Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Därför ska du bygga en stark företagskultur

En sak för­e­nar fram­gångs­ri­ka före­tag – en stark före­tagskul­tur. Men vad inne­bär det att vara ett kul­tur­styrt före­tag och vad kan man göra för att bli ett? Svante Randlert är Business and People Advisor på Academic Work. Han är en av Sveriges mest anli­ta­de kon­sul­ter inom kom­pe­tens­för­sörj­ning och före­lä­ser kon­ti­nu­er­ligt för orga­ni­sa­tio­ner och före­tag i ämnet. Här ger han sina bäs­ta tips på hur man byg­ger en stark före­tagskul­tur och för­kla­rar även var­för devi­sen ”hire for ambi­tion and train for skill” fungerar.

Läs hela artikeln →
Finansering, strategi, Fredrik Carling, Hövding, WTC, företag

Hövding om finansiering: ”Så växer du från liten till stor”

Dubbla till­väx­ten – var­je år? Ja, med rätt finan­sie­ring och stra­te­gi är det möj­ligt. Det säger Fredrik Carling, vd på cykel­hjälm­fö­re­ta­get Hövding som vux­it från äng­el­fi­nan­si­e­rad star­tup till börsno­te­rad suc­cé. Här är hans bäs­ta tips för att finan­si­e­ra tillväxt.

Läs hela artikeln →

Skapa en mångfaldssmart arbetsplats

Att efter­strä­va mång­fald på arbets­plat­sen är ett rela­tivt okon­tro­ver­si­ellt mål ur ett etiskt per­spek­tiv, men det är även gynn­samt för affä­rer­na. Verenice Bengtsson, sam­ord­na­re på Mine, hjäl­per före­tag att dri­va mång­falds­frå­gan i sina verk­sam­he­ter. Här berät­tar hon mer om frå­gans vikt och erbju­der tips på vad du kan tän­ka på i mång­falds­ar­be­tet för just ditt företag.

Läs hela artikeln →

Etablera ett värdeskapande styrelsearbete

Media och lag­stift­ning fram­stäl­ler ofta sty­rel­ser som kon­trol­le­ran­de, och sty­rel­sens vik­ti­gas­te roll – att se till att bola­get når sin ful­la poten­ti­al – ham­nar i skymun­dan. Det menar sty­rel­se­proff­set Charlotta Falvin. Här för­kla­rar hon sty­rel­sens roll och hur du kan läg­ga grun­den för ett vär­deska­pan­de sty­rel­se­ar­be­te som hjäl­per ditt före­tag att utvecklas.

Läs hela artikeln →
Martin Williams, EBS, WTC, starta företag Storbritannien

Starta företag i Storbritannien? Så här gör du

På väg att star­ta före­tag i Storbritannien? Som svenskt före­tag har du många för­de­lar när du eta­ble­rar din verk­sam­het på den brit­tis­ka mark­na­den. Så här för­be­re­der du en stra­te­gisk lan­se­ring – och und­vi­ker de van­li­gas­te misstagen.

Läs hela artikeln →
Kerstin Lilje Brinck, Gaia Leadership, agilt ledarskap, agil ledare, företag, WTC

Agilt ledarskap: Är du en agil ledare?

Många före­tag tack­lar vår värld i för­änd­ring genom att anam­ma ett agilt ledar­skap. Kerstin Lilje Brinck, part­ner på Gaia Leadership, för­kla­rar vad det inne­bär och ger tip­sen ditt före­tag behö­ver för att bli mer agilt.

Läs hela artikeln →
Brian Berglund, effektiv på jobbet, WTC, energitjuvar

Bli mer effektiv – 5 tips för att hantera energitjuvar

Hur effek­tiv är du på job­bet? Multitasking och stän­di­ga mej­l­no­ti­ser är säk­ra sätt att bli inef­fek­tiv. Med små för­änd­ring­ar i var­da­gen kan du bli bätt­re på att han­te­ra van­li­ga ener­gitju­var – och bli mer pro­duk­tiv, menar livsstilscoachen Brian Berglund. Här är hans bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →

Hantera personuppgifter på rätt sätt enligt nya dataskyddsförordningen

Våren 2018 trä­der EU:s data­skydds­för­ord­ning (GDPR) i kraft i alla med­lems­län­der inklu­si­ve Sverige. Syftet är att stär­ka med­bor­gar­nas integri­tet och posi­tion gente­mot före­tag och orga­ni­sa­tio­ner som han­te­rar per­son­upp­gif­ter. För alla svens­ka före­tag inne­bär det­ta hög­re krav när det kom­mer till sam­tyc­ke, säker­het och doku­men­ta­tion. Med hjälp av advo­kat Jennie Kastberg sam­man­fat­tar vi de vik­ti­gas­te för­änd­ring­ar­na och ger tips på vil­ka för­be­re­del­ser som bör göras inför näs­ta år.

Läs hela artikeln →

Ahrens 6 tips till dig som vill växa snabbt

Snabbväxande före­tag kom­mer säl­lan ur sto­ra kon­cer­ner. De star­tar med någ­ra per­so­ner som är vär­de­rings­driv­na och har pas­sion. De vågar foku­se­ra, är flex­ib­la och duk­ti­ga på att fin­na kun­dens svor­do­mar. Thomas Ahrens är expert på snabb till­växt och avslö­jar här fram­gångs­fak­to­rer­na hos lyc­ka­de snabb­väx­an­de företag.

Läs hela artikeln →

Så skapar, leder och mäter du ett högpresterande team

Strävar du efter att ska­pa ett hög­pre­ste­ran­de team som leve­re­rar med hög kva­li­té, lön­sam­het och drivs av varand­ras pre­sta­tio­ner? Här ger LiseLotte Jernberg Bate, rek­tor på Midroc Business School, sina bäs­ta tips om hur du som leda­re bidrar till att med­ar­be­tar­na nytt­jar sin ful­la poten­ti­al och kän­ner enga­ge­mang, ansvar och delaktighet.

Läs hela artikeln →