Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

kontor arbetsmiljö

Dags för förändring? Byt inte jobb – byt kontor!

En kon­tors­flytt ger en posi­tiv för­änd­ring, i form av nya intryck som ger ener­gi och frä­scha infalls­vinklar. Ännu fler för­de­lar får du om du väl­jer moder­na loka­ler som är utfor­ma­de för att stöd­ja både pre­sta­tion och häl­sa. I ett cowor­king-kon­tor kan du dess­utom dra för­del av ett vari­e­rat nät­verk, vil­ket ger ännu bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för din affär.

Läs hela artikeln →
musik på kontoret

Musik på jobbet – hiss eller diss?

Musik kan enkelt få oss på gott humör och är en själv­klar del av var­da­gen för många, även på job­bet. Musik kan öka vår kre­a­ti­vi­tet, moti­va­tion och pro­duk­ti­vi­tet, men även stö­ra och ska­pa gnis­sel mel­lan kol­le­gor. Så vad säger regel­ver­ken och forsk­ning­en, och hur ska du ta vara på för­de­lar­na men und­vi­ka nack­de­lar­na? Här får du någ­ra hand­fas­ta tips för din egen arbetsplats.

Läs hela artikeln →
smarta kontor annika pålsson

Vad är det som är så smart med smarta kontor?

Det smar­ta kon­to­ret spa­rar inte bara ener­gi och resur­ser utan får även var­da­gen att fly­ta smi­di­ga­re, vil­ket är bra för både sam­häl­let och indi­vi­den. Men vad är egent­li­gen ett smart kon­tor, och hur kan du göra din egen arbets­plats smar­ta­re? Annika Pålsson, affärs­chef på Midroc Properties, visar dig vägen framåt.

Läs hela artikeln →

Nu vill vi dela istället för att äga

En vik­tig pus­sel­bit i omställ­ning­en till mer håll­bar kon­sum­tion är att dela underut­nytt­ja­de resur­ser, som trans­por­ter, ytor och saker. Att äga har bli­vit mind­re vik­tigt, och allt fler har exem­pel­vis gått från tjäns­te­bil till bil­pool. Nästa steg är mobi­li­tets­poo­len, där även elcyklar, låd­cyklar och elscoot­rar ingår. Midrocs håll­bar­hets­sam­ord­na­re Ulrika Viderum berät­tar hur vi ska byg­ga fram­ti­dens sam­häl­le för att möj­lig­gö­ra håll­ba­ra val.

Läs hela artikeln →

Nio tips för ett mer hållbart kontor

Vill du ock­så vara med och ska­pa mer håll­ba­ra och mil­jö­an­pas­sa­de kon­tor som ger för­de­lar både idag och för fram­ti­den, men und­rar hur du går från ord till hand­ling? Vilka åtgär­der, inci­ta­ment och lös­ning­ar behövs? Här får du kon­kre­ta tips inom nio vik­ti­ga områ­den – för att sät­ta igång direkt. 

Läs hela artikeln →

Hur samarbetar vi bäst med Artificiell Intelligens?

Artificiell Intelligens (AI) tar sig in i alla områ­den i sam­häl­let – men hur fun­ge­rar AI och vad kan vi utveck­la med hjälp av AI? Hur kan vi ta vara på möj­lig­he­ter­na och vil­ka ris­ker finns? Erik Man, Senior Arkitekt på Edument, lot­sar oss mot stör­re insikt.

Läs hela artikeln →
Feng shui

Prestera på topp med Feng shui på skrivbordet – tre enkla tips

Påverkas du myc­ket av den fysis­ka mil­jön på job­bet? Enligt kine­sisk vis­hets­lä­ra kan du öka din posi­ti­va ener­gi genom att ord­na omgiv­ning­en enligt Feng shui. Här får du tre enk­la knep för ditt skriv­bord – så inred rätt och opti­me­ra din arbetskapacitet.

Läs hela artikeln →

Vad är snabbväxarnas hemlighet?

Hur kom­mer det sig att en del före­tag väx­er i rasan­de fart sam­ti­digt som and­ra står helt still? Tillväxtkonsulten Ulf Christiansson från Ahrens slår hål på myter­na och delar med sig av sina bäs­ta tips på hur före­tag kan expan­de­ra genom snabb, lön­sam och uthål­lig tillväxt. 

Läs hela artikeln →
Ola Olsson

Växla upp affären på ett coworking-kontor

Allt fler upp­skat­tar den sti­mu­lans och flex­i­bi­li­tet som cowor­king-kon­to­ren ger, både för indi­vi­den och för affä­ren. För Ola Olsson har cowor­king-kon­to­ret på World Trade Center i Malmö tagit hans före­tag OHPO Konsult till en helt ny nivå. Här ger han dig sina sex favoritfördelar.

Läs hela artikeln →

Öppna upp din egen superkraft med mindfulness

Tänk om du kun­de bli både skar­pa­re och mer avspänd på job­bet, och dess­utom få en mer sti­mu­le­ran­de arbets­dag. Helt enkelt opti­me­ra dig själv och få ut mer av livet. Det kan du – genom att med­ve­tet trä­na din för­må­ga till upp­märk­sam­het och avslapp­ning. Så här kom­mer du igång.

Läs hela artikeln →