Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

”The Internet of Things” är redan här

Digitalisering är på allas läp­par. Vi påver­kas i allt hög­re grad, både fysiskt och psy­kiskt, av en tek­nik som dri­ver sam­hälls­ut­veck­ling­en på alla plan. Vi har pra­tat med Magnus Meyer, VD på WSP Sverige, för att få lite insikt i hur digi­ta­li­se­ring påver­kar våra liv och vårt samhälle.

Läs hela artikeln →

Licens på kostnadskontroll

Har du koll på ditt före­tags pro­gram­va­ror? Vet du hur myc­ket de används, och fram­för allt vad licen­ser­na kos­tar dig? Vi har träf­fat Crayon som spe­ci­a­li­se­rat sig på att opti­me­ra kost­na­der­na på just programlicenser.

Läs hela artikeln →