Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Scott Ferguson, World Trade Center Associations, WTCA

”Skånes arbetsplatser har kommit imponerande långt”

När World Trade Centers (WTC) glo­ba­la led­ning från New York besö­ker Skåne fasci­ne­ras de av WTCs arbets­plat­ser i Malmö, Lund och Helsingborg. ”Här job­bar man med del­nings­e­ko­no­mi på ett sätt som är helt unikt”, säger vd:n Scott Ferguson.

Läs hela artikeln →
Mats Billberg Johansson, producent, film, Gaming The Real World, datorspel, stadsplanering, WTC Malmö, World Trade Center

Framtidens Skåne kan designas med datorspel

Designas Malmös näs­ta trend­kvar­ter av unga Minecraft-spe­la­re? Inte omöj­ligt, menar Mats Billberg Johansson, pro­du­cent bakom fil­men Gaming The Real World. Nu dis­ku­te­rar man oli­ka stads­de­lar i Malmö med Stadsbyggnadskontoret.

Läs hela artikeln →
Internationalisering, företag, expansion, global handel, WTC, World Trade Center Malmö

Ledningens bakgrund avgörande vid internationalisering

Ska du bör­ja hand­la med utlan­det? Se då till att före­tags­led­ning­en har erfa­ren­het av inter­na­tio­na­li­se­ring. De före­tag som leds av per­so­ner som har arbe­tat i utlan­det är mer benäg­na att inter­na­tio­na­li­se­ras, visar en ny rapport.

Läs hela artikeln →
Internationalisering, satsa internationellt, expandera, företag, handel, expansion, export, WTC, WTC Malmö, World Trade Center

Sex tips för att lyckas med internationalisering

Är ditt före­tag redo att sat­sa utom­lands? En inter­na­tio­na­li­se­ring är en stor och spän­nan­de resa – om du har för­be­rett dig väl. Här är sex tips för att lyc­kas inter­na­tio­nellt som småföretagare.

Läs hela artikeln →
Peter Sognefur, HiQ, digitalisering, affärsmodell, företag, WTC, World Trade Center

”Digitaliseringen påverkar varje affärsmodell”

Ingen bransch kan und­gå digi­ta­li­se­ring­en. För att få ett för­språng gäl­ler det att redan nu stäl­la sig de avgö­ran­de frå­gor­na om sin affärsmo­dell. Så här menar Peter Sognefur och Rikard Paulsson på tek­nik- och kom­mu­ni­ka­tions­fö­re­ta­get HiQ, att du ska tänka.

Läs hela artikeln →
Christina Rundcrantz, interkulturell kommunikation, mångfald, företag, mångkulturell organisation

Så leder du en mångkulturell organisation

Att vara chef i en mång­kul­tu­rell orga­ni­sa­tion där tea­met inte är en homo­gen grupp kan stäl­la sär­skil­da krav på ledar­ska­pet. Vill du byg­ga ett dream team där var­je med­ar­be­ta­re kän­ner sig sedd, oav­sett bak­grund? Då mås­te du bör­ja med dig själv, menar Christina Rundcrantz.

Läs hela artikeln →
Niklas Åklundh, WTC Malmö, World Trade Center, delningsekonomin, sharing economy, framtidens kontor, arbetsplats, arbetsmiljö, ABW

Så formar delningsekonomin framtidens arbetsplatser

Delningsekonomin, the sha­ring eco­nomy, föder inte bara affärsidéer som Uber och AirBnB. Den stäl­ler ock­så nya krav på våra kon­tor. För att ska­pa till­växt och triv­sel behö­ver mor­gon­da­gens arbets­plat­ser digi­ta­li­se­ras och desig­nas för nät­ver­kan­de, menar World Trade Centers Niklas Åklundh.

Läs hela artikeln →
Michael Ahrens, öka försäljning, företag, WTC

Så kan du öka din försäljning med 20 procent

Vill du öka din för­sälj­ning? Det finns fak­tiskt en magisk for­mel för att lyc­kas med ditt sälj, enligt till­växt­kon­sul­ten Michael Engström. Han menar att många före­tag har sam­ma pro­blem avse­en­de för­sälj­ning­en. Så här und­vi­ker du det – och ökar i stäl­let din försäljning.

Läs hela artikeln →
Dan Rosenberg, Copenhagen Capacity, rekrytera utländsk arbetskraft, WTC

Så rekryterar du utländska talanger

Hur rekry­te­rar du de skar­pas­te utländs­ka talang­er­na till ditt före­tag? För att loc­ka rätt talang­er mås­te du ska­pa smar­ta digi­ta­la kam­pan­jer base­ra­de på ditt varu­mär­ke som arbets­gi­va­re, säger Dan Rosenberg på Copenhagen Capacity. Här är hans bäs­ta råd.

Läs hela artikeln →
Dan Olofsson, styrelse, styrelsearbete, tillväxt, företag, WTC

Så bygger du en styrelse som skapar tillväxt

Vad karak­tä­ri­se­rar sty­rel­sen i ett fram­gångs­rikt före­tag som vill växa? Ett sty­rel­se­ar­be­te med fokus på möj­lig­he­ter på mark­na­den och kun­skap kring hur kun­der­na tän­ker. Det menar närings­livs­pro­fi­len Dan Olofsson.

Läs hela artikeln →