Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Susanne Jarlskog, ergonom, inreda kontoret, ergonomi, hållning, arbetsmiljö

Så bör du inreda kontoret för att må bättre

Många av oss har ont i krop­pen på job­bet utan att reflek­te­ra över var­för. Så här kan du inre­da kon­to­ret för att ska­pa en bätt­re atmo­sfär, enligt ergo­no­mis­pe­ci­a­lis­ten Susanne Jarlskog.

Läs hela artikeln →
Annelie Johansson, Happy Economy, lyckliga medarbetare, vinst, företag

Lyckliga medarbetare ger företaget större vinst

Lyckliga med­ar­be­ta­re ger stör­re vinst och affärsnyt­ta – när­ma­re bestämt möj­lig­het till dub­ble­rad års­vinst i ett genom­snitt­ligt aktie­bo­lag som höjer lyc­ko­ni­vån på arbets­plat­sen. Det menar Annelie Johansson, vd på Happy Economy. Här är hen­nes tre bäs­ta tips för lyck­li­ga­re medarbetare.

Läs hela artikeln →
Stefan Karlsson, EKN, affärsmöjligheter i Asien, skånska företag, export

“Världens affärsmöjligheter i Asien för svenska företag”

Svenska före­tag har värl­dens affärs­möj­lig­he­ter i Asien, menar Stefan Karlsson på Exportkreditnämnden (EKN). När EKN sät­ter kre­dit­be­tyg på värl­dens län­der, på lik­nan­de sätt som ban­ker kre­dit­be­dö­mer pri­vat­per­so­ner, ser till­väx­ten i Asien star­ka­re ut än någon annanstans.

Läs hela artikeln →
Anna Stellinger, kommerskollegium, WTC Malmö, World Trade Center, trender, globala handeln, handel med utlandet

Sex trender: Så utvecklas vår handel med utlandet

Hur ska du som före­ta­ga­re i Sverige tän­ka kring och pla­ne­ra han­del med utlan­det? Anna Stellinger, gene­ral­di­rek­tör på Kommerskollegium, iden­ti­fi­e­rar sex star­ka tren­der i den glo­ba­la han­deln – så här påver­kar de utrikesaffärerna.

Läs hela artikeln →
Susanne Spector, Nordea Markets, konjunkturprognos, konjunkturrapport, ekonomi, tillväxt, företag, WTC, World Trade Center Malmö

Nordeas konjunkturprognos: Skåne mest optimistiskt

När Nordea sam­man­fat­tar kon­junk­tur­pro­gno­sen för svensk eko­no­mi höjs ett var­ning­ens fing­er för över­tron på till­väx­ten. Samtidigt är det i Skåne och Blekinge som opti­mis­men är som störst. Så här ska du som arbets­gi­va­re tän­ka enligt Nordea.

Läs hela artikeln →
David Brinner, Energy Machines, WTC Malmö, World Trade Center, kontor, lokaler, arbetsplats, tillväxt

Så väljer du kontor för tillväxt

Vad ska du tän­ka på när ditt före­tag väx­er och behö­ver nytt kon­tor? “Vi leta­de efter en kostym som var­ken blev för stor eller för liten för vår resa”, säger David Brinnen på Energy Machines. Här är hans bäs­ta tips för dig som letar, eller snart kom­mer att behö­va leta, nytt kontor.

Läs hela artikeln →
Christer Larsson, Helena Paulsson, innovation, Skåne, Västra hamnen, entreprenörskap, företag, Malmö, WTC, World Trade Center

I Västra Hamnen blomstrar skånsk innovation

När ame­ri­kans­ka affärs­tid­ning­en Forbes lis­tar värl­dens mest inno­va­ti­va stä­der, sett till anta­let patent i för­hål­lan­de till anta­let invå­na­re, ham­nar Malmö till­sam­mans med Lund på en fjär­de­plats som gro­grun­der för innovation.

Läs hela artikeln →
sylvia schwaag serger, vinnova, mångfald, företag, WTC Malmö, World Trade Center

Mångfald i teamet en säker väg till nya marknader

Vem kan en utländsk mark­nad bätt­re än någon med bak­grund i den delen av värl­den? Skånska före­tag som vill in i nya län­der bör lära av ame­ri­kans­ka star­tups – och byg­ga team med mång­fald, menar Vinnovas Sylvia Schwaag Serger.

Läs hela artikeln →
Ylva Berg, Business Sweden, svensk export, Asien, tillväxt, företag, handel

”Stor potential för svensk export till Asien”

Förra året vän­de det för svensk export. Efter en lång­va­rig nedåt­gå­en­de trend behöll Sverige sin mark­nads­an­del av den glo­ba­la export­mark­na­den och färs­ka siff­ror visar att svensk export fort­sät­ter utveck­las i snabb takt. Potentialen finns inte minst i Asien. Såhär bör svens­ka före­ta­ga­re tänka.

Läs hela artikeln →
Daniel Bergvall, SEB Research and Strategy, konjunkturrapport, högkonjunktur, WTC, World Trade Center Malmö

SEB: Så länge håller högkonjunkturen i sig

Hur länge kan hög­kon­junk­tu­ren fort­gå, och hur bör svens­ka före­tag för­hål­la sig till den eko­no­mis­ka med­vind som råder i dag? SEB stäl­ler en ljus pro­gnos: Delar av världs­e­ko­no­min går mot en rekord­lång peri­od av återhämtning.

Läs hela artikeln →