Öppna upp din egen superkraft med mindfulness

Tänk om du kunde bli både skarpare och mer avspänd på jobbet, och dessutom få en mer stimulerande arbetsdag. Helt enkelt optimera dig själv och få ut mer av livet. Det kan du – genom att medvetet träna din förmåga till uppmärksamhet och avslappning. Så här kommer du igång.

I dagens sam­häl­le när allt ska gå for­ta­re och for­ta­re kan det ta emot att ta sig tid till något som kan upp­le­vas som icke-pro­duk­tivt. Men det är pre­cis det du ska göra för att ploc­ka fram din egen super­kraft.

En stu­die i Harvard Business Review visar att många av värl­dens mest fram­gångs­ri­ka leda­re medi­te­rar och använ­der sig av tek­ni­ker för med­ve­ten när­va­ro. Så var­för inte ta chan­sen att bli en mer kre­a­tiv, foku­se­rad och stres­stå­lig ver­sion av dig själv, och på så sätt bli en bätt­re leda­re.

Mindfulnessträning kalibrerar ditt sinne

Enligt mind­ful­nes­sex­per­ten Danny Cranmer hand­lar medi­ta­tion och mind­ful­ness om att kalibre­ra sitt sin­ne – genom att på ett med­ve­tet sätt trä­na på att rik­ta sin upp­märk­sam­het.

För det är ju genom sin­net vi upp­le­ver värl­den, och det visar vägen för hur vi för­hål­ler oss till både stort och smått. Hur vårt sin­ne fun­ge­rar kom­mer till stor del att for­ma våra för­må­gor och vår livs­kva­li­tet.

Meditation möblerar om i hjärnan

Hjärnan är det mest avan­ce­ra­de objek­tet vi kän­ner till idag, och den är dess­utom plas­tisk, det vill säga att den kan för­änd­ras. Egentligen är det kons­tigt att vi tän­ker att den ska fun­ge­ra per­fekt utan att ser­vas, upp­da­te­ras, kalibre­ras och pyss­las om lite. Det bor­de vara lika själv­klart som att ta hand om bilen, datorn, krop­pen och annat.

Och det behö­ver inte alls vara krång­ligt eller tidskrä­van­de. Redan efter 30 sekun­ders medi­ta­tion ser man för­änd­rad elektro­nisk akti­vi­tet i hjär­nan, efter fem minu­ter kan man se ett för­änd­rat blod­flö­de, och efter åtta vec­kors dag­lig medi­ta­tion har man kun­nat påvi­sa struk­tu­rel­la för­änd­ring­ar i hjär­nan. Du kan allt­så med­ve­tet möble­ra om i din hjär­na så att den fun­ge­rar bätt­re!

Här berät­tar mind­ful­nes­sin­struk­tö­ren Stina G Dahan mer om hur det fun­kar, och ger dig använd­ba­ra tips.

”There is more to life than incre­a­sing its speed.”
Mahatma Gandhi

Acceptera och var snäll mot dig själv

En del tyc­ker dock att det är svårt att kom­ma ner i varv och verk­li­gen släp­pa alla tan­kar som snur­rar, vil­ket kan resul­te­ra i ytter­li­ga­re stress. Danny Cranmer påpe­kar att ett av de vik­ti­gas­te nyc­kelor­den är accep­tans, både när det gäl­ler livet i sig och under själ­va medi­ta­tio­nen. Målet är ju inte att bli duk­tig på att medi­te­ra så snabbt som möj­ligt, utan att bli mer mind­ful genom hela livet.

Vissa stun­der är det svå­ra­re att stänga av hjär­nans for­san­de flö­de, medan det and­ra dagar går myc­ket lät­ta­re att öpp­na upp för nuet. Det är lite som väd­ret – det är bara att accep­te­ra och helt enkelt göra det bäs­ta av det. Visa med­käns­la med sig själv och se det­ta som en del av medi­ta­tio­nen.

Mikromeditation – gör så här

Att medi­te­ra kan ta sig oli­ka form, från snab­ba mikro­me­di­ta­tio­ner till mer extre­ma hel­dags­öv­ning­ar. Viktigt är dock att bör­ja smått när du ska infö­ra nya vanor, och sedan öka suc­ce­sivt när du är mogen för det. En enkel mikro­me­di­ta­tion kan gå till så här:

 1. Landa först i krop­pen.
  Sitt inte ihop­sjun­ken utan lagom upp­rätt men ändå bekvämt, med föt­ter­na på gol­vet. Placera hän­der­na på benen, kanske med hand­fla­tor­na upp­åt så får axlarna/​bröstet en mer gynn­sam posi­tion. Stängda ögon eller öpp­na men ur fokus. Gå ige­nom krop­pen och leta efter spän­ning­ar som du i så fall släp­per.
 2. Fokusera din upp­märk­sam­het
  När du kän­ner dig avslapp­nad så foku­se­rar du ditt sin­ne på att ta 21 ande­tag. Känn hur luf­ten först fyl­ler och sedan läm­nar lung­or­na. Följ ande­ta­get hela vägen och låt utand­ning ta läng­re tid än inand­ning. Kanske före­stäl­ler du dig en liten syre­mo­le­kyl som åker ner i lung­or­na och sedan lång­samt virv­lar ut igen.
 3. Acceptera om du svä­var iväg
  Kanske svä­var du iväg lite i tan­kar­na. Acceptera det som en natur­lig del av medi­ta­tio­nen. Vissa dagar är det svå­ra­re att släp­pa taget om tan­ke­ström­men. Detta hän­der alla – även de mest erfar­na medi­te­ra­re.
 4. Kom till­ba­ka till fokus
  När du svä­vat iväg så visa med­käns­la och häm­ta hem dig själv till att endast foku­se­ra på dina ande­tag igen. Försök att släp­pa sånt som varit och sånt som kom­mer – och bjud in nuet i ditt sin­ne. Skulle du svä­va iväg igen så accep­te­ra det och för dig själv till­ba­ka.

Dannys Cranmers enkla tips för att bli mer mindful

 • Om du upp­le­ver att det ofta är svårt att kom­ma ner i varv när du ska medi­te­ra kan du pro­va att stret­cha en liten stund innan du sät­ter igång. Då akti­ve­ras det para­sym­pa­tis­ka nerv­sy­ste­met vil­ket under­lät­tar avslapp­ning.
 • Tänk inte på mind­re pro­blem som en kata­strof, för då har du i prak­ti­ken ska­pat en kata­strof i din hjär­na. Exempelvis pla­ce­rar man inom mili­tä­ren in oli­ka pro­blem på en ska­la bero­en­de på hur all­var­li­ga de är, och han­te­rar ald­rig ett pro­blem över sin nivå. På så vis används kraft och fokus på bäs­ta sätt.
 • När du kän­ner att du bör­jar bli arg för någon­ting så pro­va att göra en mikro­me­di­ta­tion istäl­let för att gå igång ordent­ligt. Ilska är som glö­dan­de kol, och när du för­sö­ker kas­ta den på and­ra så brän­ner du dig mest själv.

Här berät­tar Danny Cranmer om fem goda vanor du kan infö­ra direkt för att bli mer mind­ful på job­bet.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.