Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Från produktion till leverans

Kundanpassade hög­au­to­ma­ti­se­ra­de logistik­lös­ning­ar. System Logistics är före­ta­get som via kon­ti­nu­er­lig inno­va­tion hål­ler sig i fram­kant inom kom­plex lager­han­te­ring. I Norden, en regi­on där bran­scher­na mås­te tän­ka på höga per­so­nal­kost­na­der, har före­ta­get med­vind.

Läs hela artikeln →

Möt Enfo Zipper

IT-utveck­ling­en går snabbt. Det blir allt­mer nöd­vän­digt för före­ta­gen att hål­la sina dato­rer upp­da­te­ra­de och att göra det till en låg kost­nad. Enfo Zipper har högt sat­ta mål – att bli världs­le­dan­de i sitt områ­de.

Läs hela artikeln →

Därför är Employer Branding viktigt

Uttrycket Employer Branding används allt ofta­re av före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Vad är det och var­för är det vik­tigt? Marie Sandman på Nora Talent Sourcing för­kla­rar vik­ten av att aktivt arbe­ta med sitt arbets­gi­var­va­ru­mär­ke.

Läs hela artikeln →

Från telegraf till telekom

Vi är omgiv­na av tele­kom­mu­ni­ka­tion. Det är så var­dag­ligt idag att vi inte ens tän­ker på det. På World Trade Center i Malmö har vi träf­fat ett av värl­dens störs­ta och älds­ta före­tag inom elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion på glo­bal nivå, British Telecom.

Läs hela artikeln →

Här samlas chefernas chefer

Även che­fer behö­ver utby­ta erfa­ren­he­ter, ska­pa infor­mel­la alli­an­ser och men­tor­skap. Directors Club har bli­vit plat­sen för just det.

Läs hela artikeln →

Startskottet gick i Business Center

Framgångssagan BIMobject bör­ja­de med att Stefan Larsson ensam flyt­ta­de in på World Trade Center Business Center i Malmö. Några år sena­re utsågs före­ta­get till det mest lovan­de pri­va­ta tek­nik­fö­re­ta­get i Europa. Och målet är att fort­sät­ta växa.

Läs hela artikeln →

Framtiden satt på print

Framtiden är redan här – i form av 3D-print­rar. Men alla har ännu inte rik­tigt för­stått bety­del­sen av den nya tek­ni­ken. Olaf Diegel, expert på 3D-print, troll­band en ska­ra åhö­ra­re på World Trade Center Malmö vid en före­läs­ning om tek­ni­ken som kom­mer att stäl­la pro­duk­tions­pro­ces­ser­na på ända i fram­ti­den.

Läs hela artikeln →

Scarfar knöt ihop företagarna på World Trade Center

– Vi såg möj­lig­he­ten för före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att väs­sa sitt varu­mär­ke på ett nytt, modernt och annorlun­da sätt. Idén är att desig­na en ele­gant scarf inspi­re­rad av en sto­ry före­ta­get vill berät­ta och som för­pac­kas så att det för­stär­ker bud­ska­pet, berät­tar Sissi Cederwald, delä­ga­re till Bidal Design.

Läs hela artikeln →

Algomin blomstrar på elva kvadrat

Algomin är mark­nads­le­dan­de i Sverige på göd­sel­pro­duk­ter för gräs­mat­tor, väx­ter och and­ra odling­ar. Vårmånaderna är före­ta­gets rik­ti­ga hög­sä­song.
– 90 pro­cent av vår omsätt­ning sker under mars, april och maj, säger Oscar Lagerberg, vd på Algomin.

Läs hela artikeln →

Lysande utsikter för Wattguard

En grön låda som sän­ker elför­bruk­ning­en för belys­ning med 40 pro­cent från dag ett, utan någ­ra inve­ste­rings­kost­na­der. Låter det för bra för att vara sant? Möt Wattguard, Malmöföretaget som är på väg att göra revo­lu­tion i belys­nings­bran­schen – värl­den över.

Läs hela artikeln →