Skip to content

Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Hur samarbetar vi bäst med Artificiell Intelligens?

Artificiell Intelligens (AI) tar sig in i alla områ­den i sam­häl­let – men hur fun­ge­rar AI och vad kan vi utveck­la med hjälp av AI? Hur kan vi ta vara på möj­lig­he­ter­na och vil­ka ris­ker finns? Erik Man, Senior Arkitekt på Edument, lot­sar oss mot stör­re insikt.

Läs hela artikeln →
Feng shui

Prestera på topp med Feng shui på skrivbordet – tre enkla tips

Påverkas du myc­ket av den fysis­ka mil­jön på job­bet? Enligt kine­sisk vis­hets­lä­ra kan du öka din posi­ti­va ener­gi genom att ord­na omgiv­ning­en enligt Feng shui. Här får du tre enk­la knep för ditt skriv­bord – så inred rätt och opti­me­ra din arbetska­pa­ci­tet.

Läs hela artikeln →

Vad är snabbväxarnas hemlighet?

Hur kom­mer det sig att en del före­tag väx­er i rasan­de fart sam­ti­digt som and­ra står helt still? Tillväxtkonsulten Ulf Christiansson från Ahrens slår hål på myter­na och delar med sig av sina bäs­ta tips på hur före­tag kan expan­de­ra genom snabb, lön­sam och uthål­lig till­växt.

Läs hela artikeln →
Ola Olsson

Växla upp affären på ett coworking-kontor

Allt fler upp­skat­tar den sti­mu­lans och flex­i­bi­li­tet som cowor­king-kon­to­ren ger, både för indi­vi­den och för affä­ren. För Ola Olsson har cowor­king-kon­to­ret på World Trade Center i Malmö tagit hans före­tag OHPO Konsult till en helt ny nivå. Här ger han dig sina sex favo­rit­för­de­lar.

Läs hela artikeln →

Öppna upp din egen superkraft med mindfulness

Tänk om du kun­de bli både skar­pa­re och mer avspänd på job­bet, och dess­utom få en mer sti­mu­le­ran­de arbets­dag. Helt enkelt opti­me­ra dig själv och få ut mer av livet. Det kan du – genom att med­ve­tet trä­na din för­må­ga till upp­märk­sam­het och avslapp­ning. Så här kom­mer du igång.

Läs hela artikeln →
Daniel Bergvall

SEB: Är onormalt det nya normala i ekonomin?

Det är en på många sätt för­vir­rad tid just nu, med stor osä­ker­het på oli­ka håll i världs­e­ko­no­min. Dock pekar en hel del siff­ror fort­satt mot en rela­tivt god utveck­ling, så det är vik­tigt att inte låta nega­tiv psy­ko­lo­gi ta över, menar Daniel Bergvall, eko­nom på SEB. Vi sam­man­fat­tar SEB:s kon­junk­tur­rap­port Nordic Outlook September 2019.

Läs hela artikeln →

Knäck koden och nätverka på nya platser

Vissa ver­kar vara föd­da till att nät­ver­ka och behärs­kar kons­ten till ful­lo, medan and­ra kan kän­na sig obe­kvä­ma i typis­ka ming­el­sam­man­hang. Då kan det vara smart att släp­pa på tyg­lar­na lite och hit­ta and­ra plat­ser för att ta kon­takt. Prova de här tip­sen – och bygg affärs­re­la­tio­ner på nya sätt.

Läs hela artikeln →
David Brinnen World Trade Center

Låt omgivning och utsikt boosta dina affärer

Hur myc­ket påver­kas vi av omgiv­ning­en på job­bet? Kan kon­to­rets läge göra skill­nad? David Brinnen på Energy Machines har egen erfa­ren­het av att rätt arbets­mil­jö påver­kar pro­duk­ti­vi­te­ten, och att en gröns­kan­de utsikt lyf­ter kre­a­ti­vi­te­ten – och forsk­ning­en ger stöd för det­ta.

Läs hela artikeln →

Dra nytta av neuromarketing i säljmötet

Hur tol­kar dina poten­ti­el­la kun­der sig­na­ler­na från dig och ditt kon­tor när ni möts i ett säljmö­te? Så här kan du dra nyt­ta av det vi vet om den mänsk­li­ga hjär­nans reak­tio­ner på oli­ka typer av intryck – för att stänga fler affä­rer. Metoden kal­las neuro­mar­ke­ting.

Läs hela artikeln →

Vardagsmotion på jobbet – med smarta redskap

Tappar du lätt fokus på job­bet? Stillasittande arbe­te fram­för datorn gör att krop­pen under­med­ve­tet stäl­ler in sig på vila, vil­ket för­säm­rar vår kon­cent­ra­tion. HR-kon­sul­ten Jonas Magnusson tip­sar om smar­ta sätt att få in var­dags­mo­tion under arbets­da­gen.

Läs hela artikeln →
id accumsan eleifend porta. consequat. Praesent sit non vel, ut Donec in

Pin It on Pinterest