Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Bidrag, WTC, företag

Hitta rätt bidrag för ditt företag

Dags att söka kapi­tal till ditt före­tag? Det finns mäng­der av bidrag och finan­sie­ring att söka – men det gäl­ler att bör­ja i rätt ände. Chrissie Faniadis, affärs­kon­sult med lång erfa­ren­het av finan­sie­rings­ar­be­te, tip­sar om hur du hit­tar rätt i bidragsdjungeln.

Läs hela artikeln →

Fem tips inför en lyckad exportsatsning

Vilka är de krav och möj­lig­he­ter som finns för svens­ka före­tag som för förs­ta gång­en vill göra en inter­na­tio­nell sats­ning? Vilka steg är oum­bär­li­ga och vad kan ge en expan­sion en skjuts i rätt rikt­ning? Med ett helt nytt ini­ti­a­tiv genom sex regi­o­na­la export­cent­ra sat­sar rege­ring­en på ökad svensk export under 2017 och fram­åt. Vi reder ut begrep­pen och bidrar med fem tips kring vad ett före­tag behö­ver tän­ka på när det är dags att bege sig utan­för rikets gränser.

Läs hela artikeln →
SEB, Trump, Daniel Bergvall, Konjunkturrapport

SEB: Så påverkar Trumps politik svenska företag

Vad får Trumps finans­po­li­tik för effek­ter på euro­pe­is­ka – och svens­ka – före­tag? Kanske mer posi­ti­va än vad vi tror. Det sade Daniel Bergvall, eko­nom vid SEB Research and Strategy, när World Trade Center till­sam­mans med SEB bjöd in till semi­na­ri­um om det världs­e­ko­no­mis­ka läget.

Läs hela artikeln →

Så internationaliserar du din e‑handel

Mindre än hälf­ten av svens­ka e‑handelsföretag säl­jer till utlan­det. Men för före­tag som vill växa krävs oftast en för­hål­lan­de­vis snabb inter­na­tio­na­li­se­ring. Entreprenören Karsten Deppert lis­tar vad e‑handelsföretag bör tän­ka på vid en internationalisering.

Läs hela artikeln →

Är det dags att avskaffa e‑posten?

Det skic­kas e‑post som ald­rig förr, sär­skilt inom före­tags­värl­den. Samtidigt har unga män­ni­skor bör­jat över­ge e‑post till för­mån för and­ra kom­mu­ni­ka­tions­me­del. Vad inne­bär det för före­ta­gen på sikt? Leif Kajrup, digi­tal stra­teg och före­lä­sa­re, reder ut vad e‑posten har för sta­tus idag, hur effek­tiv den är och vad ditt före­tag bör tän­ka på för att hänga med i den digi­ta­la utvecklingen.

Läs hela artikeln →

Så bygger du ditt internationella nätverk

Många svens­ka små- och medel­sto­ra före­tag ser bris­ten på kon­tak­ter och nät­verk som ett av de störs­ta hind­ren vid en inter­na­tio­na­li­se­ring. Hur ska man gå till­vä­ga för att hit­ta rätt inter­na­tio­nel­la kon­tak­ter? Vad ska man tän­ka på när man nät­ver­kar? Fredrik Lindqvist, affärs­ut­veck­lings­chef på Invest in Skåne, ger dig tips för att kny­ta kon­tak­ter­na som kan hjäl­pa ditt före­tag att lyc­kas utomlands.

Läs hela artikeln →

Optimera chanserna för ditt företag att lyckas med e‑handel

Att star­ta en web­bu­tik kan vara enkelt. Men att bli en fram­gångs­rik e‑handlare kan vara desto svå­ra­re. E‑handelsexperten Magnus Äng ger här hand­fas­ta tips för hur ditt före­tag kan opti­me­ra era chan­ser att lyc­kas med e‑handel.

Läs hela artikeln →

Så drar du nytta av konkurrentens innehåll

Upplever du att kon­kur­ren­ten är bra på soci­al sel­ling och con­tent mar­ke­ting? Då kan du och ditt före­tag dra nyt­ta av det. Här får du tips på hur and­ras fram­gångs­ri­ka con­tent kan hjäl­pa ditt före­tag att växa.

Läs hela artikeln →

Höj temperaturen på dina kalla samtal

Att boka möten med poten­ti­el­la kun­der genom kal­la sam­tal krä­ver myc­ket kraft och resur­ser för att ge bra resul­tat. Endast en av tio besluts­fat­ta­re i B2B-före­tag säger sig accep­te­ra erbju­dan­den de får via kal­la sam­tal. Men med soci­al sel­ling kan du höja tem­pe­ra­tu­ren på ert försäljningsarbete.

Läs hela artikeln →

Din guide till social selling

Visste du att LinkedIn och and­ra soci­a­la nät­verk kan fun­ge­ra som effek­ti­va för­sälj­nings­verk­tyg för ditt före­tag? Använda på rätt sätt kan de både ska­pa för­tro­en­de hos poten­ti­el­la kun­der och kor­ta inför­sälj­nings­pro­ces­sen. Johan Åberg på Nivide är expert inom soci­al sel­ling och delar här med sig av sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →