Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Danny Cranmer mindfulness jobbet stress tips WTC Malmö Lund Helsingborg

Mer mindful på jobbet – fem goda vanor att börja med

Vill du mins­ka stres­sen och bli mer mind­ful på job­bet? Då finns det fle­ra bra stun­der att ta vara på under arbets­da­gen. Mindfulnessinstruktören Danny Cranmer tip­sar här om fem enk­la, goda vanor du kan infö­ra på job­bet för att bli mer mindful.

Läs hela artikeln →
Sabina Engdahl, Resultify. WTC Malmö Lund Helsingborg tips försäljning marknadsföring kontor lokaler.

Nå nya kunder med social selling

De före­tag som aktivt inte­ra­ge­rar med sina kun­der i soci­a­la medi­er – så kal­lad soci­al sel­ling – ökar gene­rellt sin för­sälj­ning. Men bara om det görs på ett med­ve­tet sätt. Sabina Engdahl, digi­tal mark­nads­fö­ra­re och råd­gi­va­re, ger tre snab­ba tips på vad som fak­tiskt fun­ge­rar i soci­a­la medier.

Läs hela artikeln →
Oatly PR tips marknadsföring WTC World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Oatly: Här är PR-strategin som fungerar

Få har kun­nat mis­sa Oatlys fram­gångs­ri­ka mark­nads­fö­ring för hav­re­ba­se­ra­de pro­duk­ter. Men vil­ken stra­te­gi lig­ger egent­li­gen bakom PR-suc­cén, och hur kan ditt före­tag lära av den? Oatlys soci­a­la medi­er-ansva­ri­ga och Art Director delar med sig av PR-kne­pen som fungerat.

Läs hela artikeln →
Pontus Bodelsson WTC World Trade Center företag ledarskap misstag tips lokaler kontor

Pontus Bodelsson: Mina 5 bästa misstag som ledare

Erfarenhet är att kän­na igen sina miss­tag, menar Pontus Bodelsson, som under 20 år varit vd för fem oli­ka före­tag i för­änd­ring. Nu delar han med sig av sina vik­ti­gas­te miss­tag och vad du som leda­re kan lära av dem för att fat­ta klo­ka­re affärsbeslut.

Läs hela artikeln →
WTC Malmö Lund Helsingborg ledarskap kontor företag walk and talk

Kom igång med Walk and Talk-samtal på jobbet

Många av oss är stil­la­sit­tan­de stör­re delen av arbets­da­gen, inte minst för att vi sit­ter i möten. Samtidigt vet vi att rörel­se och frisk luft ger nya fris­ka tan­kar – och gör oss mer avspän­da och kre­a­ti­va på job­bet. Häng på tren­den att ta dina med­ar­be­tar­sam­tal eller möten över en pro­me­nad, så kal­la­de Walk and Talk-sam­tal. Det stär­ker även rela­tio­nen mel­lan dig och dina medarbetare.

Läs hela artikeln →
WTC affärsnätverk nätverka tips råd World Trade Center Malmö Lund Helsingborg kontor

Affärsnätverk – din viktigaste investering?

Tillhör du dem som mest går på ming­el och nät­verk­sträf­far när du råkar ha tid över? Att nät­ver­ka kan vara en mer kost­nads­ef­fek­tiv inve­ste­ring i din mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning än du tror. Genom att ta ett aktivt grepp om ditt nät­ver­kan­de ska­par du för­ut­sätt­ning­ar för fler affä­rer – så här fun­ge­rar det. 

Läs hela artikeln →
WTC lokaler hyra kontor arbetsplats Malmö Lund Helsingborg säljmöte

Ta hem säljmötet – och vinn affären

Brukar du hål­la dina säljmö­ten ute hos kund? Det finns en stor poäng med att bju­da in kun­den till säljmö­te på din egen arbets­plats, för att ha en stör­re chans att vin­na affä­ren. Så här fun­ge­rar det.

Läs hela artikeln →
Daniel Bergvall SEB Nordic Outlook konjunkturrapport WTC World Trade Center företag Malmö

SEB: Svensk tillväxt kommer att öka 2020

Hur ser det eko­no­mis­ka läget ut i Sverige och värl­den just nu? Inte så oro­väc­kan­de som många före­ta­ga­re ver­kar tro, menar Daniel Bergvall, eko­nom på SEB Research and Strategy. I stäl­let bör svens­ka före­tag våga vara mer på hug­get med att sat­sa för att ta del av kom­man­de upp­gång­ar. Vi sam­man­fat­tar SEB:s årli­ga konjunkturrapport.

Läs hela artikeln →
WTC hyra kontor lokal företag Malmö Lund Helsingborg

Nya sätt att mäta hur dina medarbetare mår

Hur har dina med­ar­be­ta­re det på job­bet? Vad skul­le det bety­da för din verk­sam­het om de måd­de bätt­re? Med digi­ta­la verk­tyg kan du mäta dina med­ar­be­ta­res väl­må­en­de på helt nya sätt – snab­ba­re, effek­ti­va­re och med bätt­re upp­följ­ning – och få en mer väl­må­en­de organisation.

Läs hela artikeln →
WTC hyra kontor lokal företagslokal Malmö Lund Helsingborg

Så marknadsför kontoret dig

När det fysis­ka kon­to­ret inte läng­re är en för­ut­sätt­ning för att arbe­ta, blir kon­to­ret för många före­tag i stäl­let ett sätt att byg­ga före­tagskul­tur och varu­mär­ke. Vad säger ditt kon­tor om din verk­sam­het? Ser du hur ditt kon­tor kan påver­ka din för­sälj­ning posi­tivt? Här är fyra sätt att se till att arbets­plat­sen säl­jer ditt erbjudande.

Läs hela artikeln →