Skip to content

Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Framtiden satt på print

Framtiden är redan här – i form av 3D-print­rar. Men alla har ännu inte rik­tigt för­stått bety­del­sen av den nya tek­ni­ken. Olaf Diegel, expert på 3D-print, troll­band en ska­ra åhö­ra­re på World Trade Center Malmö vid en före­läs­ning om tek­ni­ken som kom­mer att stäl­la pro­duk­tions­pro­ces­ser­na på ända i fram­ti­den.

Läs hela artikeln →

Scarfar knöt ihop företagarna på World Trade Center

– Vi såg möj­lig­he­ten för före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att väs­sa sitt varu­mär­ke på ett nytt, modernt och annorlun­da sätt. Idén är att desig­na en ele­gant scarf inspi­re­rad av en sto­ry före­ta­get vill berät­ta och som för­pac­kas så att det för­stär­ker bud­ska­pet, berät­tar Sissi Cederwald, delä­ga­re till Bidal Design.

Läs hela artikeln →

Algomin blomstrar på elva kvadrat

Algomin är mark­nads­le­dan­de i Sverige på göd­sel­pro­duk­ter för gräs­mat­tor, väx­ter och and­ra odling­ar. Vårmånaderna är före­ta­gets rik­ti­ga hög­sä­song.
– 90 pro­cent av vår omsätt­ning sker under mars, april och maj, säger Oscar Lagerberg, vd på Algomin.

Läs hela artikeln →

Lysande utsikter för Wattguard

En grön låda som sän­ker elför­bruk­ning­en för belys­ning med 40 pro­cent från dag ett, utan någ­ra inve­ste­rings­kost­na­der. Låter det för bra för att vara sant? Möt Wattguard, Malmöföretaget som är på väg att göra revo­lu­tion i belys­nings­bran­schen – värl­den över.

Läs hela artikeln →

”The Internet of Things” är redan här

Digitalisering är på allas läp­par. Vi påver­kas i allt hög­re grad, både fysiskt och psy­kiskt, av en tek­nik som dri­ver sam­hälls­ut­veck­ling­en på alla plan. Vi har pra­tat med Magnus Meyer, VD på WSP Sverige, för att få lite insikt i hur digi­ta­li­se­ring påver­kar våra liv och vårt sam­häl­le.

Läs hela artikeln →

Licens på kostnadskontroll

Har du koll på ditt före­tags pro­gram­va­ror? Vet du hur myc­ket de används, och fram­för allt vad licen­ser­na kos­tar dig? Vi har träf­fat Crayon som spe­ci­a­li­se­rat sig på att opti­me­ra kost­na­der­na på just pro­gram­li­cen­ser.

Läs hela artikeln →
Phasellus dapibus venenatis libero. luctus dictum ut

Pin It on Pinterest