Så bygger du ditt internationella nätverk

Många svenska små- och medelstora företag ser bristen på kontakter och nätverk som ett av de största hindren vid en internationalisering. Hur ska man gå tillväga för att hitta rätt internationella kontakter? Vad ska man tänka på när man nätverkar? Fredrik Lindqvist, affärsutvecklingschef på Invest in Skåne, ger dig tips för att knyta kontakterna som kan hjälpa ditt företag att lyckas utomlands.

En inter­na­tio­na­li­se­rings­pro­cess kan ha sina utma­ning­ar. När svens­ka små- och medel­sto­ra före­tag till­frå­ga­des om vad de anser vara det störs­ta hind­ret ham­na­de ”brist på inter­na­tio­nel­la kon­tak­ter och nät­verk” på en av toppla­ce­ring­ar­na med 27 pro­cent. Detta enligt Tillväxtverkets rap­port ”Företagens vill­kor och verk­lig­het 2014”.

Men var­för bör man ha ett nät­verk när man ska gå inter­na­tio­nellt? Det enk­la sva­ret är: för att det kan ge dig kun­ska­pen du behö­ver för att fat­ta bra beslut.

Fördelarna med nätverk

Fredrik Lindqvist är affärs­ut­veck­lings­chef på Invest in Skåne. Invest in Skåne arbe­tar både med att attra­he­ra utländs­ka inve­ste­ring­ar till Skåne och med att hjäl­pa skåns­ka före­tag ta ste­get ut i värl­den. Ett av sät­ten de hjäl­per före­tag ut i värl­den är genom nät­verk och kon­tak­ter. Dessutom är Invest in Skåne med i ett av värl­dens störs­ta affärs­nät­verk, Enterprise Europe Network, med 600 kon­tor i näs­tan 60 län­der.

Enligt Fredrik Lindqvist är det inte ovan­ligt att före­tag ger sig ut på den inter­na­tio­nel­la are­nan utan att först kny­ta kon­tak­ter. Men som han ser det är ett nät­verk näs­tan essen­ti­ellt att ha på plats om man vill lyc­kas.

– Utan kon­tak­ter skul­le man själv stän­digt behö­va sät­ta sig in i hur det fun­ge­rar i län­der­na man vill ver­ka i – och det kos­tar både tid och peng­ar. Har man ambi­tio­nen att växa mås­te man bör­ja job­ba på ett nät­verk paral­lellt, säger Fredrik Lindqvist.

 

Språkskillnader. Olika loka­la regel­verk. Annorlunda affärskul­tur. Hur mark­na­den är upp­byggd. Skillnaderna län­der emel­lan kan vara sto­ra.

Med ett nät­verk i ryg­gen, som kän­ner till den aktu­el­la mark­na­den, är chan­ser­na att lyc­kas bätt­re än de skul­le varit annars, menar Fredrik Lindqvist.

– Ett nät­verk kan ge dig infor­ma­tion, öka dina kun­ska­per och även ska­pa nya insik­ter. Dessutom kan det leda till inno­va­tio­ner och ovän­ta­de sam­ar­be­ten. Det gör att saker man kanske inte vän­tat sig fak­tiskt kan hän­da – det kan öpp­na upp nya affärs­om­rå­den, säger han och fort­sät­ter:

– Det är svårt att hit­ta någ­ra nack­de­lar med att ha ett inter­na­tio­nellt nät­verk när man ska gå utom­lands. Ett nät­verk ger ett före­tag stör­re möj­lig­het att kun­na ta bra beslut. Och bra beslut är någon­ting man all­tid vill kun­na fat­ta.

Vänd dig till ett etablerat nätverk – eller sätt ihop ditt eget

Det finns en rad eta­ble­ra­de affärs­nät­verk run­tom i värl­den. Man beta­lar en avgift och får då möj­lig­he­ten att träf­fa and­ra med­lem­mar. Men man kan även byg­ga upp ett nät­verk själv från grun­den.

– Min erfa­ren­het är att de fles­ta nät­verk idag är gans­ka infor­mel­la. Har man inga kon­tak­ter alls kan det vara bra att vän­da sig till ett redan eta­ble­rat nät­verk för att kom­ma igång. Men jag tror att man själv kan ploc­ka ihop de per­so­ner­na man tror att man kan ha nyt­ta av och som man kan ge någon­ting i utbyte, säger Fredrik Lindqvist.

Det kan då helt enkelt hand­la om att vän­da sig till de aktö­rer­na i en bransch som man anser dri­ver den aktu­el­la bran­schen fram­åt.

Men det gäl­ler att inte bara ägna sig åt att sam­la visit­kort och vän­ta med att åter­kopp­la till sina nya kon­tak­ter när man bör­jar byg­ga sitt nät­verk, menar Fredrik Lindqvist.

– Det är ett van­ligt miss­tag som görs. Man har ett visst ”win­dow of oppor­tu­ni­ty”. Om man har varit ute och träf­fat folk på exem­pel­vis en mäs­sa så ska man inte låta det rin­na ut i san­den och låta det gå för lång tid innan man åter­kopp­lar. Är det någon man vill byg­ga en lång­va­rig rela­tion med kan det dess­utom vara en bra idé att för­sö­ka träf­fas fysiskt någon gång då och då.

Nyckeln till framgång: tillför minst lika mycket som du tar

Olika nät­verk kan ha oli­ka spel­reg­ler. Men en punkt gäl­ler för samt­li­ga:

– Man mås­te vara enga­ge­rad och nyfi­ken. Man mås­te ock­så vara gene­rös. Det gäl­ler att till­fö­ra minst lika myc­ket som man tar, säger Fredrik Lindqvist och fort­sät­ter:

– Det är enkelt att bara se nät­verk som en infor­ma­tions­cen­tral, att man bara kan gå in och ta den infor­ma­tio­nen man vill ha och sedan inte ha någon ytter­li­ga­re kon­takt. Men ett nät­verk byg­ger på att man är aktiv. Är man ego­is­tisk kom­mer det inte att fun­ka.

Ett annat miss­tag som görs allt för ofta är att före­tag är för dif­fu­sa när de vän­der sig till nyvun­na kon­tak­ter för hjälp, enligt Fredrik Lindqvist. Tipset är där­för: var så spe­ci­fik som möj­ligt med vil­ken typ av hjälp du är ute efter.

– Det fun­kar inte sär­skilt bra att bara vän­da sig till någon och säga ”kan du hjäl­pa mig in på den dans­ka mark­na­den”. Vad är det exakt man vill ha hjälp med? Är det kun­skap om regel­ver­ket, eller något annat? Chansen är myc­ket stör­re att man får kon­kret och använd­bar hjälp om man spe­ci­fi­ce­rar exakt vil­ka områ­den man behö­ver hjälp med, säger Fredrik Lindqvist.

Nätverkande tar tid – undvik kortsiktigt tänkande

Att byg­ga upp ett bra nät­verk är tidskrä­van­de och krä­ver tåla­mod. Fredrik Lindqvist anser att allt för många före­tag begår miss­ta­get att för­sö­ka utvär­de­ra nät­ver­kan­de som en direkt säljak­ti­vi­tet.

– Det är svårt att få snabb utväx­ling på tiden som läggs ner. Särskilt små före­tag kan ha begrän­sat med tid och peng­ar. Då kan det vara job­bigt att avva­ra tid att nät­ver­ka, säger han.

Men det krävs ett lång­sik­tigt tän­kan­de för att nät­ver­kan­de verk­li­gen ska få effekt.

– Koppla ald­rig nät­ver­kan­de till en sälj­bud­get. Se på det som en helt sepa­rat post. Det går inte att rätt­vist utvär­de­ra en nät­verks­ak­ti­vi­tet på kort sikt. En kon­takt man ska­par idag kan kanske leda till någon­ting om ett halv­år eller år, säger Fredrik Lindqvist.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.