Så drar du nytta av konkurrentens innehåll

Upplever du att konkurrenten är bra på social selling och content marketing? Då kan du och ditt företag dra nytta av det. Här får du tips på hur andras framgångsrika content kan hjälpa ditt företag att växa.

Allt fler före­tag sat­sar på con­tent mar­ke­ting, inne­hålls­mark­nads­fö­ring, för att stär­ka sitt för­sälj­nings­ar­be­te och nå sina mål­grup­per. Det sker genom pub­li­ce­ra­de artik­lar på sina egna saj­ter, LinkedIn eller and­ra soci­a­la medi­er­blog­gar eller i nyhets­brev

Enligt en under­sök­ning av Content Marketing Institute från år 2015 använ­der 88 pro­cent av B2B-före­tag inne­hålls­mark­nads­fö­ring som en del i sin mark­nads­stra­te­gi. Nästan lika många säger att de har pla­ner på att pro­du­ce­ra mer eget mate­ri­al fram­ö­ver.

Studier har visat att före­ta­gen som regel­bun­det pro­du­ce­rar bra mate­ri­al gene­re­rar näs­tan åtta gång­er mer tra­fik än and­ra. Men vad gör man när kon­kur­ren­sen är hård om läsar­nas upp­märk­sam­het? Det finns sätt att dra nyt­ta av kon­kur­ren­ter­nas mate­ri­al. Här är kne­pen du kan använ­da dig av för att få deras hår­da arbe­te att gyn­na ditt före­tag.

Tips 1. Det direkta tillvägagångssättet – dela konkurrentens innehåll

Ett sätt kan vara att gå rakt på sak och rentav dela din kon­kur­rents inne­håll.

Men var­för skul­le man dela någon­ting från ett före­tag som är verk­samt i sam­ma bransch? Finns det inte en risk att det enbart leder fokus mot det and­ra före­ta­get?

Det kan fin­nas en poäng med att dela en kon­kur­rents inne­håll – om det är till­räck­ligt bra och inte direkt mark­nads­för en av kon­kur­ren­tens pro­duk­ter eller tjäns­ter.

Ökar tro­vär­dig­het och visar på själv­för­tro­en­de

Entreprenören Lilach Bullock, som listats av Forbes som en av de tju­go mest infly­tel­se­ri­ka kvinn­li­ga påver­kar­na inom soci­a­la medi­er, skri­ver regel­bund­na krö­ni­kor och blog­gin­lägg om allt från hur man ökar sin tra­fik till vil­ken typ av mate­ri­al man bör dela.

Hon menar att delan­det av en kon­kur­rents inne­håll kan öka ditt före­tags tro­vär­dig­het.

För att vara fram­gångs­rik med soci­a­la medi­er och hål­la kvar sina föl­ja­re, skri­ver hon, krävs det att man regel­bun­det pub­li­ce­rar rele­vant inne­håll för sina läsa­re. Publicerar man regel­bun­det bra mate­ri­al blir ens föl­ja­re och kun­der ock­så vana vid att man hål­ler en viss nivå i det man pub­li­ce­rar eller delar, och åter­vän­der för mer infor­ma­tion.

Om kon­kur­ren­tens mate­ri­al är till­räck­ligt bra, och inte direkt mark­nads­för deras pro­duk­ter, kan det där­för fin­nas en poäng i att dela vida­re mate­ri­a­let till sina egna föl­ja­re.

Lyckas man hål­la god kva­li­tet på inläg­gen kom­mer läsar­na att fort­sät­ta kom­ma till­ba­ka till dig, menar hon. Dina föl­ja­re kom­mer att lita på ditt goda omdö­me och du blir något av en garan­ti för kva­li­tet när du delar någon­ting.

Att dela en kon­kur­rents inne­håll kan ock­så visa på att du har själv­för­tro­en­de, menar Lilach Bullock. Om din kon­kur­rents inne­håll verk­li­gen är bra kan en del­ning visa att du inte är allt­för par­tisk och att ditt fokus lig­ger på inne­hål­let, oav­sett vem som skri­vit det.

Men enligt Lilach Bullock finns det dock en vik­tig sak att tän­ka på när man län­kar till en kon­kur­rent: se till att det öpp­nas en ny flik i webb­lä­sa­ren. För om läsa­ren väl läm­nar din sida helt och hål­let finns ris­ken att de inte åter­vän­der den närms­ta tiden.

Tips 2. Det indirekta tillvägagångssättet – att lära sig av konkurrenten

Om man inte vågar sig på att dela kon­kur­ren­ter­nas mate­ri­al kan man istäl­let lära sig av dem.

Vad gör kon­kur­ren­tens inne­håll så bra? Varför får deras mate­ri­al den sprid­ning­en den får?

Analyserar man inne­hål­let från före­tag i sam­ma bransch finns det många lär­do­mar att dra. Det kan vara en utmärkt käl­la till inspi­ra­tion som gör det lät­ta­re att själv pro­du­ce­ra lik­nan­de mate­ri­al i fram­ti­den.

Inte nog med att det kan vara en käl­la till inspi­ra­tion, det kan dess­utom vara ett sätt för dig att skaf­fa dig ny infor­ma­tion. Genom att exem­pel­vis pre­nu­me­re­ra på kon­kur­ren­tens nyhets­brev eller föl­ja deras blogg kan du få helt nya insik­ter om and­ra före­tag verk­sam­ma i din bransch och deras föl­ja­re.

Det finns dess­utom en upp­sjö av bra verk­tyg för att kart­läg­ga vad dina kon­kur­ren­ter pub­li­ce­rar, när det pub­li­ce­ras och vem som delar deras mate­ri­al. Genom att lära kän­na deras föl­ja­re och genom att för­stå vad de tyc­ker om att läsa, blir det ock­så lät­ta­re att själv ska­pa inne­håll som till­ta­lar mål­grup­pen.

Tips 3. Medelvägen – hitta materialet på annat håll

Att dela mate­ri­al från ett före­tag i sam­ma bransch är inte all­tid den bäs­ta lös­ning­en. Det finns en risk att en del­ning gyn­nar pro­du­cen­ten av mate­ri­a­let mer än den gyn­nar den som delar. Ett exem­pel på det är när inne­hål­let mark­nads­för en spe­ci­fik pro­dukt eller tjänst.

Johan Åberg, VD på Nivide, hjäl­per före­tag med digi­ta­la frå­gor och är en fli­tigt använd före­lä­sa­re om bland annat soci­al sel­ling och LinkedIn.

Han menar att man i såda­na lägen kan leta upp sitt mate­ri­al på annat håll hell­re än att gyn­na en kon­kur­rent i onö­dan.

– Vill man inte dela en direkt kon­kur­rents inne­håll så kan man exem­pel­vis dela någon­ting från ett före­tag utom­lands som man inte bedö­mer är en direkt kon­kur­rent. Eller att man hit­tar sitt mate­ri­al via and­ra medi­er, där finns myc­ket bra saker att använ­da, säger Johan Åberg.

Bör man dela med sig av sin kunskap?

Oavsett om man pro­du­ce­rar sin con­tent själv eller delar and­ras är det två saker som skil­jer bra mate­ri­al från dåligt. Det vik­ti­gas­te är att mate­ri­a­let är rele­vant och intres­sant för föl­jar­na eller kun­der­na, menar Johan Åberg.

För att upp­fyl­la de kri­te­ri­er­na krävs det att man delar med sig av kun­skap till sina föl­ja­re.

Men ska man verk­li­gen dela med sig av sin kun­skap gra­tis? Johan Åberg får höra invänd­ning­ar från män­ni­skor i oli­ka bran­scher som menar att man ger bort sin kun­skap gra­tis.

Han häv­dar dock att med den digi­ta­la utveck­ling­en kom­mer det bli svårt att inte dela med sig av sin kun­skap. Ökad kon­kur­rens om både upp­märk­sam­het och kun­der krä­ver det.

– Om vi inte delar med oss av vår kun­skap, nu och i fram­ti­den, kom­mer våra kon­kur­ren­ter göra det. Och då är det de som kom­mer få upp­märk­sam­he­ten som kun­skaps­le­da­re inom områ­det, avslu­tar Johan Åberg.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.