Skip to content

Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Nyckeln till exportframgång

Våra nor­dis­ka grann­län­der top­par lis­tan över län­der vi expor­te­rar mest varor och tjäns­ter till. Här är skä­len till var­för vi hand­lar med våra gran­nar och tip­sen du behö­ver för att bör­ja expor­te­ra dit.

Läs hela artikeln →

SEB presenterar höstens Nordic Outlook

Det spän­nan­de läget i världs­e­ko­no­min gjor­de intres­set för SEB:s Nordic Outlook-rap­port rekord­stort när den pre­sen­te­ra­des på World Trade Center Malmö härom­vec­kan. Under lan­se­rings­se­mi­na­ri­et lyf­te eko­no­men och före­lä­sa­ren Daniel Bergvall bland annat temat Brexit, popu­lis­mens fram­fart och den svens­ka eko­no­min.

Läs hela artikeln →

Global arbetskraft

Bostad. Arbetstillstånd. När per­so­nal ska flyt­ta till eller från Sverige mås­te en rad prak­ti­ka­li­te­ter lösas. Key Relocation är fullser­vice­or­ga­ni­sa­tio­nen som får det inter­na­tio­nel­la närings­li­vet att fun­ge­ra som van­ligt i sam­band med per­sonal­för­flytt­ning över hela värl­den. Vi träf­far Lisa Anderson som bekräf­tar att det inte bara hand­lar om att pac­ka flytt­lå­dor och boka en last­bil.

Läs hela artikeln →

Aktivitetsbaserad acceleration

Aktivitetsbaserade arbets­plat­ser talas det om i allt hög­re grad. Förkortningen ABW, från eng­els­kans ”Activity Based Working” är en ofta använd term.

Läs hela artikeln →

Med fokus på medmänskliga affärer

MINE är orga­ni­sa­tio­nen med ett tyd­ligt mål: en öpp­na­re och mer inklu­de­ran­de arbets­mark­nad. Vi har träf­fat MINES:s verk­sam­hets­le­da­re, Maja Mutsson, som berät­tar hur fram­gång genom mång­fald fun­kar.

Läs hela artikeln →

Skippa ”mellanmjölkskontoren”

Vi är alla oli­ka. Vi har oli­ka posi­tio­ner och ansvars­om­rå­den och där­med oli­ka behov av arbets­plats. Hur kom­mer det sig då att kon­tor än idag utfor­mas på sam­ma sätt som man ”all­tid har gjort”?

Läs hela artikeln →

Från produktion till leverans

Kundanpassade hög­au­to­ma­ti­se­ra­de logistik­lös­ning­ar. System Logistics är före­ta­get som via kon­ti­nu­er­lig inno­va­tion hål­ler sig i fram­kant inom kom­plex lager­han­te­ring. I Norden, en regi­on där bran­scher­na mås­te tän­ka på höga per­so­nal­kost­na­der, har före­ta­get med­vind.

Läs hela artikeln →

Möt Enfo Zipper

IT-utveck­ling­en går snabbt. Det blir allt­mer nöd­vän­digt för före­ta­gen att hål­la sina dato­rer upp­da­te­ra­de och att göra det till en låg kost­nad. Enfo Zipper har högt sat­ta mål – att bli världs­le­dan­de i sitt områ­de.

Läs hela artikeln →

Därför är Employer Branding viktigt

Uttrycket Employer Branding används allt ofta­re av före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Vad är det och var­för är det vik­tigt? Marie Sandman på Nora Talent Sourcing för­kla­rar vik­ten av att aktivt arbe­ta med sitt arbets­gi­var­va­ru­mär­ke.

Läs hela artikeln →

Från telegraf till telekom

Vi är omgiv­na av tele­kom­mu­ni­ka­tion. Det är så var­dag­ligt idag att vi inte ens tän­ker på det. På World Trade Center i Malmö har vi träf­fat ett av värl­dens störs­ta och älds­ta före­tag inom elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion på glo­bal nivå, British Telecom.

Läs hela artikeln →
adipiscing ut mattis Donec elementum libero ipsum ut commodo amet, facilisis

Pin It on Pinterest