Qgroup attraherar talanger – med sitt kontor

Hur lyckas man rekrytera och behålla de vassaste medarbetarna? Enligt IT-företaget Qgroup spelar kontoret och arbetsmiljön en stor roll för att locka talanger – och generera tillväxt och fler affärer. Vi hälsade på i Qgroups lokaler för att se vad det är som lockar.

När vi sti­ger in på IT-kon­sult­fö­re­ta­get Qgroups huvud­kon­tor i cen­tra­la Malmö tror vi först att vi kom­mit till ett bou­ti­que-hotell.

Inredningen är ele­gant och sober i mus­ti­ga fär­ger och med stil­ful­la detal­jer. Stora öpp­na ytor sam­sas med mind­re rum i oli­ka sti­lar, och stäm­ning­en är på något vis avslapp­nad och foku­se­rad sam­ti­digt.

Qgroup WTC World Trade Center kontor arbetsplats hyra Malmö Lund Helsingborg

Här finns i stort sett inga fas­ta skriv­bords­plat­ser – med­ar­be­ta­re sit­ter där det pas­sar dem bäst bero­en­de på arbets­upp­gif­ter­na. Eftersom ljud­mil­jön är däm­pad är det enkelt att hit­ta en plats där man får lugn och ro.

Idén till kon­to­ret häm­ta­de ägar­na från de sto­ra inter­net­bo­la­gen i San Fransisco.

− När jag besök­te dem för ett antal år sedan blev det en rik­tigt wow-upp­le­vel­se för mig. Kan det se ut såhär på ett kon­tor? Kan man job­ba såhär? Här finns det lite att ta med sig hem, tänk­te jag, och det gjor­de vi, berät­tar Mikael Kretz, en av Qgroups grun­da­re och delä­ga­re.

Och det skul­le visa sig vara ett vin­nan­de kon­cept för före­ta­gets fram­gång. Så här tänk­te Qgroup – och så här kan du tän­ka för ditt eget kon­tor.

Qgroup WTC World Trade Center kontor arbetsplats hyra Malmö Lund Helsingborg

 

Snyggt kontor är en konkurrensfördel

− Alla som kom­mer hit blir väl­digt för­tjus­ta. Vi har till och med haft kun­der, poten­ti­el­la kun­der och sam­ar­bets­part­ners som velat låna våra rum för bre­ak­out ses­sions och and­ra akti­vi­te­ter, berät­tar Mikael Kretz.

Han för­kla­rar att flex­i­bi­li­te­ten på kon­to­ret gör att man all­tid kan hit­ta den per­fek­ta plat­sen för en arbets­upp­gift, och att man får omväx­ling.

Det, och kon­to­rets annorlun­da karak­tär, impo­ne­rar på kun­der och nya med­ar­be­ta­re redan vid förs­ta besö­ket.

− När kan­di­da­ter kom­mer hit har de kanske varit på ett par and­ra stäl­len tidi­ga­re och kän­ner – oj, det här var annorlun­da. Det är en sak att säga att man är annorlun­da, men en helt annan sak att fak­tiskt visa att man är annorlun­da. Detta ger oss ovär­der­li­ga för­de­lar när det gäl­ler rekry­te­ring. Vi mär­ker att vår rekry­te­rings­takt har ökat, inte bara bero­en­de på vårt kon­tor såklart, men det är abso­lut en vik­tig del.

Qgroup WTC World Trade Center kontor arbetsplats hyra Malmö Lund Helsingborg

 

Inspiration från de stora internetbolagen

Qgroup består av 400 med­ar­be­ta­re i ett moder­bo­lag och 24 dot­ter­bo­lag. Den ope­ra­ti­va verk­sam­he­ten är foku­se­rad till Sverige, men man har även kon­tor i bland annat London, New York och San Fransisco. Kunderna finns över hela värl­den.

Tillväxten är stark – man rekry­te­rar runt 15 per­so­ner var­je månad. Att ska­pa en arbets­mil­jö där med­ar­be­tar­na verk­li­gen tyc­ker om att vara är en av Qgroups avgö­ran­de fram­gångs­fak­to­rer.

− Vi upp­munt­rar ock­så att kon­to­ren används utan­för kon­tors­tid, så att de utnytt­jas så myc­ket som möj­ligt – till exem­pel om man vill ha en AW eller liten fest med sina vän­ner. Det byg­ger rela­tio­ner och är dess­utom väl­digt kul och trev­ligt. Man till­bring­ar myc­ket tid på job­bet, och livet är för kort för att vara trå­kig, avslu­tar Mikael Kretz.

Qgroup WTC World Trade Center kontor arbetsplats hyra Malmö Lund Helsingborg

 

Göra om kontoret? Här är Mikael Kretz 3 tips:

  1. Börja med att ska­pa kon­to­rets hjär­ta – det vill säga gemen­skapsy­tan som ska dra till sig män­ni­skor – och lägg kru­tet där. Gå sedan vida­re till and­ra rum och utrym­men.
  2. Hitta ett inspi­ra­tions­te­ma, anting­en sam­ma för hela kon­to­ret eller oli­ka teman för oli­ka delar eller rum. Ett starkt tema ska­par en intres­sant käns­la och ger vari­a­tion, sam­ti­digt som det främ­jar med­ar­be­tar­nas kre­a­ti­vi­tet.
  3. Om du verk­li­gen vill ta ett helt nytt grepp om kon­to­ret mås­te du ta hjälp av proffs, som kan läg­ga upp en plan, se hel­he­ten och tän­ka på alla detal­jer som ska till för att det ska bli rik­tigt bra i läng­den.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.