Orbital Systems vd: Släpp kontrollen – och lyckas

Hans affärsidé har kommit att kallas ”duscharnas Tesla”. Entreprenören Mehrdad Mahdjoubi, grundare och vd på Orbital Systems, har hittills tagit in 230 miljoner kronor i investeringar och fått internationellt genomslag. Bakom framgången finns en tydlig strategi. Så här kan du inspireras av hans taktiker.

Vissa ent­re­pre­nö­rer brin­ner för att byg­ga bolag. Andra, som Mehrdad Mahdjoubi, ser före­tag och verk­sam­he­ter mer som medel för att åstad­kom­ma för­änd­ring.

Mahdjoubi såg sitt poten­ti­el­la frö till för­änd­ring under sin utbild­ning till indu­stri­de­sig­ner, när han blev invol­ve­rad i utveck­ling­en av en vat­ten­re­nings­tek­nik till ett NASA-pro­jekt. Han insåg att tek­ni­ken skul­le kun­na använ­das för att för­änd­ra värl­den på ett håll­bart vis – och grun­da­de Orbital Systems, som till­ver­kar ener­gi- och vat­ten­snå­la duschar.

− Att dri­va bolag har ald­rig varit ett själ­vän­da­mål för min del. Bolaget är mer ett medel för att kun­na gå från ingen­ting till någon­ting som gör skill­nad för många män­ni­skor. Det som varit givan­de och inspi­re­rat mig är att se den här tek­no­lo­gin utveck­las och göra nyt­ta ute i verk­lig­he­ten, säger Mehrdad Mahdjoubi.

Han pra­tar lyriskt om käns­lan av stän­dig utveck­ling, att kom­ma fram­åt, att få de förs­ta kun­der­na och sedan allt fler, att kun­na gå från pro­to­typ till kom­mer­si­a­li­se­ring – men han beskri­ver ock­så en lång resa som inte all­tid tagit den rakas­te vägen.

Här är Mahdjoubis vik­ti­gas­te insik­ter som ent­re­pre­nör och före­tags­le­da­re.

 

Motivation driver Orbital Systems framåt

− Den enskilt störs­ta utma­ning­en för oss, och för alla ent­re­pre­nö­rer som vill ska­pa någon­ting lång­sik­tigt håll­bart, är att för­stå och accep­te­ra att all­ting tar tid – myc­ket läng­re tid än man tror i bör­jan, säger han.

– Du mås­te se det som ett mara­ton­lopp. Absolut inte som ett sprint­lopp. Om du glöm­mer bort det, och tror att saker ska hän­da snabbt, finns det risk att du tap­par gnis­tan.

Mehrdad Mahdjoubi använ­der sig av det gam­la kine­sis­ka ord­språ­ket som säger att man ska ”räk­na tid i gene­ra­tio­ner och inte i år”.

− Nu tror jag inte att det kom­mer ta så lång tid för våra pro­duk­ter att nå ut, men man mås­te hela tiden kom­ma ihåg att saker tar tid. De prak­tis­ka utma­ning­ar­na kan du all­tid hit­ta lös­ning­ar på, men tap­par du moti­va­tio­nen är det kört.

 

Ta dig tid – och skärma av med hörlurar

Mehrdad Mahdjoubi är över­ty­gad om att om du har en gedi­gen affärsidé med bra grund­läg­gan­de tek­no­lo­gi, och en mark­nad som verk­li­gen vill ha din lös­ning, så är tid den enda kom­po­nen­ten som behövs för att lyc­kas. Tid att utveck­la, tid att indust­ri­a­li­se­ra, tid att lära kän­na kun­der­na och tid att tes­ta vil­ka affärsmo­del­ler som fun­ge­rar.

För att kun­na lös­gö­ra tid till utvär­de­ring och test­ning är det vik­tigt att du vet hur du ska pri­o­ri­te­ra din tid, och bibe­hål­la ditt fokus. Det kan du till exem­pel göra med hjälp av appar eller annan tek­nisk utrust­ning.

− Det är myc­ket snack inom star­tup-kret­sar om att man ska bibe­hål­la fokus. Att foku­se­ra under kor­ta­re peri­o­der är inte så svårt. Utmaningen lig­ger i att göra det under lång tid, det är väl­digt myc­ket svå­ra­re, säger Mehrdad Mahdjoubi.

− Det abso­lut bäs­ta tip­set jag har till and­ra ent­re­pre­nö­rer är att skaf­fa brus­re­du­ce­ran­de hör­lu­rar, både bok­stav­ligt och bild­ligt. Det finns så oänd­ligt myc­ket brus runt omkring dig, så för att kun­na foku­se­ra mås­te du skär­ma av.

 

Möt dina utmaningar i tur och ordning

Mehrdad Mahdjoubi påpe­kar ock­så att det gäl­ler att väl­ja sina stri­der och till­fäl­len. Du kan inte lösa allt på en gång. Du får ha lite is i magen och tän­ka att du hit­tar lös­ning­ar­na längs vägen.

− För vår del var det exem­pel­vis en sak att utveck­la en pro­to­typ som visa­de att tek­no­lo­gin fun­ge­ra­de, men en helt annan sak att sedan kun­na erbju­da lös­ning­en till sto­ra mäng­der kun­der – uti­från en indust­ri­a­li­se­rad vär­de­ked­ja och med fem års garan­ti. Längs vägen dyker det upp väl­digt oli­ka gre­jer som ska lösas, och det får man göra i tur och ord­ning.

– Prioritera det som ska hän­da just nu, bryt ner sto­ra utma­ning­ar i mind­re och lös dem sedan en i taget.

 

Se ditt jobb som personlig utveckling

Många ent­re­pre­nö­rer berät­tar om peri­o­der av hårt arbe­te under stör­re delen av dyg­nets vak­na tim­mar. Om du inte har en tung patent­port­följ med pro­pri­e­tär tek­no­lo­gi som är skyd­dad, kom­mer du inte ifrån att den som job­bar hår­dast är den som kom­mer vin­na i slutän­dan, menar Mehrdad Mahdjoubi.

− Du mås­te vara inställd på att läg­ga ner väl­digt myc­ket av din egen tid, för det kom­mer att krä­vas i peri­o­der. Då är det lika bra att du redan i för­väg tänkt ige­nom om du är beredd att göra det eller inte.

– Det bru­kar hänga på pas­sio­nen. Ska du läg­ga ner myc­ket tid så är det en stor för­del om du är pas­sio­ne­rad och verk­li­gen brin­ner för din grej. Se det inte bara som ett arbe­te, utan som något du gör för din egen skull, för att utveck­las.

 

Prova dig fram för att se vad som håller

Mehrdad Mahdjoubi ger rådet att ha ett heu­ris­tiskt för­håll­nings­sätt. Det inne­bär att släp­pa på kon­trol­len lite grann och våga prö­va sig fram.

Det kan vara fres­tan­de att stän­digt sys­te­ma­ti­se­ra och ta fram pro­ces­ser för allt som ska hän­da, men gör du det så tap­par du momen­tum, säger han.

− Den ite­ra­ti­va pro­ces­sen är myc­ket mer fram­gångs­rik. Hela evo­lu­tio­nen och civi­li­sa­tio­nen har vux­it fram på det sät­tet. Du har ingen­ting att för­lo­ra på att hop­pa ut i det okän­da och tes­ta.

– Och kom ihåg att osä­ker­het i sig inte är far­ligt, men om du för­la­mas av den där­e­mot… Det finns en styr­ka i att få reda på om någon­ting fun­ge­rar eller inte så snabbt som möj­ligt. Fragila saker är inte mena­de att över­le­va, du mås­te ren­sa bort dem för att se vad som är robust. 

 

Gå rakt på problemen

Han upp­ma­nar ock­så dig som före­tags­le­da­re eller ent­re­pre­nör att våga ”gå rakt på pro­ble­men” i din verk­sam­het, för att för­sö­ka ta reda på vad dina hin­der egent­li­gen hand­lar om. Vad är roten till utma­ning­ar­na?

− Det är enkelt att säga att pro­ble­met är att kun­den exem­pel­vis inte hit­tar din hem­si­da eller att inve­ste­ra­re inte kapi­ta­li­se­rar ditt bolag, när det rik­ti­ga pro­ble­met är var­för det inte sker. Du defi­ni­e­rar pro­ble­met men skyd­dar dig genom att läg­ga det utan­för dig själv. Om du sna­ra­re rör dig mot pro­ble­met och pene­tre­rar det, vil­ket kan vara obe­hag­ligt, kan du ta du reda på vad som är den under­lig­gan­de orsa­ken.

Då kanske du ser att pro­ble­met inte är kapi­ta­lan­skaff­ning, utan lig­ger i vär­de­ked­jan, eller att det kanske hand­lar om att du är rädd att sat­sa fullt ut.

− Då gäl­ler det att ska­pa en situ­a­tion där ned­si­dan inte är stör­re än upp­si­dan – det vill säga att ju mer bekväm du är av dig i livet, och ju stör­re för­vänt­ning­ar du har på att behål­la din lev­nads­stan­dard, desto mer har du att för­lo­ra.

– Jag har sett många duk­ti­ga per­so­ner som inte vågat ta kli­vet just för att de bli­vit bekvä­ma. Men om du för­vän­tar dig att för­sa­ka gre­jer och leva enkelt, vågar du ta en stör­re risk.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.