt­ra­de först mark­na­den med hav­re­ba­se­ra­de pro­duk­ter för aller­gi­ker som inte kun­de kon­su­me­ra van­li­ga mjölk­pro­duk­ter. I dag har mål­grup­pen vux­it och består av alla som av oli­ka anled­ning­ar före­drar alter­na­tiv till mjölk. Den snab­ba till­väx­tre­san har gjort Oatly till ett mark­nads­le­dan­de varu­mär­ke som till stor del sprids och mark­nads­förs av kon­su­men­ter­na själ­va.

Hur blev det så?

Enligt Oatly själ­va beror det till stor del på en lyc­kad PR- och mark­nads­fö­rings­stra­te­gi, som tagit dem från livs­me­dels­bo­lag till livsstils­fö­re­tag. Här är PR-kne­pen som fun­ge­rat för Oatly – och som även kan fun­ge­ra för ditt före­tag.

 

Jobba med detaljer – även med liten budget

Med en tajt mark­nads­bud­get är det lätt att tän­ka att det inte finns tid att foku­se­ra på detal­jer i mark­nads­fö­ring­en, berät­tar Björn Lindén, Art Director på Oatly, under ett före­drag hos Marknadsföreningen i Malmö. Men det är just då de små saker­na blir all­ra vik­ti­gast.

– Lägger folk verk­li­gen mär­ke till detal­jer? tän­ker man. Men det gör de. Lägger du tid på detal­jer i mark­nads­fö­ring­en kom­mer du att nå den del av mål­grup­pen som bryr sig på rik­tigt och enga­ge­rar sig. De kän­ner att du ser dem som män­ni­skor, och inte som en bred mas­sa, berät­tar Björn Lindén.

Oatly val­de till exem­pel att tryc­ka före­ta­gets vd Toni Peterssons sig­na­tur på insi­dan av 48 000 hav­re­drycks­för­pack­ning­ar till­sam­mans med orden “Collector’s item”. Oväntat många kon­su­men­ter upp­täck­te sig­na­tu­ren och tyck­te att det var en kul över­rask­ning. Stolta över sin upp­täckt foto­gra­fe­ra­de de den och spred i soci­a­la medi­er – och så fick kam­pan­jen eget liv.

I vil­ken del av din mark­nads­fö­ring kan du job­ba med detal­jer? Vad skul­le få din mål­grupp att vil­ja foto­gra­fe­ra och dela dina bud­skap i soci­a­la medi­er?

Om du använ­der tryck­sa­ker som bro­schy­rer, affi­scher eller kon­tors­ma­te­ri­al kanske du kan smy­ga in trig­gan­de bud­skap där. Det kom­mer att upp­täc­kas, menar Björn Lindén.

 

Fokusera på potentiella ambassadörer

När Oatly skul­le lan­se­ras i USA val­de före­ta­get att sik­ta på New York och väst­kus­ten, områ­den som är kän­da för sina pro­gres­si­va stä­der. Om Oatly kun­de få café­er­na här med på tåget skul­le des­sa spri­da tren­den vida­re, var tan­ken.

Genom att lyf­ta fram en unik för­del med pro­duk­ten för café­er­na lyc­ka­des Oatly över­ty­ga dem att köpa in hav­re­dryc­ken.

– Vi upp­täck­te att våra dryc­ker fun­ge­rar bätt­re att mixa i kaf­fe än and­ra mjölk­fria pro­duk­ter, och pre­sen­te­ra­de det för de hip­pa café­er­na. Det fun­ge­ra­de väl­digt bra. Även tid­ning­ar­na ploc­ka­de upp det, berät­tar Björn Lindén under före­dra­get.

Nästa steg var att invol­ve­ra cafégäs­ter­na. PR-kne­pet blev att ska­pa en digi­tal kar­ta med alla café­er som ser­ve­ra­de Oatlys pro­duk­ter, samt instruk­tio­nen: “Om du som cafégäst upp­täc­ker att ditt café inte har Oatly, klic­ka i här att de bor­de inför­skaf­fa det.” På så vis hjälp­te kon­su­men­ter­na Oatly att hit­ta café­er att kon­tak­ta. Oatly val­de sedan att skic­ka vykort med för­fråg­ning­ar till café­er­na, sig­ne­ra­de de cafégäs­ter som kom­mit med för­sla­gen.

Vilken del av din mål­grupp är trend­sät­ta­re? Hur kan du invol­ve­ra dem i att spri­da bud­ska­pet åt dig?

Fokusera på att kom­mu­ni­ce­ra direkt med dem i dina digi­ta­la kana­ler. Be dem att skic­ka in bil­der, idéer eller för­slag till era pro­duk­ter och tjäns­ter. På så vis kan de bli dina ambas­sa­dö­rer gente­mot res­ten av din mål­grupp – och du får mate­ri­al att använ­da.

LinkedIn är en utmärkt kanal för att ha en direkt dia­log med oli­ka nät­verk och mål­grup­per. Läs mer här om hur du ska­par fler affä­rer genom affärs­nät­verk bland annat på LinkedIn.

 

Gör marknadsföring av era värderingar

Den gemen­sam­ma näm­na­ren för Oatlys lyc­ka­de PR-insat­ser är att de kom­mu­ni­ce­rar en livs­stil i stäl­let för pro­duk­ter, för­kla­rar Sara Hansson, Social Media Manager på Oatly under före­dra­get.

– Som vär­de­rings­styrt före­tag lyf­ter vi in våra åsik­ter i oli­ka sam­man­hang. Vi utma­nar, stäl­ler frå­gor och har en kon­ver­sa­tion med vår mål­grupp på ett sätt som utgår ifrån våra vär­de­ring­ar, inte våra pro­duk­ter. Under Black Friday tryc­ker vi till exem­pel inte på att folk ska köpa hav­re­dryck, utan ber alla att fun­de­ra över sin kon­sum­tion och mil­jön.

Oatly PR tips marknadsföring WTC World Trade Center Malmö Lund Helsingborg
Sara Hansson, Social Media Manager på Oatly, och Björn Lindén, Art Director, under ett före­drag hos Marknadsföreningen i Malmö.

Enligt Björn Lindén job­bar många före­tag tyvärr så myc­ket med sina bud­skap att de blir urvatt­na­de. Det kan vara kam­pan­jer och slo­gans där det inte läng­re är tyd­ligt vad kun­den får eller vad kun­den ska göra.

Oatlys bäs­ta tips är där­för att låta ditt före­tags vär­de­ring­ar höras klart och tyd­ligt i dina soci­a­la kana­ler. Kunderna kan då dela ditt före­tags inne­håll för att visa vad de själ­va står för.

Värderingarna bör ock­så tyd­ligt fram­gå av ditt före­tags kon­tors­mil­jö och arbets­plats för att slu­ta cir­keln. Läs mer om hur ditt kon­tor bidrar till att mark­nads­fö­ra din verk­sam­het.

 

Sammanfattning: Tre PR-knep från Oatly

  1. Jobba med små, kre­a­ti­va detal­jer i ditt PR- och mark­nads­fö­rings­ma­te­ri­al – i bil­der, på pro­duk­ter eller tryck­sa­ker, som dina kun­der kan upp­täc­ka och spri­da.
  2. Rikta dina bud­skap främst mot den del av din mål­grupp som är trend­sät­ta­re och hän­giv­na. Ge dem verk­tyg för att spri­da ordet åt dig.
  3. Låt ditt före­tags vär­de­ring­ar fram­gå tyd­ligt i dina PR-kam­pan­jer och din mark­nads­fö­ring. Det ska synas och höras vad ni står för, inte bara vil­ka pro­duk­ter eller tjäns­ter ni säl­jer.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.