Purity Vodka-entreprenören om drivkraften bakom succén

Utan marknadsföringsbudget men med en genuin passion och vilja att lansera ett äkta hantverk. Så började Thomas Kuuttanens resa med Purity Vodka. I dag är hans produkt den mest prisbelönta i sitt slag. I backspegeln ser han vilka framgångsfaktorerna varit. Så här kan du lära av hans resa.

Purity Vodka är ett litet och exklu­sivt svenskt vod­ka­mär­ke, med till­verk­ning enligt gam­mal hant­verk­stra­di­tion på Ellinge slott utan­för Eslöv. Sedan dryc­ken lan­se­ra­des 2005 har den vun­nit alla sto­ra, inter­na­tio­nel­la sprit­täv­ling­ar och man­nen bakom fram­gång­en, Thomas Kuuttanen, utsågs ock­så för­ra året till International Master Blender of the Year.

Men hur bör­ja­de det hela, och vil­ka har driv­kraf­ter­na och utma­ning­ar­na varit längs vägen?

− Jag kom­mer från en bank­fa­milj, med stort intres­se för mat och dryck. När and­ra famil­jer läs­te rese­ka­ta­lo­ger, satt vi med vinat­las för att bestäm­ma vart vi skul­le åka på semes­ter. Eftersom många i bran­schen är pas­sio­ne­ra­de är det enkelt att ska­pa rela­tio­ner, så vi fick många vän­ner på våra resor, berät­tar han.

Just rela­tio­ner skul­le visa sig vara en avgö­ran­de fram­gångs­fak­tor för Kuuttanen. 

Marknadsföringen blev ett fotarbete – utan budget

Allt bör­ja­de med att famil­jen Kuuttanen, som består av Thomas och hans bror Peter samt deras far och mor, fick en för­frå­gan från vän­nen Prinz von Hessen i Rheingau om att hjäl­pa till att åter­lan­se­ra ett vin i Sverige. Då viss­te de ingen­ting om hur den svens­ka mono­pol­mark­na­den fun­ge­ra­de, men vil­le hjäl­pa sin vän.

− Vi arbe­ta­de med det­ta på vår ledi­ga tid. Det gick så bra att även prin­sens vän­ner vil­le ha vår hjälp. Det som drev oss var vårt sto­ra och gemen­sam­ma intres­se för goda dryc­ker, berät­tar Thomas Kuuttanen.

Snart hop­pa­de de av sina van­li­ga jobb för att star­ta vinim­port­fö­re­ta­get Symposium. De kom tidigt över­ens om att för­sö­ka job­ba så myc­ket som möj­ligt med lika­sin­na­de, och val­de där­för bort sto­ra, inter­na­tio­nel­la leve­ran­tö­rer och inrik­ta­de sig på små­ska­li­ga, famil­jeäg­da före­tag.

− Det med­för­de att vi fick kla­ra oss utan mark­nads­fö­rings­bud­ge­tar och blev tvung­na att job­ba på ett annat sätt. Vi till­bring­a­de myc­ket tid hos våra leve­ran­tö­rer för att lära oss mer om pro­duk­ter­na, och utbil­da­de sedan som­me­li­e­rer, bar­ten­ders, krö­ga­re och jour­na­lis­ter i hela Sverige, berät­tar Kuuttanen.

Det skul­le visa sig vara ytter­li­ga­re en fram­gångs­fak­tor för dem.

Frågan du måste ställa dig som entreprenör

Thomas Kuuttanen berät­tar om sin resa med en glö­dan­de pas­sion. Han berät­tar att famil­jen under många år när­mast gjor­de sitt jobb till sin mis­sion.

− Vi lade ner enormt myc­ket arbe­te och det hade inte varit möj­ligt utan vårt sto­ra intres­se. Mitt råd till and­ra som vill för­verk­li­ga en dröm är att stäl­la sig frå­gan: Är pas­sio­nen så stark att jag är beredd att off­ra annat längs vägen?

– Man mås­te vara beredd på att leva och andas sin vision, även de dagar då man kanske egent­li­gen inte har den tid och ener­gi som krävs, säger han.

Besökte leverantörerna för att förbättra produkten

Under Thomas Kuuttanens många besök hos leve­ran­tö­rer­na del­tog han i att sty­ra om pro­duk­tio­nen för att bätt­re pas­sa den svens­ka mark­na­den. Det gjor­de att han stän­digt var invol­ve­rad i själ­va till­verk­nings­pro­ces­sen, vil­ket skul­le visa sig vara en vik­tig nyc­kel till fram­gång. Kvaliteten blev bätt­re och för­sälj­ning­en öka­de.

Efter att ha byggt upp stor kun­skap kring till­verk­ning­en av sprit­dryc­ker, och gene­rellt kring den svens­ka dryc­keshi­sto­ri­en, bör­ja­de det klia i fing­rar­na att ta fram en egen pro­dukt. Valet föll så små­ning­om på vod­ka, en pro­dukt Thomas Kuuttanen tidi­ga­re hade sett som gans­ka trå­kig och indust­ri­ell – men nu såg stor utveck­lings­po­ten­ti­al i.

− Ju mer jag lär­de mig desto mer fasci­ne­rad blev jag. Före indust­ri­a­li­se­ring­en till­ver­ka­des även vod­ka små­ska­ligt och för hand, och jag kän­de att här finns det någon­ting spän­nan­de som gått för­lo­rat, berät­tar han.

En bra sto­ry och ett kun­skaps­arv. Det blev Kuuttanens två red­skap för att snick­ra vida­re på ett nygam­malt hant­verk som skul­le visa sig vin­na pri­ser över hela värl­den.

Bästa vägen framåt med liten budget

Thomas Kuuttanen bör­ja­de expe­ri­men­te­ra, och fick efter fle­ra år fram en pro­dukt som han ställ­de upp med i värl­dens störs­ta sprit­täv­ling, International Wine & Spirits Competition i London. Det led­de till första­pris.

Med ett sådant erkän­nan­de i ryg­gen såg Kuuttanen att han kun­de bör­ja fila på en stör­re plan och söka finan­sie­ring. Han sök­te kapi­tal hos loka­la inve­ste­ra­re och val­de att job­ba vida­re med pro­duk­ten Purity Vodka utan­för Symposion, för att foku­se­ra på det varu­mär­ket sepa­rat.

Efter någ­ra år stod famil­jens eget des­til­le­ri fär­digt på Ellinge slott utan­för Eslöv. Tanken var att låta mål­grup­pen kom­ma när­ma­re pro­duk­ten, genom att kun­der och and­ra kan kom­ma dit och se hur pro­duk­tio­nen går till, och upp­le­va ”allt som sit­ter i väg­gar­na”.

− Det är så små till­ver­ka­re job­bar – genom att byg­ga rela­tio­ner och ska­pa vär­de. Har man stor pas­sion och väl­digt liten mark­nads­fö­rings­bud­get är det den bäs­ta vägen fram­åt, för­kla­rar Kuuttanen.

Fördelar och nackdelar med lustdrivna projekt

En utma­ning Thomas Kuuttanen har upp­levt är allt det hår­da arbe­te som kom­mer av vil­jan och nöd­vän­dig­he­ten att göra all­ting själv. Risken med att dri­vas av lust, intres­se och pas­sion, menar han, är att man läg­ger ner opro­por­tio­ner­ligt myc­ket tid på att utveck­la sin pro­dukt. Men det är ju så him­la roligt.

− Det har såklart varit lite slit­samt både för mig och min familj. Samtidigt är det en för­del att fak­tiskt träf­fa folk och få visa att man har kun­skap, pas­sion och menar all­var, berät­tar han.

– Man bru­kar säga att om man vetat hur myc­ket arbe­te som fak­tiskt kräv­des för att genom­fö­ra någon­ting så hade man inte satt igång – men jag tror fak­tiskt inte att det gäl­ler mig. Att nu få se den här fan­tas­tis­ka pro­duk­ten nå ut till allt fler kon­su­men­ter, är en till­freds­stäl­lan­de belö­ning för allt slit, säger han.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.