Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Siffrorna som visar varför du bör satsa på social selling

Allt fler före­tag sat­sar på soci­al sel­ling. Det finns goda skäl till det. Det finns en lång rad sta­tistik som visar att soci­al sel­ling ger resul­tat. Här är siff­ror­na som visar var­för man ska sat­sa på att anam­ma soci­a­la medi­er i sälj­ar­be­tet.

Läs hela artikeln →

Här får du hjälp att gå internationellt

Är ditt före­tag redo att gå inter­na­tio­nellt? Då kan det vara bra med lite goda råd och hjälp längs vägen. Lyckligtvis finns det en rad orga­ni­sa­tio­ner dit man kan vän­da sig. En av dem är utbild­nings­pro­gram­met World Trade Manager Program. I mer än två decen­ni­er har pro­gram­met hjälpt små- och medel­sto­ra före­tag att ta det glo­ba­la språng­et.

Läs hela artikeln →

Etikettskola för Norden

Våra nor­dis­ka grann­län­der har alla sina egna soci­a­la koder för möten och hur man bör bete sig vid för­hand­lings­bor­den. Här är World Trade Centers tips för vad du ska – och inte ska – göra vid affä­rer med våra nor­dis­ka gran­nar i någ­ra enk­la punk­ter.

Läs hela artikeln →

Så undviker du kulturkrockar vid förhandlingsbordet i Danmark

Ska man göra affä­rer utom­lands gäl­ler det att ha koll på affärskul­tu­ren. I värs­ta fall kan en miss­upp­fatt­ning leda till att ditt före­tag går mis­te om intäk­ter. Här får du tip­sen på vad ditt före­tag bör hål­la koll på om ni gör affä­rer i Danmark.

Läs hela artikeln →

Nyckeln till exportframgång

Våra nor­dis­ka grann­län­der top­par lis­tan över län­der vi expor­te­rar mest varor och tjäns­ter till. Här är skä­len till var­för vi hand­lar med våra gran­nar och tip­sen du behö­ver för att bör­ja expor­te­ra dit.

Läs hela artikeln →

SEB presenterar höstens Nordic Outlook

Det spän­nan­de läget i världs­e­ko­no­min gjor­de intres­set för SEB:s Nordic Outlook-rap­port rekord­stort när den pre­sen­te­ra­des på World Trade Center Malmö härom­vec­kan. Under lan­se­rings­se­mi­na­ri­et lyf­te eko­no­men och före­lä­sa­ren Daniel Bergvall bland annat temat Brexit, popu­lis­mens fram­fart och den svens­ka eko­no­min.

Läs hela artikeln →

Global arbetskraft

Bostad. Arbetstillstånd. När per­so­nal ska flyt­ta till eller från Sverige mås­te en rad prak­ti­ka­li­te­ter lösas. Key Relocation är fullser­vice­or­ga­ni­sa­tio­nen som får det inter­na­tio­nel­la närings­li­vet att fun­ge­ra som van­ligt i sam­band med per­sonal­för­flytt­ning över hela värl­den. Vi träf­far Lisa Anderson som bekräf­tar att det inte bara hand­lar om att pac­ka flytt­lå­dor och boka en last­bil.

Läs hela artikeln →

Aktivitetsbaserad acceleration

Aktivitetsbaserade arbets­plat­ser talas det om i allt hög­re grad. Förkortningen ABW, från eng­els­kans ”Activity Based Working” är en ofta använd term.

Läs hela artikeln →

Med fokus på medmänskliga affärer

MINE är orga­ni­sa­tio­nen med ett tyd­ligt mål: en öpp­na­re och mer inklu­de­ran­de arbets­mark­nad. Vi har träf­fat MINES:s verk­sam­hets­le­da­re, Maja Mutsson, som berät­tar hur fram­gång genom mång­fald fun­kar.

Läs hela artikeln →

Skippa ”mellanmjölkskontoren”

Vi är alla oli­ka. Vi har oli­ka posi­tio­ner och ansvars­om­rå­den och där­med oli­ka behov av arbets­plats. Hur kom­mer det sig då att kon­tor än idag utfor­mas på sam­ma sätt som man ”all­tid har gjort”?

Läs hela artikeln →