Pontus Bodelsson: Mina 5 bästa misstag som ledare

Erfarenhet är att känna igen sina misstag, menar Pontus Bodelsson, som under 20 år varit vd för fem olika företag i förändring. Nu delar han med sig av sina viktigaste misstag och vad du som ledare kan lära av dem för att fatta klokare affärsbeslut.

Under sina år som vd på Sydsvenskan, Nationalencyklopedin, Helsingborgs Dagblad, QuickWise och reklam­by­rån MOR har Pontus Bodelsson hun­nit begå ett stort antal miss­tag som ledare.

Nu arbe­tar han aktivt med att dela med sig av sina insik­ter till and­ra che­fer och leda­re. Dels genom att hål­la före­drag över hela lan­det, bland annat på World Trade Center Malmö Lund Helsingborg, dels genom sin bok Ledarskap för för­änd­ring – mina 79 bäs­ta misstag.

– I för­änd­rings­ar­be­te finns väl­digt många fall­gro­par. Därför är det en god idé att få höra om hur and­ra fal­lit ner i des­sa, för att för­hopp­nings­vis kun­na und­vi­ka dem själv. Forskning visar dess­utom att vi har lite lät­ta­re att lära av and­ras miss­tag än av våra egna, säger Pontus Bodelsson.

Här delar han med sig av någ­ra av sina bäs­ta miss­tag, och för­kla­rar hur du kan lära av dem för att växa och utveck­las som ledare.

 

Största misstaget: Att inte prata om misstag

Ett van­ligt pro­blem är att vi ser våra miss­lyc­kan­den enbart som något nega­tivt. Vi för­sö­ker döl­ja dem och rusa vida­re i arbe­tet, utan att reflek­te­ra över vad vi fak­tiskt kan lära av dem, menar Pontus Bodelsson.

“If you want to incre­a­se your suc­cess rate, doub­le your fai­lu­re rate.” – Thomas J. Watson, f.d. vd för IBM 
Men miss­tag är en oer­hört vär­de­full käl­la till erfa­ren­het som är dum att mis­sa. De fles­ta av oss är foku­se­ra­de på att mini­me­ra ris­ker i oli­ka pro­jekt och upp­drag, och det är för­stås bra – men för att verk­li­gen nå fram­gång mås­te vi kom­bi­ne­ra det med att även våga spän­na bågen.

 

– Du behö­ver ska­pa en kul­tur där det är okej att begå miss­tag och där miss­tag ses som vär­de­ful­la. Om det är pin­samt att erkän­na miss­tag på din arbets­plats går ni alla mis­te om vär­de­full erfa­ren­het i orga­ni­sa­tio­nen, säger han.

Även den pris­be­lön­te vd:n för spel­bo­la­get Massive Entertainment, David Polfeldt, har lyft fram sam­ma bud­skap. Läs mer här: ”Ledarskap är att för­stå vär­det av misstag”.

Hur kan du då ska­pa en mer tillå­tan­de kul­tur i din organisation?

 

Tillåt misstag – och lyckas bättre i tider av förändring

Att få dina med­ar­be­ta­re att våga pra­ta mer om sina miss­tag kan ta tid, men det bör­jar med dig som leda­re. Du kan visa vägen för dina kol­le­gor genom att ofta­re lyf­ta fram dina egna miss­tag och dis­ku­te­ra dem öppet, tip­sar Pontus Bodelsson.

Är du tyd­lig med att det hjäl­per er alla att fat­ta klo­ka­re beslut kom­mer det att gyn­na affä­rer­na. Framför allt kom­mer du att mär­ka det­ta när ni står inför sto­ra förändringar.

Alla fem bolag som Pontus Bodelsson varit vd för har genom­gått snab­ba och sto­ra för­änd­ring­ar med fokus på digi­ta­li­se­ring och inno­va­tion. För både Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Nationalencyklopedin hand­la­de det om att digi­ta­li­se­ra hela affären.

De upp­dra­gen hade Pontus Bodelsson och hans kol­le­gor inte kla­rat om de inte vågat vara öpp­na om sina miss­tag och utma­ning­ar med varand­ra. Det lade grun­den för ett star­ka­re engagemang.

– Jag tror att det har varit den helt avgö­ran­de nyc­keln till att lyc­kas. Få saker är så job­bi­ga som att möta för­änd­rings­ut­ma­ning­ar, och utan enga­ge­mang blir det näs­tan omöj­ligt, säger han.

 

Fem av Pontus Bodelssons bästa misstag – och lärdomar

Hur kan du lära av Pontus Bodelsson, och slip­pa begå sam­ma miss­tag som han i ditt ledar­skap? Så här beskri­ver han fem av sina bäs­ta miss­tag och lärdomar.

 

1. Misstag: Att måla upp en alltför orealistisk bild

Genom att miss­lyc­kas med att kom­bi­ne­ra orden posi­tiv och rea­lism har jag ibland bli­vit all­de­les för posi­tiv som leda­re. Det har ska­pat tro­vär­dig­hets­pro­blem bland med­ar­be­tar­na och tagit lång tid att reparera.

Lärdom: Var all­tid först och främst rea­lis­tisk, även om det känns tråkigare.

 

2. Misstag: Att vara otålig och inte låta förändringar ta sin tid

Ibland har jag glömt bort att mod ofta ock­så inne­bär att ha tåla­mod. Jag har sprung­it ifrån res­ten av orga­ni­sa­tio­nen i för­änd­rings­ti­der utan att först se till att alla varit med på tåget, vil­ket all­tid lett till pro­blem förr eller senare.

Lärdom: Förändring mås­te få ta tid – och hela orga­ni­sa­tio­nen mås­te hänga med.

 

3. Misstag: Att inte ta hänsyn till utmaningen med förändring

Jag har inte all­tid lyc­kats visa för­stå­el­se för att för­änd­ring tar hår­da­re på vis­sa med­ar­be­ta­re i orga­ni­sa­tio­nen än andra.

Lärdom: Förändring kan göra ont när stag­ne­ran­de delar av orga­ni­sa­tio­nen läggs ner och det sat­sas på helt nya gre­nar. Visa all­tid respekt för det­ta och pra­ta öppet med alla i företaget.

Detta krä­ver att du är agil och lyhörd som leda­re. Läs mer: Är du en agil ledare?

 

4. Misstag: Inte vara äkta hela vägen ut

Ibland har mina ambi­tio­ner inte rim­mat med vad med­ar­be­tar­na upp­levt att jag lyc­kats genom­fö­ra. Pratar du om att invol­ve­ra dina med­ar­be­ta­re i någon­ting mås­te du fak­tiskt ock­så göra det – inte bara för­sö­ka få med dem i pro­jek­ten i efterhand.

Lärdom: Som leda­re är det väl­digt lätt att bli avslö­jad med ett ”oäk­ta” bete­en­de, i syn­ner­het under för­änd­rings­ar­be­te. Tänk noga ige­nom hur du ska invol­ve­ra dina med­ar­be­ta­re i oli­ka beslut, men ock­så i vil­ka frå­gor du inte kan invol­ve­ra dem. Var tyd­lig med vad som gäller.

 

5. Misstag: Krångla till strategier

För att få för­änd­rings­stra­te­gi­er att ver­ka mer genom­ar­be­ta­de har jag ofta krång­lat till det och lagt till för myc­ket infor­ma­tion. Det har bara gjort stra­te­gi­er­na svå­ra­re att förstå.

Lärdom: Fokusera på att ta fram distink­ta bud­skap som kon­tras­te­rar mot nulä­get. Ibland är det just det bort­val­da som tyd­li­gast visar förändringsriktningen.

 

Bonustips: Kom ihåg det väl­kän­da uttryc­ket ”Culture eats stra­te­gy for bre­ak­fast”. Min erfa­ren­het är att många sty­rel­ser inte alls har för­stått att före­tagskul­tur har myc­ket stör­re genom­slags­kraft än stra­te­gi­er. Utan ett med­ve­tet arbe­te med kul­tur och vär­de­ring­ar hän­der abso­lut ingen­ting, hur snyg­ga stra­te­gi­er du än har.

När kul­tur och stra­te­gi sam­ver­kar kan för­änd­ring­ar ske snabbt.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.