Prestera på topp med Feng shui på skrivbordet – tre enkla tips

Påverkas du mycket av den fysiska miljön på jobbet? Enligt kinesisk vishetslära kan du öka din positiva energi genom att ordna omgivningen enligt Feng shui. Här får du tre enkla knep för ditt skrivbord – så inred rätt och optimera din arbetskapacitet.

Feng shui är en mång­tu­sen­å­rig öster­ländsk vis­hets­lä­ra som hand­lar om hur vi påver­kas av mil­jön run­tom­kring oss – ute i natu­ren, i vårt hem och inte minst på arbets­plat­sen, där vi trots allt till­bring­ar störs­ta delen av vår vak­na tid. Ljus, fär­ger och mate­ri­al påver­kar vår ener­gi, och nyc­kelor­den är har­mo­ni och balans. På job­bet kan du använ­da Feng shui på ditt skriv­bord – när det gäl­ler allt från hur skriv­bor­det pla­ce­ras i rum­met till vad du pla­ce­rar på det och hur.

Här kan du ock­så läsa mer om hur du inre­der ditt kon­tor för ökad pro­duk­ti­vi­tet

Grunden för Feng shui är baguakartan – en karta över livet

Ett grund­läg­gan­de verk­tyg för hur du inre­der enligt Feng shui är den så kal­la­de bagu­akar­tan. Den består av ett rut­nät över nio områ­den som appli­ce­ras i ett rum eller i det här fal­let – på ditt skriv­bord. Dessa mot­sva­rar oli­ka delar av livet; rike­dom och väl­stånd, beröm­mel­se och ryk­te, kär­lek och rela­tio­ner, familj, häl­sa, kre­a­ti­vi­tet, kun­skap, kar­riär och stöd i livet och resor. Genom att ta ett grepp om des­sa områ­den och inre­da ditt skriv­bord uti­från dem, kan du få mer posi­tiv ener­gi och där­med ett max­i­malt jobb­flö­de.

Tre enkla Feng shui-knep för ditt skrivbord

Så här kan du med hjälp av Feng shui på ditt skriv­bord bli mer moti­ve­rad och pre­ste­ra på topp.

  1. Placera ditt skrivbord rätt

Oavsett om du sit­ter i ett kon­tors­land­skap eller i eget rum är pla­ce­ring­en av ditt skriv­bord vik­tigt. Den opti­ma­la pla­ce­ring­en av skriv­bor­det är att vän­da det mot dör­ren så att du ser när någon kom­mer in i rum­met. Att sit­ta med ryg­gen mot en dörr kan påver­ka din ener­gi nega­tivt. Rent instink­tivt är vi all­tid upp­märk­sam­ma på om något hän­der utan­för vårt syn­fält, för att tidigt upp­täc­ka even­tu­el­la faror. Därför kan en enkel sak som ett fel­pla­ce­rat skriv­bord göra att du blir dis­tra­he­rad och stö­ra ditt arbets­fo­kus. I ett stör­re land­skap kan det vara en utma­ning att lösa det­ta, och då gäl­ler det att väga sam­man oli­ka per­so­ners behov med de tra­fik­flö­den som upp­står.

  1. Rena ytor utan röra

Ett rörigt skriv­bord påver­kar de fles­ta nega­tivt, och oav­sett om vi kal­lar det ett kre­a­tivt kaos eller inte så kan det höja din stress­ni­vå och där­med ge dig nega­tiv ener­gi i form av irri­ta­tion. Håll hela tiden ord­ning på ditt skriv­bord och se till att ytor­na är rena så ökar du din för­må­ga att foku­se­ra.

På ett akti­vi­tets­ba­se­rat kon­tor finns det ibland en no-cam­ping poli­cy i gemen­sam­ma utrym­men. Det inne­bär bland annat att du ald­rig läm­nar kvar någon­ting på skriv­bor­det utan istäl­let för­va­rar dina saker i ditt pri­va­ta skåp. Detta är ett bra sätt att all­tid hål­la ord­ning på alla gre­jer och där­med kun­na foku­se­ra på topp.

Läs mer här om för­de­lar­na med att arbe­ta på ett akti­vi­tets­ba­se­rat kon­tor

  1. Placera dina saker på ett medvetet sätt 

Ta hjälp av bagu­akar­tan när du ska pla­ce­ra saker på ditt skriv­bord. Dela in skriv­bor­det i nio områ­den så att de repre­sen­te­ra oli­ka delar av ditt liv. Välj ett eller fle­ra områ­den som kan boos­ta din moti­va­tion och ener­gi. Håll dig till högst tre områ­den för att und­vi­ka att ska­pa röra. Försök att all­tid ha helt ren yta på minst hal­va skriv­bor­det för att inte stö­ra eller bloc­ke­ra kre­a­ti­vi­te­ten.

Placera sedan ut sym­bo­lis­ka saker i dina val­da områ­den. Väljer du till exem­pel kar­riär, pla­ce­rar du något som påmin­ner dig om det­ta, exem­pel­vis ett diplom eller ett moti­ve­ran­de citat, rakt fram­för dig på skriv­bor­det. Väljer du kun­skap pla­ce­rar du till exem­pel en refe­rens­bok eller en bild av en erkänd fors­ka­re i det främ­re vänst­ra hör­net av skriv­bor­det. Prova dig fram genom att änd­ra och utvär­de­ra längs vägen, för att hit­ta just ditt sätt att använ­da Feng shui för att bli mer effek­tiv och kre­a­tiv på job­bet.

Feng shui kom­mer inte att för­änd­ra din arbets­pre­sta­tion radi­kalt, men kan ge dig en boost när det gäl­ler ener­gi och fokus. Samtidigt som du aktivt påmin­ner dig själv om de delar av livet som du vär­de­sät­ter eller vill för­bätt­ra. På så vis upp­står en väx­el­ver­kan mel­lan oli­ka delar av ditt liv, där de drar varand­ra åt det håll du öns­kar.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.