Skip to content

Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

WTC hälsa arbetsplats träning kontor Malmö Lund Helsingborg

Så skapar du en hälsofrämjande arbetsplats

De fles­ta av oss är stil­la­sit­tan­de mel­lan åtta och nio tim­mar per dag, vil­ket gör att vi lät­ta­re blir sju­ka. Men med kre­a­ti­va häl­so­i­ni­ti­a­tiv och smar­ta red­skap kan din arbets­plats i stäl­let främ­ja fris­ka­re, star­ka­re och mer pro­duk­ti­va med­ar­be­ta­re – här får du tre tips på hur du kan göra.

Läs hela artikeln →
ABW-kontor som för medarbetare i olika företag samman.

Få cafékänslan på jobbet – varje dag

I dag väl­jer många att ta med sig datorn och job­ba utan­för kon­to­ret då och då, till exem­pel på ett café. Det ger vari­a­tion från den van­li­ga kon­tors­mil­jön och kan göra oss mer kre­a­ti­va. Men på en så kal­lad akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats, Activity Based Workplace (ABW), går det att få café­käns­lan var­je dag – utan att behö­va läm­na kon­to­ret. Så här fun­ge­rar det.

Läs hela artikeln →
Nätverk-tillväxt-WTC-kontor-lokaler-företag-Malmö-Lund-Helsingborg

Så skördar du nya affärer i ditt nätverk

Gräv där du står, sägs det. Ändå ten­de­rar vi att läg­ga mer tid och resur­ser på att jaga nya kun­der än att göra affä­rer med befint­li­ga kon­tak­ter i våra eta­ble­ra­de nät­verk, trots att det sist­nämn­da ofta är lön­sam­ma­re. Så här kan du som före­tags­le­da­re gene­re­ra fler affä­rer genom ditt nät­verk.

Läs hela artikeln →
Danny Cranmer mindfulness jobbet stress tips WTC Malmö Lund Helsingborg

Mer mindful på jobbet – fem goda vanor att börja med

Vill du mins­ka stres­sen och bli mer mind­ful på job­bet? Då finns det fle­ra bra stun­der att ta vara på under arbets­da­gen. Mindfulnessinstruktören Danny Cranmer tip­sar här om fem enk­la, goda vanor du kan infö­ra på job­bet för att bli mer mind­ful.

Läs hela artikeln →
Sabina Engdahl, Resultify. WTC Malmö Lund Helsingborg tips försäljning marknadsföring kontor lokaler.

Nå nya kunder med social selling

De före­tag som aktivt inte­ra­ge­rar med sina kun­der i soci­a­la medi­er – så kal­lad soci­al sel­ling – ökar gene­rellt sin för­sälj­ning. Men bara om det görs på ett med­ve­tet sätt. Sabina Engdahl, digi­tal mark­nads­fö­ra­re och råd­gi­va­re, ger tre snab­ba tips på vad som fak­tiskt fun­ge­rar i soci­a­la medi­er.

Läs hela artikeln →
Oatly PR tips marknadsföring WTC World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Oatly: Här är PR-strategin som fungerar

Få har kun­nat mis­sa Oatlys fram­gångs­ri­ka mark­nads­fö­ring för hav­re­ba­se­ra­de pro­duk­ter. Men vil­ken stra­te­gi lig­ger egent­li­gen bakom PR-suc­cén, och hur kan ditt före­tag lära av den? Oatlys soci­a­la medi­er-ansva­ri­ga och Art Director delar med sig av PR-kne­pen som fun­ge­rat.

Läs hela artikeln →
Pontus Bodelsson WTC World Trade Center företag ledarskap misstag tips lokaler kontor

Pontus Bodelsson: Mina 5 bästa misstag som ledare

Erfarenhet är att kän­na igen sina miss­tag, menar Pontus Bodelsson, som under 20 år varit vd för fem oli­ka före­tag i för­änd­ring. Nu delar han med sig av sina vik­ti­gas­te miss­tag och vad du som leda­re kan lära av dem för att fat­ta klo­ka­re affärs­be­slut.

Läs hela artikeln →
WTC Malmö Lund Helsingborg ledarskap kontor företag walk and talk

Kom igång med Walk and Talk-samtal på jobbet

Många av oss är stil­la­sit­tan­de stör­re delen av arbets­da­gen, inte minst för att vi sit­ter i möten. Samtidigt vet vi att rörel­se och frisk luft ger nya fris­ka tan­kar – och gör oss mer avspän­da och kre­a­ti­va på job­bet. Häng på tren­den att ta dina med­ar­be­tar­sam­tal eller möten över en pro­me­nad, så kal­la­de Walk and Talk-sam­tal. Det stär­ker även rela­tio­nen mel­lan dig och dina med­ar­be­ta­re.

Läs hela artikeln →
WTC affärsnätverk nätverka tips råd World Trade Center Malmö Lund Helsingborg kontor

Affärsnätverk – din viktigaste investering?

Tillhör du dem som mest går på ming­el och nät­verk­sträf­far när du råkar ha tid över? Att nät­ver­ka kan vara en mer kost­nads­ef­fek­tiv inve­ste­ring i din mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning än du tror. Genom att ta ett aktivt grepp om ditt nät­ver­kan­de ska­par du för­ut­sätt­ning­ar för fler affä­rer – så här fun­ge­rar det.

Läs hela artikeln →
WTC lokaler hyra kontor arbetsplats Malmö Lund Helsingborg säljmöte

Ta hem säljmötet – och vinn affären

Brukar du hål­la dina säljmö­ten ute hos kund? Det finns en stor poäng med att bju­da in kun­den till säljmö­te på din egen arbets­plats, för att ha en stör­re chans att vin­na affä­ren. Så här fun­ge­rar det.

Läs hela artikeln →
id quis, consectetur leo. elit. commodo consequat. libero dolor

Pin It on Pinterest