Skip to content

Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Oatly PR tips marknadsföring WTC World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Oatly: Här är PR-strategin som fungerar

Få har kun­nat mis­sa Oatlys fram­gångs­ri­ka mark­nads­fö­ring för hav­re­ba­se­ra­de pro­duk­ter. Men vil­ken stra­te­gi lig­ger egent­li­gen bakom PR-suc­cén, och hur kan ditt före­tag lära av den? Oatlys soci­a­la medi­er-ansva­ri­ga och Art Director delar med sig av PR-kne­pen som fun­ge­rat.

Läs hela artikeln →
Pontus Bodelsson WTC World Trade Center företag ledarskap misstag tips lokaler kontor

Pontus Bodelsson: Mina 5 bästa misstag som ledare

Erfarenhet är att kän­na igen sina miss­tag, menar Pontus Bodelsson, som under 20 år varit vd för fem oli­ka före­tag i för­änd­ring. Nu delar han med sig av sina vik­ti­gas­te miss­tag och vad du som leda­re kan lära av dem för att fat­ta klo­ka­re affärs­be­slut.

Läs hela artikeln →
WTC Malmö Lund Helsingborg ledarskap kontor företag walk and talk

Kom igång med Walk and Talk-samtal på jobbet

Många av oss är stil­la­sit­tan­de stör­re delen av arbets­da­gen, inte minst för att vi sit­ter i möten. Samtidigt vet vi att rörel­se och frisk luft ger nya fris­ka tan­kar – och gör oss mer avspän­da och kre­a­ti­va på job­bet. Häng på tren­den att ta dina med­ar­be­tar­sam­tal eller möten över en pro­me­nad, så kal­la­de Walk and Talk-sam­tal. Det stär­ker även rela­tio­nen mel­lan dig och dina med­ar­be­ta­re.

Läs hela artikeln →
WTC affärsnätverk nätverka tips råd World Trade Center Malmö Lund Helsingborg kontor

Affärsnätverk – din viktigaste investering?

Tillhör du dem som mest går på ming­el och nät­verk­sträf­far när du råkar ha tid över? Att nät­ver­ka kan vara en mer kost­nads­ef­fek­tiv inve­ste­ring i din mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning än du tror. Genom att ta ett aktivt grepp om ditt nät­ver­kan­de ska­par du för­ut­sätt­ning­ar för fler affä­rer – så här fun­ge­rar det.

Läs hela artikeln →
WTC lokaler hyra kontor arbetsplats Malmö Lund Helsingborg säljmöte

Ta hem säljmötet – och vinn affären

Brukar du hål­la dina säljmö­ten ute hos kund? Det finns en stor poäng med att bju­da in kun­den till säljmö­te på din egen arbets­plats, för att ha en stör­re chans att vin­na affä­ren. Så här fun­ge­rar det.

Läs hela artikeln →
Daniel Bergvall SEB Nordic Outlook konjunkturrapport WTC World Trade Center företag Malmö

SEB: Svensk tillväxt kommer att öka 2020

Hur ser det eko­no­mis­ka läget ut i Sverige och värl­den just nu? Inte så oro­väc­kan­de som många före­ta­ga­re ver­kar tro, menar Daniel Bergvall, eko­nom på SEB Research and Strategy. I stäl­let bör svens­ka före­tag våga vara mer på hug­get med att sat­sa för att ta del av kom­man­de upp­gång­ar. Vi sam­man­fat­tar SEB:s årli­ga kon­junk­tur­rap­port.

Läs hela artikeln →
WTC hyra kontor lokal företag Malmö Lund Helsingborg

Nya sätt att mäta hur dina medarbetare mår

Hur har dina med­ar­be­ta­re det på job­bet? Vad skul­le det bety­da för din verk­sam­het om de måd­de bätt­re? Med digi­ta­la verk­tyg kan du mäta dina med­ar­be­ta­res väl­må­en­de på helt nya sätt – snab­ba­re, effek­ti­va­re och med bätt­re upp­följ­ning – och få en mer väl­må­en­de orga­ni­sa­tion.

Läs hela artikeln →
WTC hyra kontor lokal företagslokal Malmö Lund Helsingborg

Så marknadsför kontoret dig

När det fysis­ka kon­to­ret inte läng­re är en för­ut­sätt­ning för att arbe­ta, blir kon­to­ret för många före­tag i stäl­let ett sätt att byg­ga före­tagskul­tur och varu­mär­ke. Vad säger ditt kon­tor om din verk­sam­het? Ser du hur ditt kon­tor kan påver­ka din för­sälj­ning posi­tivt? Här är fyra sätt att se till att arbets­plat­sen säl­jer ditt erbju­dan­de.

Läs hela artikeln →
Henrik Szentes riskhantering projekt risker WTC World Trade Center kontor arbetsplats

Fem steg till smart riskhantering i projekt

Många pro­jekt på job­bet drab­bas av för­se­ning­ar och blir dyra­re än för­vän­tat. Hur kan du mini­me­ra ris­ker­na för att något går snett i dina pro­jekt? Avsätt tid för risk­han­te­ring från start – så und­vi­ker du kost­sam­ma bekym­mer läng­re fram, menar exper­ten Henrik Szentes. Här tip­sar han om en femstegs­mo­dell för smart risk­han­te­ring.

Läs hela artikeln →
Anette Melander Berg, tillväxt, företag, WTC, World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Experten: Här är receptet på tillväxt

Vad är det som gör att vis­sa före­tag väx­er så det kna­kar, medan and­ra tram­par vat­ten? De tre ingre­di­en­ser­na i fram­gångsre­cep­tet för till­växt är ledar­skap, med­ar­be­tar­skap och ”kund­skap”, menar för­fat­ta­ren och närings­livs­di­rek­tö­ren Anette Melander Berg. Här ger hon sitt beprö­va­de recept på till­växt.

Läs hela artikeln →
dolor. amet, in leo id, mi, lectus mattis dolor id

Pin It on Pinterest