Så digitaliserar du företaget med molntjänster

Vad innebär det egentligen att ha IT, CRM-system, ekonomitjänster och annat i molnet? Enligt Jonas Gustafsson på molntjänstföretaget Ballou kan du skapa en mer flexibel, smidig och digitaliserad verksamhet med hjälp av molntjänster. Här är hans bästa tips på hur du kommer igång.

Att låta en extern leve­ran­tör skö­ta IT-drif­ten är ing­et nytt, men i dag dyker allt fler aktö­rer upp på mark­na­den och erbju­der nya lös­ning­ar för att dri­va och för­val­ta oli­ka delar av verk­sam­he­ten i molnet.

Tjänster i mol­net inne­bär att du kopp­lar upp dig mot någon annans serv­rar och använ­der deras data­ka­pa­ci­tet, i stäl­let för att ha egna fysis­ka serv­rar stå­en­de på din arbetsplats.

Molntjänster kan inklu­de­ra allt från dag­lig drift med serv­rar, lag­ring och back­up­tjäns­ter, till appli­ka­tio­ner och pro­gram du kan köra direkt i mol­net istäl­let för att instal­le­ra dem på egen hårdvara.

Hur kan du dra för­del av moln­tjäns­ter i din verk­sam­het? Och finns det någ­ra ris­ker med att saker och ting lag­ras och sköts i mol­net i stäl­let för på egen hårdvara?

 

Ekonomi, HR och CRM kan skötas med molntjänster

Enligt Jonas Gustafsson, vd på moln­tjänst­fö­re­ta­get Ballou, är den störs­ta faran med mol­net ”att inte fin­nas där”. Han ser moln­tjäns­ter som en smart väg för dig att digi­ta­li­se­ra din verk­sam­het på ett säkert och kost­nads­ef­fek­tivt sätt.

− Vi har sedan länge vant oss vid att lag­ra filer och ha mejl i mol­net. Nu flyt­tar allt fler före­tag även CRM-system, eko­no­mi­sy­stem och HR-system till mol­net, och väl­jer att ha en ”cloud first-appro­ach”, det vill säga att all­tid utvär­de­ra en moln­lös­ning före and­ra alter­na­tiv, säger Jonas Gustafsson.

Fler före­tag väl­jer helt enkelt att i stör­re utsträck­ning över­ge IT‑, CRM- och HR-pro­gram­men på egna loka­la serv­rar och dato­rer, till för­mån för kapa­ci­tet och ser­vice i mol­net. Själva skif­tet till moln­tjäns­ter är där­med en digi­ta­li­se­ring av vik­ti­ga delar av före­ta­get, vil­ket inne­bär att verk­sam­he­ten blir ”upp­kopp­lad”.

– Fördelarna är många. Du får en betyd­ligt stör­re flex­i­bi­li­tet, både kapa­ci­tets­mäs­sigt och geo­gra­fiskt, och tar ett steg vida­re i din digi­ta­li­se­ring, vil­ket gör din verk­sam­het bätt­re rustad för fram­ti­den, för­kla­rar Jonas Gustafsson.

 

Tillgång till snabbare och mer moderna verktyg

När bör du gå över till moln­tjäns­ter för att digi­ta­li­se­ra ditt före­tag? Enligt Jonas Gustafsson bör du kika på alter­na­tiv i mol­net om du står i begrepp att upp­gra­de­ra eller byta ut något system eller funktion.

– Med moln­tjäns­ter tar du i regel inte någon eko­no­misk risk med långa bind­nings­ti­der eller lik­nan­de. Du kan pro­va under en månad eller två och sedan utvär­de­ra. Du inve­ste­rar för­stås din tid, men det blir ock­så en lär­pro­cess som du sedan får använd­ning av när du är igång, säger han.

I en moln­tjänst ingår ofta under­håll och löpan­de upp­da­te­ring­ar. Det inne­bär att du slip­per göra nyin­ve­ste­ring­ar och skö­ta under­håll, och kan foku­se­ra mer på din affär. Ofta beta­lar du ock­så bara för den kapa­ci­tet du använ­der, och kan där­för växa eller krym­pa din IT-mil­jö efter behov.

Titta där­för på vad som ingår i moln­tjäns­ten och jäm­för den tota­la inve­ste­ring­en med dina nuva­ran­de kost­na­der för mjuk­va­ra, hård­va­ra och underhåll.

– Sedan ska du för­stås inte kas­ta ut allt gam­malt på en gång, utan lyf­ta frå­gan när du av oli­ka anled­ning­ar behö­ver göra upp­gra­de­ring­ar eller byta system. När det gäl­ler säker­het är alla seri­ö­sa moln­ak­tö­rer bätt­re för­be­red­da på det­ta än många enskil­da före­tag, eftersom de oftast har moder­na säker­hets­sy­stem, fle­ra data­hal­lar med nöd­vän­dig infra­struk­tur och skalskydd.

 

Ett självklart steg framåt

Enligt Jonas Gustafsson har du som före­tags­le­da­re en skyl­dig­het att föl­ja med i den digi­ta­la utveck­ling­en. För att inte bli omsprung­en av yng­re gene­ra­tio­ner, som tar moln­tjäns­ter för givet, är det vik­tigt att du vågar ta ste­get att flyt­ta delar av verk­sam­he­ten till molnet.

− Det gäl­ler att avdra­ma­ti­se­ra det här. Det är helt enkelt ett modernt sätt att se på IT, säger Jonas Gustafsson.

Han poäng­te­rar dock att man bör ha en tyd­lig krav­ställ­ning med sig när man skall flyt­ta en tjänst till mol­net. Alternativen för oli­ka moln­tjäns­ter på mark­na­den är många och prislap­pen varierar.

 

Kom igång med molntjänster – fem frågor att ställa dig:

 

1. Behöver jag en global leverantör eller en mer lokal?

Om du redan vet vad du behö­ver kan du kom­ma igång snabbt genom att teck­na ett avtal med en glo­bal leve­ran­tör onli­ne. Vill du där­e­mot få råd­giv­ning kring vad som pas­sar just dina behov kan du få bätt­re hjälp av en lokal aktör, menar Jonas Gustafsson. Då har du en dis­kus­sions­part­ner som finns med som stöd redan från början.

 

2. Vilka system ska jag flytta?

Allt fun­ge­rar inte bätt­re i en moln­tjänst. Det gäl­ler där­för att iden­ti­fi­e­ra de delar av din verk­sam­het där det finns skal- och affärs­för­de­lar för dig, men även för dina kun­der om de behö­ver kom­ma åt dina system. Det är ock­så klokt att bör­ja i liten ska­la och sedan växa därifrån.

 

3. Var lagras min data? 

Detta är något din moln­tjänst­le­ve­ran­tör mås­te kun­na sva­ra på. Beroende på hur käns­lig din data är kan det finns regu­la­to­ris­ka krav som anger att den mås­te lag­ras inom Sverige eller inom EU. Servrarnas pla­ce­ring har bety­del­se för vil­ken lag­stift­ning som gäl­ler. Vissa moln­fö­re­tag erbju­der hybrid­lös­ning­ar, där du kan kom­bi­ne­ra oli­ka lag­rings­lös­ning­ar så att det pas­sar just ditt företag.

 

4. Kommer jag eventuellt att behöva flytta min data?

Det är vik­tigt att stäl­la tyd­li­ga frå­gor till din leve­ran­tör redan från bör­jan, så att du vet pre­cis vad som gäl­ler om du skul­le vil­ja byta leve­ran­tör eller ta hem din data igen läng­re fram.

 

5. Hur introducerar jag molntjänster internt?

Som leda­re bör du ha en tyd­lig bild av vad du vill åstad­kom­ma med att gå över till moln­tjäns­ter, och se till att invol­ve­ra berör­da medarbetare.

Det är vik­tigt att kom­mu­ni­ce­ra på vil­ket sätt för­änd­ring­en ska­par vär­de och even­tu­ellt påver­kar dina med­ar­be­ta­res var­dag­li­ga rutiner.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.