Så attraherar du generation Y med ditt ledarskap

Vilka krav ställer den rastlösa Generation Y, också kallad Millennials, på en arbetsgivare i dag? Medarbetare födda på 80- och 90-talet kan ha andra förväntningar på ditt ledarskap än vad äldre generationer har. Sofie Bergdahl på Lunicore Studentkonsult ger sina bästa tips.

När nya gene­ra­tio­ner som Generation Y stor­mar in på arbets­mark­na­den för­änd­ras dyna­mi­ken i före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Yngre med­ar­be­ta­re kan ha and­ra för­vänt­ning­ar på vil­ka behov job­bet ska fyl­la i livet och var­da­gen, men de kan ock­så erbju­da nya kom­pe­ten­ser.

Det stäl­ler sär­skil­da krav på ledar­ska­pet.

Den tidi­ga­re gene­ra­tio­nen, Generation X, ten­de­rar att vara loja­la mot sin arbets­gi­va­re och stan­na länge i sam­ma tjänst, medan de digi­ta­la infö­ding­ar­na i Generation Y byter jobb ofta­re och vill gär­na se per­son­lig utveck­ling som en natur­lig del av arbe­tet.

Hur kan du som chef eller leda­re bli attrak­tiv för Generation Y, loc­ka till dig de bäs­ta talang­er­na och se till att de inte­gre­ras väl med and­ra gene­ra­tio­ner på arbets­plat­sen?

Sofie Bergdahl, vd för Lunicore Studentkonsult, ett av Nordens störs­ta stu­dent­driv­na kon­sult­bo­lag, har ofta en dia­log med upp­drags­gi­va­re om hur de kan attra­he­ra yng­re indi­vi­der och på vil­ket sätt deras för­vänt­ning­ar skil­jer sig från tidi­ga­re gene­ra­tio­ner.

Hon ser fram­för allt två sto­ra skill­na­der som är vik­ti­ga att arbe­ta med.

 

Stärk ditt varumärke som arbetsgivare för Generation Y

Den förs­ta är att yng­re arbets­ta­ga­re gör myc­ket mer rese­arch om oli­ka arbets­gi­va­re inför en ny anställ­ning. Det är arbets­ta­ga­rens mark­nad och yng­re arbets­ta­ga­re med nya kom­pe­ten­ser har möj­lig­het att vara kräs­na – de letar länge, väl­jer och vra­kar och jäm­för arbets­gi­va­re innan de ansö­ker.

”Nyfikenhet mås­te ses som lika vik­tigt som erfa­ren­het.”
Inte säl­lan går de för­bi de van­li­ga kon­tak­ty­tor­na, som HR och and­ra utval­da repre­sen­tan­ter, och tar kon­takt med med­ar­be­ta­re för att föra en dia­log direkt med dem som kan beskri­va arbets­plat­sen.

Därför är det vik­ti­ga­re än någon­sin för före­tags­le­da­re att tän­ka över hur före­ta­get pre­sen­te­ras och upp­fat­tas på nätet, och hur befint­li­ga med­ar­be­ta­re kan styr­ka det­ta.

− Företag mås­te ha en moder­na­re syn på hur man arbe­tar med sitt Employer Brand, sitt varu­mär­ke som arbets­gi­va­re, eftersom det nume­ra är mer utma­nan­de att ha kon­troll över alla bud­skap om orga­ni­sa­tio­nen som går ut. Nu mås­te du få alla med­ar­be­ta­re att fak­tiskt vil­ja för­med­la före­ta­ges kärn­vär­den, för­kla­rar Sofie Bergdahl.

– Fördelen är att det är en mer auten­tisk bild av före­ta­get som visas, vil­ken på sätt och vis kan bli ännu star­ka­re. Det är dock vik­tigt att bil­den som för­med­las, och verk­lig­he­ten, stäm­mer över­ens.

 

Erbjud en plan för personlig utveckling

Den and­ra sto­ra skill­na­den Sofie Bergdahl ser är att Generation Y har nya kun­ska­per som dyker upp i snabb takt – inte minst inom IT, som AI, machi­ne lear­ning, big data-ana­ly­ser och app-utveck­ling, men ock­så inom mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning.

Nytänkande mås­te där­för ses som något lika vik­tigt som erfa­ren­het. Allt går så snabbt i dag – när du inser att ny kom­pe­tens behövs har du inte lång tid på dig innan den mås­te vara på plats. I dag har den yng­re arbets­ta­ga­ren något unikt att erbju­da som gör att man inte blir lika bero­en­de av arbets­gi­va­ren, säger Sofie Bergdahl.

Som arbets­gi­va­re mås­te du där­för se över vad ditt före­tag erbju­der utö­ver själ­va arbets­upp­gif­ter­na. Sofie Bergdahl ser att tyd­li­ga utveck­lings­pla­ner för den enskil­de är enormt vik­ti­ga:

− Många per­so­ner i Generation Y som jag träf­far är driv­na och kar­riär­in­rik­ta­de. De vill hela tiden se pla­nen fram­för sig och veta vad näs­ta steg är, job­ba med sin per­son­li­ga utveck­ling och få åter­kopp­ling för att bli bätt­re. Det är en för­vän­tan som läggs på arbets­gi­va­ren och inte minst på den närms­ta che­fen.

 

Var lyhörd och nyfiken som ledare för Generation Y

Så hur ska du tän­ka när des­sa digi­ta­la, rast­lö­sa indi­vi­der ska sam­ar­be­ta med äld­re per­so­ner på arbets­plat­sen? Enligt Sofie Bergdahl hand­lar det om att du mås­te våga tro på för­de­len med att kom­bi­ne­ra erfa­ren­het och nytän­kan­de.

− Det kan ska­pa fru­stra­tion om man inte för­står varand­ra. Som leda­ren mås­te du aktivt arbe­ta med att lyf­ta fram bety­del­sen av and­ra gene­ra­tio­ners erfa­ren­het och vik­ten av nya gene­ra­tio­ners nytän­kan­de och digi­ta­la per­spek­tiv.

Och hur gör du det?

Med lyhörd­het, nyfi­ken­het och en dos pre­stige­lös­het, menar hon, och genom att verk­li­gen låta yng­re med­ar­be­ta­re höras.

– Jag möter många senio­ra före­tags­le­da­re som är väl­digt nyfik­na, men sedan kan det fin­nas struk­tu­rel­la orsa­ker till att det tar tid att för­änd­ra tan­ke­sätt. Framförallt tror jag att det inom tra­di­tio­nel­la bran­scher och på sto­ra före­tag finns hie­rar­ki­er som kan göra det svårt för yng­re att kom­ma till tals med nya per­spek­tiv. I mind­re, plat­ta­re orga­ni­sa­tio­ner går det van­ligt­vis lät­ta­re.

 

Sofie Bergdahls tre tips: Så leder du en arbetsplats för Generation Y

  1. Var nyfi­ken! Ta vara på var­je nyan­ställd med­ar­be­ta­res kom­pe­tens, sär­skilt inom det digi­ta­la. Det är en vik­tig pus­sel­bit för att en indi­vid i Generation Y ska kän­na sig behövd i den nya orga­ni­sa­tio­nen.
  2. Främja aktivt en posi­tiv arbetskul­tur som är öppen och där äld­re med­ar­be­ta­re kan lära av yng­re, oav­sett om det hand­lar om digi­tal kom­pe­tens eller mång­å­rig bran­scher­fa­ren­het.
  3. Involvera alla i gemen­ska­pen och odla käns­lan av att alla arbe­tar mot sam­ma mål, oav­sett yrkes­roll, ansvar, ålder eller bak­grund.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.