Retail vs industri: Branschernas syn på tillväxt

Hur påverkas Sveriges ledande branscher av dagens globala handelsklimat? Hur ser storföretag som Ikea och Trelleborg på digitalisering, Trump och e-handel – och vad kan du lära av dem? Så här beskriver företrädare för de två företagen dagens tillväxt och möjligheter.

Vid kon­fe­ren­sen Internationell Handel 2018 i Helsingborg möts Anders Dahlvig, sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Inter Ikea Group, och Patrik Romberg, Senior Vice President Communications på Trelleborg AB, i en panel­dis­kus­sion om glo­bal till­växt.

Som före­trä­da­re för två av våra störs­ta svens­ka före­tag repre­sen­te­rar Anders Dahlvig och Patrik Romberg var sin bransch – retail och indu­stri.

Hur ser de på dagens utma­ning­ar och möj­lig­he­ter för till­växt? Påverkas bran­scher­na på oli­ka sätt, och var är man snab­bast på att anam­ma ny tek­no­lo­gi och inno­va­tion?

 

Blockchain är viktigt för tillväxt och transparens

Något som de båda tales­per­so­ner­na menar har rört om i gry­tan är det som kal­las blockchain – en tek­no­lo­gi som decent­ra­li­se­rar redo­vis­ning­en av infor­ma­tion på ett nytt sätt, och gör det svå­ra­re att mani­pu­le­ra eller döl­ja avsän­da­re och ursprung.

– Blockchain skul­le kun­na göra myc­ket för att för­bätt­ra trans­pa­ren­sen kring var något till­ver­kas, om det har gjorts på ett håll­bart sätt och under schyss­ta för­hål­lan­den. I dag mås­te vi till­han­da­hål­la den infor­ma­tio­nen, säger Anders Dahlvig under panel­de­bat­ten.

– För bara 25 år sedan fanns det inte sam­ma tryck från kun­der­na på kun­skap och trans­pa­rens. Ny tek­nik har varit en ögo­n­öpp­na­re för oss.

Patrik Romberg från Trelleborg delar hans tan­kar.

– Ska vi ha en stark posi­tion hos kun­der och mark­nad mås­te vi säker­stäl­la att vi har bra leve­ran­tö­rer bak­åt i leden. Teknologimässigt har vi inte kom­mit så långt med just blockchain, men vi har system som är helt inte­gre­ra­de. Det hand­lar i förs­ta hand om trygg­het.

 

Trump är inget långsiktigt hot för handeln

En annan dis­kus­sion som berör ämnet trygg­het inom han­deln är dis­kus­sio­nen om huruvi­da den glo­ba­la poli­ti­ken som förs i dag påver­kar svensk han­del nega­tivt – inte minst den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Donald Trumps poli­tik. Borde svens­ka före­tags­ä­ga­re vara oro­li­ga?

”Trumps poli­tik påver­kar oss inte så myc­ket.”
Anders Dahlvig säger i panel­dis­kus­sio­nen att Trumps han­dels­tul­lar leder till pri­sök­ning­ar på upp till 20 pro­cent för Ikea, vil­ket skul­le kun­na moti­ve­ra en kort­sik­tig flytt av pro­duk­tio­nen till exem­pel­vis Kina. Men det kom­mer inte få effek­ten att Ikea för­läg­ger mer pro­duk­tion i USA. Generellt pra­tar man inte så myc­ket om Trump på IKEA.

På Trelleborg ser man inte hel­ler att Trumps poli­tik hind­rar till­väx­ten på läng­re sikt.

– Vi pra­tar inte hel­ler om det, för det påver­kar oss inte så myc­ket. Som bolag har vi all­tid flyt­tat dit kun­den och mark­na­den finns avse­en­de både för­sälj­ning och till­verk­ning, eftersom vi mås­te fin­nas nära kun­den fysiskt. Då blir det ing­et han­dels­hin­der för oss. Det du mås­te dis­ku­te­ra när spel­reg­ler­na änd­ras så här är: Ska vi flyt­ta med kun­der­na, in i de nya spel­reg­ler­na?, säger Patrik Romberg i pane­len.

Han poäng­te­rar att man är mind­re utsatt om man job­bar med lokal kom­pe­tens.

– Trelleborg har få svens­kar utpla­ce­ra­de i värl­den. Vi tror på lokal kom­pe­tens som för­står hur man gör affä­rer lokalt och vet vart man ska vän­da sig.

 

Digitaliseringen ger nya fysiska verksamheter

Samtidigt ser båda bran­scher­na hur den digi­ta­la utveck­ling­en ska­pat nya för­ut­sätt­ning­ar för affä­rer. Under panel­de­bat­ten säger de båda repre­sen­tan­ter­na från Ikea och Trelleborg att de använ­der nya digi­ta­la verk­tyg och platt­for­mar för att byg­ga täta­re kund­re­la­tio­ner, och att digi­ta­li­se­ring­en lett till en utbygg­nad av nya fysis­ka verk­sam­he­ter.

– Digitaliseringen har inne­bu­rit att vi kan göra det lät­ta­re för kun­den att göra affä­rer med oss. Vi har sökt upp var vi kan infö­ra nya gräns­snitt som gör kun­dens rela­tion med oss enkla­re, säger Patrik Romberg på Trelleborg under panel­dis­kus­sio­nen.

– Till skill­nad från er är vi ett cent­ra­li­se­rat före­tag, sva­rar Andels Dahlvig. Den sto­ra gre­jen för Ikea, H&M och and­ra sto­ra lik­nan­de bolag är e‑handelsomställningen. Förr skic­ka­de man pal­lar till buti­ker, nu mås­te man stäl­la om till att skic­ka varor till herr och fru Svensson. Det hand­lar om helt ny IT – en omställ­ning som kos­tar många mil­jar­der, men det är en verk­lig­het som ledan­de före­tag mås­te för­hål­la sig till och anpas­sa sig efter. Med e‑handel kan vi ha and­ra typer av fysisk när­va­ro i stä­der­na, till exem­pel med nya lager och så vida­re.

Anders Dahlvig från Ikea och Patrik Romberg från Trelleborg AB är eni­ga om att digi­ta­li­se­ring­en möj­lig­gör för före­tag att idag nå kun­der man inte tidi­ga­re nått – vil­ket kanske är en av de mest bety­del­se­ful­la för­änd­ring­ar­na för före­tag som hand­lar, eller vill hand­la, med värl­den.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.